Privacy

GGD Zaanstreek-Waterland volgt nauwgezet de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat GGD Zaanstreek-Waterland uw privacy beschermt en geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

1          Privacyreglement

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt al haar cliënten persoonlijke gegevens te overleggen, bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats. Deze gegevens komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die de GGD van u heeft. De Algemene Verordening Gegevensbescherming eist dat met de door u verstrekte gegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt omgegaan. De wet eist ook een goede beveiliging, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien moet de GGD duidelijk maken met welk doel de gegevens worden verzameld en verwerkt. Er mogen geen gegevens worden gevraagd en gebruikt zonder dat precies duidelijk is waarvoor.

De GGD heeft de regels voor de bescherming van uw gegevens opgenomen in een privacyreglement

Rechten van de cliënt
Wanneer de GGD over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u een aantal rechten. Deze worden hieronder uitgebreid beschreven.

Verzet tegen verzameling van gegevens
U kunt verzet aantekenen tegen de opname van gegevens. In dat geval zullen altijd de belangen van u als cliënt en de belangen van de GGD tegen elkaar worden afgewogen. De GGD mag immers geen gegevens verzamelen als het niet strikt noodzakelijk is.

Inzage in gegevens
U heeft recht op inzage in uw gegevens die de GGD heeft verzameld. Een uitwerking van het recht op inzage betreft de mogelijkheid die de GGD biedt aan de cliënt om ter plaatse zijn dossier in te zien.

Correctie en/of aanvulling of verwijdering of afschermen van gegevens
Wanneer u vindt, na inzage in de gegevens, dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u een verzoek indienen dat te veranderen.

Vernietiging c.q. verwijdering van gegevens
Wanneer u vindt dat uw gegevens niet langer nodig zijn, kunt u de GGD vragen ze te vernietigen of de herkenbare gegevens te verwijderen.

Mededeling van gegevensverstrekking aan derden
U kunt de GGD vragen aan u door te geven of en aan wie in het afgelopen jaar gegevens werden verstrekt.

Schriftelijk verzoeken
Wanneer u een kopie van uw dossier wenst dan wel correcties en/of aanvulling, vernietiging van of afscherming van gegevens wenst in uw dossier dan verzoeken wij u dit schriftelijk in te dienen. U kunt uw verzoek indienen bij GGD Zaanstreek-Waterland, Postbus 2056, 1500 GB Zaandam t.n.v. de directeur. U ontvangt binnen één maand een antwoord.

Kosten
Wanneer een kopie van uw dossier gemaakt wordt, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Klachten
De GGD zal alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen. Mocht er desondanks toch iets misgaan, laat het ons dan in ieder geval schriftelijk weten. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop de GGD met uw persoonsgegevens omgaat, is het mogelijk een klacht in te dienen bij de GGD (zie klachtenfolder). Uw klacht wordt binnen de GGD behandeld en u ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, zijn er de volgende mogelijkheden:

Bezwaar en beroep
Mocht er een negatieve beslissing zijn genomen op uw verzoek tot inzage, correctie en/of aanvulling, afschermen dan wel vernietiging c.q. verwijdering van gegevens dan kan bezwaar en vervolgens beroep worden ingesteld ingevolge de Algemene wet bestuursrecht. Een rechtswinkel of een advocaat kan u hierover informeren en adviseren.

2          Privacy op de website ggdzw.nl

Verstrekte informatie via digitaal formulier
Informatie die door bezoekers van de website ggdzw.nl per digitaal formulier is verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraag/melding), wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het is verkregen. Voordat een digitaal formulier wordt verzonden en daarmee gegevens definitief worden opgeslagen en verwerkt, wordt hiervoor toestemming van de bezoeker gevraagd.

Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. GGD Zaanstreek-Waterland gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. GGD Zaanstreek-Waterland kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

3          Vragen over privacybeleid

GGD Zaanstreek-Waterland kan haar privacyreglement en privacybeleid voor de website ggdzw.nl wijzigen. Vragen over privacy kunnen worden gericht aan GGD Zaanstreek-Waterland, Astrid Rosendahl, Functionaris gegevensbescherming privacy@ggdzw.nl.