Besluitenlijst Algemeen Bestuur 2 februari 2021

NR Datum overleg Besluit
1. 25 januari 2021 Concept-kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit de Kadernota 2022 voorlopig vast te stellen. Het Algemeen Bestuur besluit de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 aan de colleges en gemeenteraden voor zienswijze te sturen. Daarbij zal worden kenbaar gemaakt dat de begroting van de GGD onder druk staat en dat het Algemeen Bestuur hierover de komende maanden verder van gedachten zal wisselen en daarin een aantal ontwikkelingen zal betrekken; genoemd zijn de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis, de doorontwikkeling van de GGD (GGD 3.0) en de
huisvestingsopgave. Verder zal er nog een redactieslag plaatsvinden op de Kadernota 2022. De concepten zullen voor verzending aan de colleges en gemeenteraden ter afstemming aan het Algemeen Bestuur worden gestuurd.
2. 25 januari 2021 Suïcidepreventie
Het Algemeen Bestuur besluit met een meerderheid aan stemmen om het project suïcidepreventie met ingang van 2022 in de Gemeenschappelijke Regeling op te nemen. De Kadernota 2022 zal hierop worden aangepast. Zo nodig zal in het debat over de doorontwikkeling van de GGD hierop worden teruggekomen.
3. 2 februari 2021 Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit dat de Kadernota 2022 herschreven wordt aan de hand van de discussie die zojuist gevoerd is. De herschreven Kadernota wordt, met de aangepaste delen in het geel gemarkeerd, opnieuw aan de leden van het Algemeen Bestuur aangeboden. Vervolgens besluit het AB dat hiervoor een extra vergadering van
het Algemeen Bestuur wordt gepland. De termijn waarop deze vergadering plaatsvindt, is afhankelijk van de datum waarop de stukken uiterlijk aan de griffies gestuurd moeten worden, om behandeling van de stukken in de raadsvergaderingen mogelijk te maken. Afstemming hierover vindt plaats met de voorzitter van het ambtelijk overleg zodat ook rekening kan worden gehouden met een termijn waarop het ambtelijk overleg advies kan uitbrengen.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 2 februari 2021 (pdf 101kb).