Privacyverklaring Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Klik hier voor het pdf-bestand van de Privacyverklaring Corona Gezondheidsmonitor jeugd (pdf 114kb).

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Zaanstreek-Waterland waarom hij onderzoek uitvoert, hoe hij onderzoek uitvoert en met welk doel, op welke manier hij omgaat met de antwoorden uit de vragenlijsten, dat de GGD de verzamelde data goed beschermt, hoe deelnemers hun rechten uitoefenen en waar u terecht kunt met vragen.

Gezondheidsonderzoek en de Wet publieke gezondheid

GGD Zaanstreek-Waterland onderzoekt in opdracht van de gemeente 1 keer per 4 jaar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Deze opdracht staat beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). GGD Zaanstreek-Waterland voert de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd (CGMJ) 2021 uit tussen 20 september en 26 november van schooljaar 2021-2022 onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt met een digitale vragenlijst. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een extra meting die we aanvullend op de 4-jaarlijkse onderzoekscycli uitvoeren. In dit extra onderzoek brengen we de gevolgen van de coronapandemie in kaart. Vervolgens zorgen we voor passend beleid, indien dit uit het onderzoek nodig blijkt.

Aanvullend onderzoek bij rampen

De Wet publieke gezondheid (Wpg)bepaalt dat de GGD naast de 4-jarige onderzoekscyclus verplicht is bij rampen aanvullend Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) te doen. De coronapandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn. Sinds maart 2020 houdt het coronavirus ook Nederland in zijn greep.

De Wpg bepaalt dat de gemeente in het kader van de publieke gezondheidszorg o.a. zorg draagt voor:

Uitvoering van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Alle GGD’en in Nederland voeren de CGM Jeugd 2021 op dezelfde wijze en in dezelfde periode van het jaar uit. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS gaf het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht de GGD’en hierbij te ondersteunen. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) en het RIVM.

Doel Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De GGD voert de CGM Jeugd 2021 uit met als doelen:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
 • Het in kaart brengen van de gevolgen van de coronapandemie.
 • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen.
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt niet om persoonsgegevens

Om de bovenstaande doelen te halen, gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland digitale vragenlijsten. In deze vragenlijsten vragen we niet naar persoonsgegevens, zoals naam en adres. Hierdoor kunnen we een leerling niet direct herkennen. In zeldzame gevallen is het echter mogelijk dat door een combinatie van de ingevulde gegevens een leerling toch kan worden herkend. Dat is dan een bijeffect maar niet het doel van het onderzoek. De GGD vermindert dit risico van herleidbaarheid door beveiligingsmaatregelen. Zo staat de GGD niet toe dat medewerkers naar verbanden op zoek gaan om zo eventueel iemand te kunnen herleiden.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, etniciteit postcodecijfers (PC4) [1]
 • Gezinssamenstelling en moeite met rondkomen
 • Ervaren gezondheid
 • Slapen
 • Geluk, psychische gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, eenzaamheid, weerbaarheid, stress
 • Ingrijpende gebeurtenissen (zoals mantelzorg)
 • Bewegen, voeding, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik
 • (Cyber)pesten, sexting
 • Trauma, impact corona, zorg en ondersteuning, suïcidegedachten
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten
 • Gamen en social mediagebruik
 • School(beleving)
 • Leefomgeving

Zo gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland de ingevulde gegevens

GGD Zaanstreek-Waterland maakt rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk. We stellen de rapportages op een hoog niveau op, dat wil zeggen niet op individueel niveau, maar enkel op groepsniveau van leerlingen.
De landelijke samenwerkingspartners, RIVM en GGD GHOR Nederland maken voor onderzoek en publicatie gebruik van de in de CGM Jeugd 2021 verzamelde gegevens. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk omdat rapportages alleen groepen leerlingen beschrijft en geen individuen.

Grondslag uitvoering Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Meedoen aan de CGM Jeugd 2021 gebeurt vrijwillig. Leerlingen, ouders en verzorgers bepalen zelf of de leerlingen wel of niet deelnemen aan het onderzoek. Leerlingen kunnen op elk gewenst moment kiezen om te stoppen met deelname. Op basis van de wettelijk taak van GGD Zaanstreek-Waterland mogen wij ouders, verzorgers en leerlingen benaderen voor deelname aan het onderzoek en de antwoorden uit de vragenlijst gebruiken. Bij het uitvoeren van de CGM Jeugd 2021 gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken noodzakelijk zijn.

