Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor de lokale zorgaanpak van personen met verward gedrag en waarbij de nadruk ligt op meer regie van burgers.
Om gemeenten in Noord-Holland te helpen bij de ondersteuning en opvang van mensen met verward gedrag, werken de gemeenten, de GGD, justitie, politie en zorgorganisaties (GGZ, Beschermd Wonen, maatschappelijke opvangorganisaties) sinds juni 2017 aan een integrale netwerkaanpak. Deze aanpak is gebaseerd op zes pijlers, namelijk: organisatie, beeld verkennen, preventie, triage en vervoer, samenwerking politie en GGZ en verbinding publieke zorg en het sociaal domein. De nadruk ligt hierbij op het voorkómen van escalaties. Het gaat om een preventieve aanpak die begint bij het vroegtijdig signaleren van mogelijk verward gedrag, dus als er nog sprake is van niet-acute psychosociale of psychiatrische problematiek.

Hiertoe voert de GGD in samenwerking met ketenpartners de volgende projecten uit:

  • Het opzetten van een Sociaal Advies- en Meldpunt (SAM) voor meldingen rond niet-acute psychiatrisch zorg
    De al bestaande GGD meldpunten Overlast en Bemoeizorg (MOB), het Vroegsignaleringsoverleg Overlastgevende personen (VSO), en het Meldpunt Bijzondere Zorg (MBZ) vormen de basis van het SAM. Het inrichten van het SAM heeft als doel de samenwerking tussen GGZ, politie en de GGD, te versterken en mensen bij wie vermoedelijk sprake is van verward gedrag sneller en adequater te kunnen doorgeleiden naar passende hulp en ondersteuning. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart. Voor de zomer 2019 wordt de werkwijze getest, zodat het meldpunt na de zomer operationeel kan zijn. Het meldpunt is dan dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur bereikbaar. In eerste instantie alleen voor professionals, in een latere fase ook voor burgers. De GGD werkt hiervoor nauw samen met de politie, de GGZ (crisisdienst), gemeenten en andere zorgpartners en betrokkenen.
  • Pilot Samenwerken in de wijk rond mensen met verward gedrag
    Het doel van deze pilot is het ondersteunen van de wijkteams bij het signaleren van psychosociale- en psychiatrische problematiek en mogelijke verwardheid van bewoners in de buurt. De pilot loopt tot november 2019.