In de regio is Veilig Thuis sinds 1 januari 2015 operationeel. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van een degelijke organisatie en het afstemmen van én samenwerken in de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling met het lokale veld en de ketenpartners. De komende jaren zal in het teken staan van een doorontwikkeling van Veilig Thuis en de uitvoering van de extra taak die Veilig Thuis per 1 januari 2019 gaat uitvoeren: de Radarfunctie.

Radarfunctie: alle problematiek in beeld

De Radarfunctie is een uitvloeisel van de aanscherping van de meldcode voor professionals. Deze landelijke aanscherping betekent voor professionals onder meer dat ze vanaf 1 januari 2019, aan de hand van de voor hun beroepsgroep geldende afwegingskaders, bij signalen van acute of structurele onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld of kindermishandeling altijd moeten melden bij Veilig Thuis. Ook als de professional zelf hulp gaat verlenen. Het verschil met de oorspronkelijke meldcode is dat deze de professional de keuze bood om of zelf hulp te verlenen, of om een signaal te melden bij Veilig Thuis. Dit betekende, dat niet alle signalen van acute en structurele onveiligheid als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis terechtkwamen.

De meldcode is aangescherpt zodat Veilig Thuis alle signalen en vermoedens, die bestaan rondom deze problematiek, in beeld -op de radar- heeft om zodoende al beschikbare informatie van verschillende melders te kunnen combineren. Op deze manier kan beter worden onderzocht of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en kan de juiste passende hulp worden ingezet.

De aanscherping van de meldcode zal naar verwachting tot gevolg hebben dat Veilig Thuis meer adviesvragen, consultvragen en meldingen zal krijgen met betrekking tot signalen en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.