Meldpunt Bijzondere Zorg

Wat is bemoeizorg?
Bemoeizorg is het gevraagd en ongevraagd hulp bieden aan mensen met een complexe meervoudige problematiek die hulp nodig hebben, maar deze hulp zelf niet zoeken. Deze manier van zorgverlening is vooral bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit in combinatie met vereenzaming, schulden, dakloosheid of dreigende huisuitzetting, woningvervuiling en verwaarlozing. Het doel van bemoeizorg is een betere leefsituatie te creëren voor cliënt en zijn/haar omgeving.

Onze werkwijze
Het Meldpunt Bijzondere Zorg is een samenwerkingsverband van Parnassia Bavo (geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg), Odion (voor mensen met een beperking), RIBW (Regionale Instelling voor Begeleid Wonen, AOP (Algemene Opvang Purmerend), het Leger des Heils en de GGD. De teamleden werken outreachend, dat wil zeggen: ze gaan naar de mensen toe. Cliënten worden altijd in hun eigen leefomgeving bezocht. Er wordt veel tijd besteed aan contact maken en vertrouwen winnen. We proberen de cliënt te motiveren om verandering in zijn of haar situatie aan te brengen. De begeleiding en praktische ondersteuning op diverse leefgebieden (o.a. wonen, financiën) wordt zolang als nodig door het Meldpunt Bijzondere Zorg verzorgd met als uiteindelijk doel de cliënt over te dragen aan passende, reguliere zorg. Hiervoor komen iedere 14 dagen de organisaties bij elkaar aan een  ‘Veldtafel om de casuïstiek te bespreken en toe te leiden naar de geëigende zorg.

Wanneer schakelt u ons in en hoe bereikt u ons?
Als u iemand kent die zich in een zorgwekkende situatie bevindt en deze persoon zoekt zelf geen hulp, kunt u contact opnemen met het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg van GGD Zaanstreek-Waterland. U kunt ons bellen tussen 9.00 en 17.00 uur: (075) 651 83 80 of mailen naar: mob@ggdzw.nl.
Als u twijfelt of iemand uit uw omgeving moet worden aangemeld bij het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg dan kunt u natuurlijk ook altijd eerst overleggen met één van onze medewerkers. Wij maken dan samen met u een inschatting van de ernst van de situatie.