De GGD is gestart met een pilot waarin de samenwerking rond mensen met verward gedrag in de wijk centraal staat. De pilot wordt uitgevoerd in twee wijken in Zaanstad en Purmerend. Vanwege het landelijke beleid blijven mensen met psychische problemen vaker zelfstandig wonen. Om die reden hebben wijkteams een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen. Zij geven echter aan dat zij handvatten missen wat betreft het vroegtijdig herkennen van signalen van mensen met verward gedrag. Bijvoorbeeld hoe hiermee om te gaan en wat de mogelijkheden zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste personen in te zetten en mensen zo nodig door te verwijzen, zodat crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Om deze redenen is de pilot ‘Samenwerken rond mensen met verward gedrag in de wijk’ ontwikkeld. Dat houdt het volgende in:

  • Aan elk wijkteam is een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van de GGD gekoppeld. In overleg met het betreffende wijkteam zijn zij een dagdeel per week op een locatie in de wijk aanwezig. Ze kunnen aanschuiven bij casuïstiekbesprekingen en meegaan op huisbezoek. Daarnaast geven ze scholing en coaching aan de teams in de vorm van klinische lessen over (het omgaan met) psychische problematiek.
  • Ervaringsdeskundigen worden ingezet om mensen te begeleiden en/of contact te leggen op een laagdrempelige manier.
  • Buurtbewoners en vrijwilligers krijgen Mental Health First Aid (MHFA) trainingen aangeboden. Dit is een training waarbij vaardigheden worden aangeleerd om te kunnen reageren op tekenen van psychische problematiek.

Het resultaat van de pilot wordt afgemeten aan het aantal te bereiken personen. Dit zijn personen met verward gedrag die gemeld worden bij de politie. Daarnaast wordt de voortgang van de pilot gevolgd door middel van een procesevaluatie, uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens de pilot worden twee themabijeenkomsten georganiseerd waarin een onderwerp centraal staat.