Besluitenlijst Algemeen Bestuur 26 maart 2020

NR Datum overleg Besluit
1. 26 maart 2020 Begrotingswijzigingen 2019 en 2020
Met in achtneming van de zienswijzen, allen positief, stelt het Algemeen Bestuur de eerste begrotingswijzigingen voor 2019 en voor 2020 definitief vast.
2. 26 maart 2020 Jaarstukken 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2019, met inbegrip van de voorgestelde onttrekkingen, voorlopig vastgesteld. Besloten is een bedrag van € 109.864, bestaande uit het negatieve resultaat van € 32.817 en het bedrag van € 77.047 dat nodig is om de algemene reserve op het afgesproken peil te brengen, door te belasten aan de gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft verder besloten de jaarstukken 2019 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
3. 26 maart 2020 Kadernota 2021
Met in achtneming van de zienswijzen, allen positief, stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota 2021 vast.
4. 26 maart 2020 Gevraagde extra investeringen
Het Algemeen Bestuur besluit tot toekenning van de investering van € 102.245 als extra bijdrage voor Infectieziektebestrijding/soa-aanpak. In de tweede helft van 2021 zal de noodzaak van deze investering worden geëvalueerd om te beoordelen of deze investering gehandhaafd blijft. Het Algemeen Bestuur besluit verder de investering van € 210.000 voor digitalisering toe te kennen. De investeringen zullen in de begroting 2021 worden verwerkt.
5. 26 maart 2020 Begroting 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2021 voorlopig vast en besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2021 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
6. 26 maart 2020 Planning&Control-cyclus
Het Algemeen Bestuur stelt de geactualiseerde Planning&Controlcyclus vast.
7. 26 maart 2020 Delegatie & Mandaatbesluit
Het Algemeen Bestuur stelt het geactualiseerde Delegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland vast voor publicatie.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 26 maart 2020 (pdf 111kb).