Meldpunt Wmo

Wat is de Wmo?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) bevorderen zij deze zelfredzaamheid en de participatie in de samenleving. Kwetsbare inwoners kunnen hierdoor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Voorzieningen die onder de Wmo vallen zijn onder andere begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding (groepsopvang), hulp bij het huishouden, logeervoorziening, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en GGZ inloop.

Toezicht op Wmo
De gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland, hebben GGD Zaanstreek-Waterland aangesteld als toezichthouder op de kwaliteit van de Wmo-voorzieningen.

Het Team Toezicht van de GGD start een onderzoek na een melding van een calamiteit of geweldsvoorval. Vanaf 2018 bezoekt de GGD ook steekproefsgewijs Wmo-voorzieningen zonder melding. Beide vormen van toezicht hebben als doel de kwaliteit van Wmo-voorzieningen te toetsen en te verbeteren.

Meldplicht aanbieders maatschappelijke ondersteuning
Bij het verlenen van Wmo-ondersteuning kan het voorkomen dat er een calamiteit of geweldsvoorval plaatsvindt. Bijvoorbeeld menselijke fouten, seksueel misbruik en het onverwacht overlijden van een cliënt. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of een geweldsvoorval te melden. Klik hier voor het meldingsformulier calamiteit/geweldsvoorval.

Voor overleg of advies over of naar aanleiding van een calamiteit, geweld of signalen kunt u contact opnemen met het Team Toezicht van GGD Zaanstreek-Waterland via telefoonnummer: 0900-254 54 54 of mailen naar: toezichtwmo@ggdzw.nl.

Wie kunnen er nog meer contact opnemen met het meldpunt?
Naast de meldplicht voor instellingen kan er door anderen contact worden opgenomen met de toezichthouders Wmo. Bijvoorbeeld door cliënten, ouders/vertegenwoordigers, inwoners en familieleden. Deze berichten kunnen gaan over kwaliteit gerelateerde zaken.

Wat gebeurt er met de melding?
Naar aanleiding van de melding neemt de toezichthouder binnen drie werkdagen contact op met de melder. Afhankelijk van de aard van de melding en het telefoongesprek wordt er, in samenspraak met de gemeente, bepaald welk onderzoek er nodig is. Meer informatie vindt u in het protocol calamiteiten.