Besluitenlijst Algemeen Bestuur 17 december 2020

NR Datum overleg Besluit
1. 26 maart 2020 Begrotingswijzigingen 2019 en 2020
Met in achtneming van de zienswijzen, allen positief, stelt het Algemeen Bestuur de eerste begrotingswijzigingen voor 2019 en voor 2020 definitief vast.
2. 26 maart 2020 Jaarstukken 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2019, met inbegrip van de voorgestelde onttrekkingen, voorlopig vastgesteld. Besloten is een bedrag van € 109.864, bestaande uit het negatieve resultaat van € 32.817 en het bedrag van € 77.047 dat nodig is om de algemene reserve op het afgesproken peil te brengen, door te belasten aan de gemeenten. Het Algemeen Bestuur heeft verder besloten de jaarstukken 2019 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
3. 26 maart 2020 Kadernota 2021
Met in achtneming van de zienswijzen, allen positief, stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota 2021 vast.
4. 26 maart 2020 Gevraagde extra investeringen
Het Algemeen Bestuur besluit tot toekenning van de investering van € 102.245 als extra bijdrage voor Infectieziektebestrijding/soa-aanpak. In de tweede helft van 2021 zal de noodzaak van deze investering worden geëvalueerd om te beoordelen of deze investering gehandhaafd blijft. Het Algemeen Bestuur besluit verder de investering van € 210.000 voor digitalisering toe te kennen. De investeringen zullen in de begroting 2021 worden verwerkt.
5. 26 maart 2020 Begroting 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2021 voorlopig vast en besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2021 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
6. 26 maart 2020 Planning&Control-cyclus
Het Algemeen Bestuur stelt de geactualiseerde Planning&Controlcyclus vast.
7. 26 maart 2020 Delegatie & Mandaatbesluit
Het Algemeen Bestuur stelt het geactualiseerde Delegatie- en mandaatbesluit GGD Zaanstreek-Waterland vast voor publicatie.
8. 2 juli 2020 Jaarstukken 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2019 met inachtneming van de zienswijzen definitief vast.
9. 2 juli 2020 Begroting 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2021-2024, inclusief de extra investeringen voor infectieziektebestrijding en digitalisering, met inachtneming van de zienswijzen definitief vast, waarbij het Algemeen Bestuur kennis heeft genomen van de kanttekening die de gemeenteraad van Zaanstad plaatste om voor de extra investeringen ruimte in de begroting van de GGD te zoeken. Het Algemeen Bestuur geeft aan, zoals in eerdere vergaderingen door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, ondersteunt door de conclusie van het onderzoek vorig jaar, uitgevoerd door de werkgroep Financiën, bestaande uit controllers van verschillende gemeenten, dat hiertoe in de begroting geen ruimte bestaat en laat het aan mevrouw Mutluer om een terugkoppeling op de kanttekening aan de raad van Zaanstad te geven.
10. 2 juli 2020 Tarieven 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de voorgestelde tarieven van plusproducten en projecten 2021 vast.
11. 2 juli 2020 Indicatoren jeugdgezondheidszorg voor de bestuursrapportage en de jaarverantwoording
Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van dit voorstel en stelt de indicatoren jeugdgezondheidszorg voor de bestuursrapportage en de jaarverantwoording vast. In de rapportages zullen de indicatoren per gemeente aangegeven worden.
12. 2 juli 2020 Financiële verordening
Het Algemeen Bestuur stelt de Financiële Verordening 2020 vast.
13. 2 juli 2020 Treasurystatuut
Het Algemeen Bestuur stelt het Treasurystatuut 2020 vast onder voorbehoud van eventueel nadere wijziging van artikel 3 als gevolg van overleg tussen GGD en Purmerend. Hierover zal het Algemeen Bestuur per e-mail nader worden geïnformeerd.
14. 2 juli 2020 Controleprotocol
Het Algemeen Bestuur stelt het Controleprotocol 2020-2021 vast.
15. 2 juli 2020 Bestuursrapportage 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de Bestuursrapportage 2020 vast.
16. 1 oktober 2020 Algemene reserve
Op voorstel van de voorzitter besluit het Algemeen Bestuur het percentage van 5% los te laten en de algemene reserve niet meer aan te vullen. Bij tekorten zal de algemene reserve worden uitgeput totdat deze op nul uitkomt.
17. 1 oktober 2020 Evaluatie governancecode
Het Algemeen Bestuur geeft aan tevreden te zijn over de inhoud en toepassing van de code en besluit af te zien van verdere evaluatie.
18. 1 oktober 2020 Jaarplanning 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarplanning 2021 vast.
19. 17 december 2020 Kadernota 2020
Het Algemeen Bestuur besluit om vaststelling van de kadernota
2022 aan te houden. Het Algemeen Bestuur besluit daarop in
januari 2021 een extra vergadering van het Algemeen Bestuur te
beleggen om de concept-kadernota te bespreken en daarin de
notitie te betrekken over de te verwachten knelpunten in de
uitvoering van de dienstverlening.
20. 17 december 2020 Crisisplan 2020
Het Algemeen Bestuur stelt het crisisplan 2020 vast.
21. 17 december 2020 Archiefverordening
Het Algemeen Bestuur besluit de Archiefverordening nu niet vast
te stellen maar aan te houden tot na de besluitvorming over de
kadernota 2022 zodat mogelijk rekening kan worden gehouden
met de benodigde extra inzet vanuit Bedrijfsvoering voor de
verplichtingen van de GGD ten aanzien van de Archiefwet.
22. 17 december 2020 Tarieven 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven 2021 vast.
23. 17 december 2020 Algemene reserve
Het Algemeen Bestuur besluit om de besluitvorming over de
algemene reserve van de GGD opnieuw in het Algemeen Bestuur
aan de orde te stellen.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 17 december 2020 (pdf 117kb).