Deze partijen ontvangen de ingevulde gegevens

Binnen GGD Zaanstreek-Waterland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden behandelen en verwerken we strikt vertrouwelijk.
GGD Zaanstreek-Waterland maakt gebruik van een externe partij (I&O Research) om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. I&O Research houdt zich aan strikte voorwaarden, zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.
GGD Zaanstreek-Waterland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. Leerlingen zijn hierin niet te herkennen.

Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is opgeschreven in de afspraken die de samenwerkende partijen maakten.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt een bestand waarin herkenning van een leerling niet mogelijk is.

Zo beschermen de betrokken partijen de gegevens

De GGD, het RIVM en GGD GHOR Nederland vinden privacy erg belangrijk.
In het uitzonderlijke geval dat de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling herleiden, nemen zij maatregelen om de herleidbaarheid te verminderen.
Daarnaast zorgen alle partijen voor technische en organisatorische maatregelen om de ingevulde vragenlijsten goed te beveiligen. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij de CGM Jeugd 2021 hebben toegang tot de ingevulde vragenlijsten. De onderzoekers hebben geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens.

De GGD bewaart de gegevens 20 jaar

De CGM Jeugd 2021 heeft het doel de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de loop van de tijd. Dit heet monitoren. Dit betekent dat GGD Zaanstreek-Waterland ook in de toekomst nog gebruik maakt van de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de eerdergenoemde doelen behaalt en de eerder genoemde taken goed kan uitvoeren. GGD Zaanstreek-Waterland bewaart de regionale bestanden en proefbestanden daarom 20 jaar.

Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit staat in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt. Het RIVM bewaart de ruwe data tien jaar. Hiermee voldoen zij aan de Archiefwet 1995 en Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het RIVM vernietigt na tien jaar deze bestanden.

Deze rechten hebben deelnemers

De CGM Jeugd 2021 heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In heel zeldzame gevallen is door een combinatie van de ingevulde gegevens herkenning van een leerling mogelijk. Dit betekent dat in die gevallen een leerling en ouders of verzorgers de volgende rechten hebben:

Recht op weigering

Meedoen aan de CGM Jeugd 2021 gebeurt vrijwillig. Leerlingen en ouders of verzorgers ontvangen via school een mail met informatie over het onderzoek. Leerlingen kunnen op elk moment deelname weigeren, zonder het geven van een reden. Als ouders of verzorgers niet willen dat hun kind meedoet, vragen wij hen dit te bespreken met hun kind zodat het de vragenlijst niet invult. Het kind kan dan iets anders doen in de klas.
Als een kind meedoet, vult het tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Het kind kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

Recht op informatie
Om te voldoen aan recht op informatie stellen wij deze online privacyverklaring op. In de informatiemail die een leerling en ouders of verzorgers via school ontvangen, verwijzen wij naar deze privacyverklaring.

Recht op verwijdering
Deelnemers kunnen geen gebruik maken van het recht op verwijdering, omdat een school één URL gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het versturen van de vragenlijst niet meer te herkennen. Daardoor kan GGD Zaanstreek-Waterland de vragenlijst niet meer verwijderen.

Recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar

Deelnemers kunnen niet het recht uitoefenen op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar, omdat de school één URL gebruikt voor alle leerlingen. Individuele leerlingen zijn na het versturen van de vragenlijst niet meer te herkennen. De vragenlijst van een individuele leerling kan dus niet worden gevonden en mag en kan niet worden herleid.

Verder praten over de vragenlijst en privacy

Als leerlingen en ouders of verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe zij die kunnen uitoefenen bij dit onderzoek, kunnen zij de functionaris Gegevensbescherming mailen via: privacy@ggdzw.nl.

Als leerlingen, ouders of verzorgers een klacht hebben, kunnen zij GGD Zaanstreek-Waterland een mail sturen naar: directie@ggdzw.nl of een brief naar: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam t.a.v. de directeur. Bij deze klacht ontvangt GGD Zaanstreek-Waterland graag een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs. Hier kunt u lezen hoe u een veilig kopie van uw identiteitsbewijs maakt. We gebruiken een kopie van het legitimatiebewijs alleen om uw identiteit te controleren en bewaren de kopie niet.

Als leerlingen en ouders of verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD Zaanstreek-Waterland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, kunnen zij een mail sturen naar: onderzoek2021@ggdzw.nl.

Zaandam, 6 september 2021

[1] In het uitzonderlijke geval dat een leerling in onze regio naar school gaat, maar in de regio Amsterdam woonachtig is, wordt PC6 uitgevraagd.