Besluitenlijst Algemeen Bestuur 18 februari 2021

NR DATUM OVERLEG BESLUIT
1. 25 januari 2021 Concept-kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit de Kadernota 2022 voorlopig vast
te stellen. Het Algemeen Bestuur besluit de voorlopig vastgestelde
Kadernota 2022 aan de colleges en gemeenteraden voor
zienswijze te sturen. Daarbij zal worden kenbaar gemaakt dat de
begroting van de GGD onder druk staat en dat het Algemeen
Bestuur hierover de komende maanden verder van gedachten zal
wisselen en daarin een aantal ontwikkelingen zal betrekken;
genoemd zijn de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis, de
doorontwikkeling van de GGD (GGD 3.0) en de
huisvestingsopgave. Verder zal er nog een redactieslag
plaatsvinden op de Kadernota 2022. De concepten zullen voor
verzending aan de colleges en gemeenteraden ter afstemming
aan het Algemeen Bestuur worden gestuurd.
2. 25 januari 2021 Suïcidepreventie
Het Algemeen Bestuur besluit met een meerderheid aan stemmen
om het project suïcidepreventie met ingang van 2022 in de
Gemeenschappelijke Regeling op te nemen. De Kadernota 2022
zal hierop worden aangepast. Zo nodig zal in het debat over de
doorontwikkeling van de GGD hierop worden teruggekomen.
3. 2 februari 2021 Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit dat de Kadernota 2022 herschreven
wordt aan de hand van de discussie die zojuist gevoerd is. De
herschreven Kadernota wordt, met de aangepaste delen in het
geel gemarkeerd, opnieuw aan de leden van het Algemeen
Bestuur aangeboden.
Vervolgens besluit het AB dat hiervoor een extra vergadering van
het Algemeen Bestuur wordt gepland. De termijn waarop deze
vergadering plaatsvindt, is afhankelijk van de datum waarop de
stukken uiterlijk aan de griffies gestuurd moeten worden, om
behandeling van de stukken in de raadsvergaderingen mogelijk te
maken. Afstemming hierover vindt plaats met de voorzitter van
het ambtelijk overleg zodat ook rekening kan worden gehouden
met een termijn waarop het ambtelijk overleg advies kan
uitbrengen.
4. 18 februari 2021 Concept-kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit tot het plannen van een extra
vergadering van het Algemeen Bestuur.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 18 februari 2021 (pdf 101kb).