Besluitenlijst Algemeen Bestuur 18 oktober 2018

NR DATUM OVERLEG BESLUIT
01 25-1-2018

Concept kadernota 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de concept-kadernota 2019 vast en besluit deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden. In de brief zal  ten aanzien van het bedrag Rijksvaccinatieprogramma een voorbehoud opgenomen worden, omdat nog niet duidelijk is of hiermee de kosten voor het Rijksvaccinatieprogramma geheel kunnen worden gedekt en er nog geen zekerheid bestaat of de gemeenten voor de kosten van het Rijksvaccinatieprogramma voldoende dekking krijgen uit het Gemeentefonds.

02 25-1-2018

Strategische Agenda
Het Algemeen Bestuur stelt de Strategische Agenda GGD 2018 -2021 voorlopig vast. Afgesproken is de Strategische Agenda opnieuw in het Algemeen Bestuur te bespreken na de gemeenteraadsverkiezingen en als alle lokale gezondheidsnota’s zijn vastgesteld.

03 25-1-2018

1e begrotingswijziging 2018
Het Algemeen Bestuur stelt de eerste begrotingswijziging 2018 voorlopig vast en besluit deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aan te bieden.

04 25-1-2018

Controleprotocol 2018-2019
Het Algemeen Bestuur stelt het controleprotocol 2018-2019 vast.

05 25-1-2018

Gemeenschappelijke regeling
Het Algemeen Bestuur besluit een brief naar de colleges en de raden te sturen met het verzoek de behandeling en besluitvorming omtrent de instemming op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling aan te houden met als reden dat er een enkele vraag van juridisch aard is gerezen die de GGD, samen met de juristen van de gemeenten, zal nagaan.

06 25-1-2018

Gemeenschappelijke regeling
Het Algemeen Bestuur heeft besloten het besluit van november 2017 te handhaven, inhoudende dat de Gemeenschappelijke Regeling een gemengde regeling moet zijn.

07 29-3-2018

Jaarstukken 2017
Het Algemeen Bestuur stelt de versie van de jaarstukken 2017 die door de accountant gewaarmerkt zijn, voorlopig vast en besluit het resultaat van 2017 van € 234.575 als volgt te bestemmen:

  1. € 95.000 aan de nieuwe reservering Algemene Verordening Gegevensbescherming,
  2. € 27.977 ter aanvulling van de Algemene Reserve en
  3. het overblijvende deel van € 111.598 naar rato van het inwonersaantal 2015 terug te storten aan de gemeenten.

Het Algemeen Bestuur besluit de voorlopig vastgestelde jaarstukken voor zienswijze via de colleges aan de gemeenteraden aan te bieden. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 5 juli 2018.

08 29-3-2018

Kadernota 2019
Van de gemeenten Landsmeer en Waterland is nog geen zienswijze ontvangen op de Kadernota 2019. Het Algemeen Bestuur besluit daarom om de besluitvorming over de Kadernota 2019 aan te houden. Definitieve vaststelling is voorzien op 5 juli 2018.

09 29-3-2018

Begroting 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2019-2022 voorlopig vast. Het Algemeen Bestuur besluit verder met ingang van 2019 de gemeentelijke bijdragen op t-2 gedurende het begrotingsjaar te handhaven en alsdan geen begrotingswijzigingen meer door te voeren voor het actualiseren van de inwonersaantallen.
Het Algemeen Bestuur besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2019-2022 voor zienswijze via de colleges aan de gemeenteraden aan te bieden. Definitieve vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 5 juli 2018.

10 29-3-2018

Gemeenschappelijke regeling
Het Algemeen Bestuur neemt er kennis van dat er bedenkingen door de juristen van Purmerend en Waterland zijn geuit, maar ziet hierin geen reden om de voorlopige vaststelling van de gewijzigde versie van de Gemeenschappelijke Regeling aan te houden en besluit tot voorlopige vaststelling van de regeling en deze voor toestemming via de colleges aan de gemeenteraden aan te bieden onder intrekking van de versie die op 16 november 2017 voorlopig is vastgesteld. De definitieve vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling is voorzien op 5 juli 2018.

