Besluitenlijst Algemeen Bestuur 24 januari 2019

NR DATUM OVERLEG BESLUIT
1 24 januari 2019 Verslag Dagelijks Bestuur
Het Algemeen Bestuur besluit het vastgestelde notulen van het Dagelijks Bestuur voortaan als ingekomen stuk bij de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur te voegen. Het Dagelijks Bestuur kan daarbij besluiten bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de notulen uit te sluiten.
2 24 januari 2019 Doorlichting begroting
Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorgestelde procedure om te komen tot een overzicht van de activiteiten en kosten die in de Gemeenschappelijke Regeling zijn opgenomen met mogelijke denkrichtingen voor bezuinigingen én waarin een overzicht van de projecten en hun kosten wordt opgenomen die nu nog met derde geldstroom worden financierd.
3 24 januari 2019 Kadernota 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de Kadernota 2020 voorlopig vast en besluit deze voor zienswijze naar de gemeenteraden te sturen. In de aanbiedingsbrief van de Kadernota 2020 aan de gemeenteraden zal het proces en de inhoud van de doorlichting worden genoemd. 
De Kadernota zal, na het ontvangen van alle zienswijzen, in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 definitief worden vastgesteld.
4 24 januari 2019 Governance GGD Zaanstreek-Waterland | Reglement van Orde Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur stelt het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur vast. Daarbij wordt afgesproken dat het vergaderschema en de agenda van het Algemeen Bestuur op de website van de GGD zullen worden gepubliceerd, naast de vastgestelde besluitenlijst. 
5 24 januari 2019 Governance GGD Zaanstreek-Waterland | Mandaatregeling
Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde mandaatregeling vast.
6 24 januari 2019 Governance GGD Zaanstreek-Waterland | Model-governancecode
Het Algemeen Bestuur heeft besloten voortaan de model-governancecode van GGDGHOR Nederland te hanteren en heeft besloten deze voor de GGD vast te stellen. De evaluatie van de toepassing van de code zal over één jaar in het Algemeen Bestuur worden geagendeerd.
7 24 januari 2019 Organisatieveranderplan fase III
Het Algemeen Bestuur stelt het Organisatieveranderplan fase III vast.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 24 januari 2019 (pdf 102kb)