Inspectie kinderopvang

GGD Zaanstreek-Waterland voert de inspecties in de kinderopvang uit voor alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. Alle kindercentra worden geïnspecteerd door de GGD en getoetst of zij voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD gaat jaarlijks op inspectiebezoek bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en bij een steekproef van het aantal gastouders in de regio.

Tijdens de inspectie wordt gekeken naar zowel het beleid als de praktijk. Er wordt o.a. gekeken naar de pedagogische aanpak, de veiligheid en de hygiëne, hoe het beleid is opgesteld en hoe dit tot uitvoer wordt gebracht in de praktijk. Ook wordt er gekeken of de personele inzet juist is, of het aantal kinderen klopt met deze inzet en de beschikbare ruimte. Daarnaast kijkt de GGD bijvoorbeeld ook of voor ouders de medezeggenschap, de verstrekte informatie en de klachtenafhandeling goed geregeld is. De bevindingen van de inspectie komen terug in inspectierapporten. Deze rapporten zijn openbaar en terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. In het inspectierapport kunt u de kwaliteit van uw kinderopvang bekijken. U kunt deze informatie gebruiken bij de keuze van uw kinderopvang.

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alleen geregistreerde kinderopvang terug te vinden. Alleen als kinderopvang geregistreerd is kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten door de belastingdienst.

Starten van een kindercentrum
Wanneer u zelf een kinderopvang wilt starten, dan moet dit gemeld zijn bij de gemeente waarin u wilt vestigen. De aanmelding komt daarna terecht bij de GGD. Vooraf en 3 maanden na opening toetst de GGD of de kinderopvang voldoet aan de gestelde eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang.

Advies bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Hiervoor kunt u terecht bij bijvoorbeeld de brancheorganisatie of het ministerie van SZW.