Melden van een geweldsvoorval

Meld een geweldsvoorval

 

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning hebben de wettelijke plicht om een calamiteit of geweld te melden. Onder geweld wordt verstaan: ‘Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft’.

 

Wilt u een melding doen van een geweldsvoorval dat heeft plaatsgevonden tijdens de ondersteuning in het kader van de Wmo? Vul dan onderstaand formulier in.

 

Bent u geen aanbieder maar wilt u wel iets melden over de kwaliteit van een voorziening? Neem dan contact op met Team Toezicht van GGD Zaanstreek-Waterland via telefoonnummer: 0900-254 54 54 of mailen naar: toezichtwmo@ggdzw.nl.

 

Informatie melder
Naam en voorletters
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
   
Informatie Wmo aanbieder
Naam van de Wmo aanbieder 
Naam van de locatie (indien van toepassing
Afdeling (indien van toepassing)
Type dienstverlening
Telefoonnummer
E-mailadres
   
Informatie geweldsvoorval
Welk vorm van geweld wilt u melden?
Gaat de melding over eenmalig geweld?
Zo ja, wanneer het het geweldsvoorval plaatsgevonden?  Kalender
Op welk adres heeft het geweldsvoorval plaatsgevonden?
Straat + nr.
Postcode
Plaatsnaam
Gemeente
Hoeveel cliënten zijn betrokken bij het geweld?
Gegevens van de betrokken cliënt(en)
Achternaam  
Voornaam  
Geboortedatum      
Geslacht  
   
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum     
Geslacht  
   
Hoeveel beroepskrachten waren betrokken bij de calamiteit?
Gegevens betrokken beroepskrachten
Achternaam  
Voornaam  
Werkzaam bij  
Functie  
   
Achternaam
Voornaam
Werkzaam bij
Functie
   
Zijn er andere (zorg)aanbieder(s) betrokken bij het geweld?
Geef een beschrijving van het geweldsvoorval
   
Veiligheid, afhandeling en nazorg  
Hoe is de veiligheid van de betrokken cliënt(en) en anderen nu gewaarborgd? 
Hebt u stappen gezet om het geweldsvoorval te onderzoeken? Zo ja, welke?
Wie zijn er op de hoogte gebracht?

  
  Kies
Anders namelijk:
Welke betrokken Rijksinspectie(s) is/zijn op de hoogte gebracht?

  
  Kies
Indien van toepassing contactpersonen:
Verwacht u dat deze gebeurtenis leidt tot maatschappelijke onrust of publiciteit?
Zo ja, geef hier een toelichting:
Welke nazorg is geboden aan cliënt/familie/andere betrokkenen?
   
Afronding melding
Wilt u nog iets toevoegen aan de melding?