Geneeskundige hulpverlening

GHOR staat voor geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. De GHOR heeft als taak het coördineren van de gezondheidszorg bij rampen en crisis, alsmede van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. De GHOR adviseert de zorgsector over de wijze van voorbereiding. Een taak van de GHOR is om in multidisciplinair verband overheden (met name gemeenten) te adviseren over risicobeheersing d.w.z. het voorkomen en beperken van rampen en crisis.

Sinds 1 januari 2008 is Zaanstreek-Waterland een aparte GHOR-regio. Per 1 januari 2012 wordt de GHOR aangestuurd door de directeur Publieke Gezondheid, die tevens directeur GGD is. Formeel valt de GHOR onder het bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Op basis van een convenant is een groot deel van de operationele en uitvoerende werkzaamheden op het terrein van de GHOR uitbesteed aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). Het GHOR bureau AA voert deze werkzaamheden uit. De werkzaamheden die het bureau voor de beide veiligheidsregio's uitvoert, worden ieder jaar vastgelegd in een jaarplan. Organisatorisch is de GHOR ondergebracht bij de GGD. Voor een goede uitvoering van de coördinerende werkzaamheden wordt nauw samengewerkt met alle geneeskundige diensten binnen de veiligheidsregio. Tot de geneeskundige hulpverlening behoren de processen Spoedeisende medische hulpverlening, Preventieve openbare gezondheidszorg en Psychosociale hulpverlening, die door een of meerdere ketenpartners worden uitgevoerd.