Geneeskundige hulpverlening

De afkorting GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio'.

In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Ook is de GHOR dan betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden tijdens een ramp of crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Volgens de Wet veiligheidsregio's (Wvr) is de GHOR belast met:

  • de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
  • de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied

Doel van de GHOR is dat de gezondheidszorg, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. Zo kunnen slachtoffers van rampen en crises optimale zorg krijgen.

Sinds 1 januari 2008 is Zaanstreek-Waterland een aparte GHOR-regio. Per 1 januari 2012 wordt de GHOR aangestuurd door de directeur Publieke Gezondheid, die tevens directeur GGD is. Formeel valt de GHOR onder het bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Op basis van een convenant is een groot deel van de operationele en uitvoerende werkzaamheden op het terrein van de GHOR uitbesteed aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). Het GHOR bureau AA voert deze werkzaamheden uit. De werkzaamheden die het bureau voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland uitvoert, worden ieder jaar vastgelegd in een jaarplan. Organisatorisch is de GHOR ondergebracht bij de GGD. Voor een goede uitvoering van de coördinerende werkzaamheden wordt nauw samengewerkt met alle geneeskundige diensten binnen de veiligheidsregio. Tot de geneeskundige hulpverlening behoren de processen Spoedeisende medische hulpverlening en Publieke gezondheidszorg. Tot de publieke gezondheidszorg behoren de processen Infectieziektebestrijding, Medische milieukunde, Gezondheidsonderzoek na rampen en  de Psychosociale hulpverlening. De GGD is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze processen.