11 29-3-2018

Projecttarieven 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven voor projectmatige werkzaamheden voor 2019 vast. Daarbij wordt aangetekend dat het aan de keuze van de gemeente is of voor een risico-opslag van 5% wordt gekozen. Gemeenten die daarvoor niet kiezen, blijven wel verantwoordelijk voor het vergoeden van de eventuele kosten als gevolg van de beëindiging van het plusproduct.

12 26-4-2018

Gemeenschappelijke regeling
Het Algemeen Bestuur besluit om het op 29 maart 2018 genomen besluit ten aanzien van de voorlopig vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling te handhaven. De directeur krijgt de opdracht een brief aan de colleges en de gemeenteraden op te stellen waarin op een viertal punten, genoemd in de schriftelijke reactie van mevrouw Fens, waarover nog juridische bedenkingen zijn, een nadere toelichting dan wel correctie zal worden gegeven. De inhoud van deze brief zal met de juristen van Zaanstad en Purmerend worden afgestemd en daarna met mevrouw Fens. De brief wordt daarna gezonden aan de colleges en gemeenteraden. Het streven is de besluitvorming omtrent de nieuwe gemeenschappelijke Regeling in de vergadering van het AB op 5 juli 2018 af te ronden.

13 5-7-2018

Voorzitterschap en Dagelijks Bestuur
Het voorzitterschap van het Algemeen en Dagelijks Bestuur is voor de komende twee jaar belegd bij Zaanstad. Naast de vaste zetels voor Zaanstad en Purmerend, wordt Edam-Volendam als derde lid aan het Dagelijks Bestuur toegevoegd.

14 5-7-2018

Jaarstukken 2017
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarstukken 2017 met inachtneming van de zienswijzen definitief vast.

15 5-7-2018

Kadernota 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de kadernota 2019 met inachtneming van de zienswijzen definitief vast.

16 5-7-2018

Begroting 2019-2022
Het Algemeen Bestuur stelt de Begroting 2019-2022 met inachtneming van de zienswijzen definitief vast.

17 5-7-2018

Eerste Begrotingswijziging 2018
Het Algemeen Bestuur stelt de eerste begrotingswijziging 2018 met inachtneming van de zienswijzen definitief vast.

18 5-7-2018

Openbaarmaking Risicoprofielen Kinderopvang
Het Algemeen Bestuur besluit om niet, zoals voorgesteld, de risicoprofielen Kinderopvang te publiceren. Daarentegen zullen de rapportages van de Inspectie Kinderopvang op de website van de GGD worden gepubliceerd.

19 18-10-2018

Gemeenschappelijke Regeling
Het Algemeen Bestuur stelt de Gemeenschappelijke Regeling vast met inachtneming van de positieve reacties van de acht gemeenten.

20 18-10-2018

Bestuursconvenant
Het Algemeen Bestuur heeft besloten in het Bestuursconvenant artikel 7, lid 2 aan te passen met een toevoeging na de eerste volzin “Hierbij gelden de stemverhoudingen zoals vastgelegd in artikel 12 lid 3 van de GR GGD ZW.”
Het Algemeen Bestuur mandateert de voorzitter tot ondertekening van het Bestuursconvenant.

21 18-10-2018

Strategische Agenda
Het Algemeen Bestuur stelt de Strategische Agenda GGD 2018 – 2021 definitief vast.

22 18-10-2018

Bestuursrapportage 2018
Het Algemeen Bestuur stelt de Bestuursrapportage 2018 vast.

23 18-10-2018

Aanbesteding accountant
Het Algemeen Bestuur besluit de huidige overeenkomst met de accountant te verlengen tot en met de controle over 2018, en heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de aanbesteding van een nieuwe accountant voor de controle 2019 en volgende jaren.

24 18-10-2018

Tarieven 2019
Het Algemeen Bestuur heeft de tarieven 2019 voor projectmatige werkzaamheden, voor reizigersvaccinatie en voor inspecties kinderopvang, vastgesteld.

25 18-10-2018

Jaarplanning 2019
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarplanning 2019 vastgesteld.

Klik hier voor het PDF-bestand van de besluitenlijst Algemeen Bestuur van 18 oktober 2018 (pdf 131kb)