Besluitenlijst Algemeen Bestuur 8 juli 2021

NR DATUM OVERLEG BESLUIT
1. 25 januari 2021 Concept-kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit de Kadernota 2022 voorlopig vast
te stellen. Het Algemeen Bestuur besluit de voorlopig vastgestelde
Kadernota 2022 aan de colleges en gemeenteraden voor
zienswijze te sturen. Daarbij zal worden kenbaar gemaakt dat de
begroting van de GGD onder druk staat en dat het Algemeen
Bestuur hierover de komende maanden verder van gedachten zal
wisselen en daarin een aantal ontwikkelingen zal betrekken;
genoemd zijn de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis, de
doorontwikkeling van de GGD (GGD 3.0) en de
huisvestingsopgave. Verder zal er nog een redactieslag
plaatsvinden op de Kadernota 2022. De concepten zullen voor
verzending aan de colleges en gemeenteraden ter afstemming
aan het Algemeen Bestuur worden gestuurd.
2. 25 januari 2021 Suïcidepreventie
Het Algemeen Bestuur besluit met een meerderheid aan stemmen
om het project suïcidepreventie met ingang van 2022 in de
Gemeenschappelijke Regeling op te nemen. De Kadernota 2022
zal hierop worden aangepast. Zo nodig zal in het debat over de
doorontwikkeling van de GGD hierop worden teruggekomen.
3. 2 februari 2021 Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit dat de Kadernota 2022 herschreven
wordt aan de hand van de discussie die zojuist gevoerd is. De
herschreven Kadernota wordt, met de aangepaste delen in het
geel gemarkeerd, opnieuw aan de leden van het Algemeen
Bestuur aangeboden.
Vervolgens besluit het AB dat hiervoor een extra vergadering van
het Algemeen Bestuur wordt gepland. De termijn waarop deze
vergadering plaatsvindt, is afhankelijk van de datum waarop de
stukken uiterlijk aan de griffies gestuurd moeten worden, om
behandeling van de stukken in de raadsvergaderingen mogelijk te
maken. Afstemming hierover vindt plaats met de voorzitter van
het ambtelijk overleg zodat ook rekening kan worden gehouden
met een termijn waarop het ambtelijk overleg advies kan
uitbrengen.
4. 5 maart 2021 Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur stemt in met opnemen in de kadernota
2022 van: de investering IZB en JGZ en de gevraagde investering
kantoorautomatisering € 140.000. Het Algemeen Bestuur besluit
verder de tekst met betrekking tot de loonschalen uit de tekst van
Kadernota 2022 te halen. De aanbiedingsbrief bij de Kadernota
2022 voor de colleges en de gemeenteraden zal met het Dagelijks
Bestuur worden afgestemd.
5. 8 april 2021 Algemene reserve
Het Algemeen bestuur stemt in met het voorlopig vasthouden aan het bestaande beleid ten aanzien van de algemene reserve
waarmee een percentage van 5% wordt aangehouden van de
gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling.
Het Algemeen Bestuur besluit verder een extern bureau opdracht te geven een risico-inventarisatie inclusief simulatie uit te voeren als basis voor het vaststellen van de benodigde
weerstandsvermogen in de toekomst. De keuze van het bureau en de opdrachtformulering zal namens het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur in afstemming met de GGD worden gedaan.
6. 8 april 2021 Jaarstukken 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarstukken 2020 voorlopig vast.
De Jaarstukken worden voor zienswijze aan de gemeenteraden
gestuurd. Het Algemeen Bestuur besluit tot aanvulling met
€ 19.173 van de algemene reserve tot een omvang van maximaal
5% van de gemeentelijke bijdragen. Tevens besluit het Algemeen
Bestuur om € 121.141 te bestemmen voor de reeds in 2021 te
starten vervanging van verouderde kantoorautomatisering. Hierbij
wordt aangegeven dat het Algemeen Bestuur voor bespreking in
de gemeenteraden graag een nadere schriftelijke toelichting
ontvangt op de extra middelen van € 140.000 voor
kantoorautomatisering in de voorlopig vastgestelde Kadernota
2022 in relatie tot de extra middelen voor ICT bij de Kadernota
2021 én de bestemming van € 121.141 van de onderuitputting
2020 voor kantoorautomatisering.
7. 8 april 2021 Afwikkeling beëindiging contract Straathoekwerk
Oostzaan
Het Algemeen Bestuur besluit om de afwikkeling van deze zaak
conform artikel 6.4 van het bestuursconvenant aan een
onafhankelijke derde voor te leggen die het draagvlak heeft van
de GGD en van de gemeente Oostzaan. Het Dagelijks Bestuur
wordt gemandateerd om in overleg met de heer Bonenkamp en
de directeur hierin verder op te treden.
De uitkomst van het arbitragetraject komt voor bespreking terug
in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
8. 12 mei 2021 Kadernota 2022
Met in achtneming van de zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota 2022 definitief vast.
9. 12 mei 2021 Begroting 2022
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2022 voorlopig vast en besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2022 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
10. 12 mei 2021 Tarieven 2022
Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven van plusproducten en
projecten 2022 vast.
11. 8 juli 2021 Jaarstukken 2020
Met in achtneming van de reacties en geconstateerd dat er een
meerderheid met instemming reageerde, stelt het Algemeen
Bestuur de jaarstukken 2020 definitief vast, waarbij het Algemeen Bestuur kennis heeft genomen van de kanttekening die door raad van Landsmeer gegeven is ten aanzien van de financiële uitdaging waarvoor de gemeente Landsmeer de komende jaren staat. De vastgestelde jaarstukken 2020 met de daarbij ontvangen zienswijzen worden aan de Provincie gestuurd.
12. 8 juli 2021 Begroting 2022
Met in achtneming van de reacties en geconstateerd dat er een
meerderheid met instemming reageerde, stelt het Algemeen
Bestuur de Begroting 2022 definitief vast. De vastgestelde
Begroting 2022 met de daarbij ontvangen zienswijzen worden aan de Provincie gestuurd.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 8  juli 2021 (pdf 115kb).