Psychosociale hulpverlening

Door het bieden van psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen aan de getroffenen, wordt het herstel van psychisch evenwicht bevorderd. De getroffenen krijgen een eerste opvang en krijgen informatie en advies. Getroffenen die dringend psychiatrische hulp nodig hebben worden geïdentificeerd en gediagnosticeerd en risicofactoren voor mogelijke verwerkingsstoornissen worden vroegtijdig onderkend.
De psychosociale hulpverlening is er ten eerste voor de direct getroffenen, dus voor de personen die de ramp hebben meegemaakt. Ten tweede is er hulpverlening voor de indirect getroffenen: dit zijn personen die de ramp niet zelf hebben meegemaakt, maar die een relatie hebben met de direct getroffenen. Te denken valt aan partner, kinderen en familie, vrienden, kennissen, buren, collega's en ooggetuigen.

Het Kernteam PSH (Psychosociale hulpverlening) coördineert de psychosociale hulp bij rampen en crisis in opdracht van de (operationeel) leidinggevende(n) van de GHOR. GGD Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PSH, de directeur Publieke Gezondheid is eindverantwoordelijk. De leden van het Kernteam zijn 24 uur per dag bereikbaar.

De psychosociale opvang zelf wordt meestal verzorgd in een opvanglocatie, die aangewezen wordt door de betreffende gemeente waar de ramp plaatsvindt. Het 'opvangteam PSH' neemt de uitvoering van de psychosociale zorg voor haar rekening en bestaat uit medewerkers van de deelnemende organisaties. Naast de GGD zijn dit:

  • Slachtofferhulp
  • Dijk en Duin
  • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening

Ook andere organisaties kunnen een uitnodiging krijgen en ingeschakeld worden om deel te nemen aan de psychosociale opvang.