Privacy

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt van al haar cliënten persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, woonplaats of gegevens over uw kinderen. Soms vragen we uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld over uw (gezins)situatie of om medische gegevens. Deze persoonsgegevens komen in een (elektronisch) dossier, samen met andere informatie die GGD Zaanstreek-Waterland van u heeft. Deze persoonsgegevens worden gebruiken we om goede zorg en hulp te kunnen geven aan u of uw kind. Ook kan het voorkomen dat we de gegevens, geanonimiseerd, gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden of dat we u vragen om mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek, zoals een gezondheidsenquête.

Juridisch kader en privacyreglement

GGD Zaanstreek-Waterland volgt nauwgezet de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en specifieke wetgeving. De AVG vereist dat we behoorlijk en zorgvuldig omgaan met deze gegevens.
GGD Zaanstreek-Waterland is een overheidsorganisatie, met verschillende taken, die aan verschillende wetten moet voldoen. Dat betekent dat we voor de uitvoering van de ene wettelijke taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen dan voor de uitvoering van de andere wettelijke taak. We verzamelen uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een grondslag is. We verzamelen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en gebruiken gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben gekregen.
De AVG vereist ook een goede beveiliging van persoonsgegevens, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. GGD Zaanstreek-Waterland zorgt ervoor dat uw dossier goed is beveiligd, zodat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. We bewaren persoonsgegevens zolang als de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we de gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is.
Hoe er in de verschillende situaties met uw persoonsgegevens wordt omgegaan is opgenomen in het privacyreglement van GGD Zaanstreek-Waterland.

Samenwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen en deze zorg goed met anderen te kunnen afstemmen, werkt GGD Zaanstreek-Waterland samen met andere organisaties. Het kan voorkomen dat we persoonsgegevens over u delen met andere instanties. Wij beschermen uw privacy en vertrekken geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit een plicht is vanuit een andere wet. Wij informeren u als wij uw persoonsgegevens aan andere organisaties doorgeven.

Uw rechten

Wanneer GGD Zaanstreek-Waterland over uw persoonsgegevens beschikt, heeft u een aantal rechten. U kunt uw gegevens inzien door een afschrift van het dossier op te vragen. Als u vindt dat gegevens in uw dossier onjuist, onvolledig of onnodig zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. GGD Zaanstreek-Waterland zal uw verzoek honoreren, tenzij dit ten koste gaat van de privacybelangen van een ander.
Als u een kopie van uw dossier wenst, dan wel correcties en/of aanvulling, vernietiging van of afscherming van gegevens wenst in uw dossier, dan verzoeken wij u dit schriftelijk in te dienen. U kunt uw verzoek indienen bij GGD Zaanstreek-Waterland, Postbus 2056, 1500 GB Zaandam t.n.v. Juridische zaken of per mail aan juridischezaken@ggdzw.nl. Bij dit verzoek dient u een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Voor meer informatie over het veilig versturen van een kopie van het legitimatiebewijs verwijzen wij u graag naar de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs. We gebruiken een kopie van het legitimatiebewijs uitsluitend om uw identiteit te controleren en bewaren de kopie niet.
U ontvangt binnen één maand een antwoord. In uitzonderingsgevallen kan deze termijn worden verlengd met twee maanden. Indien uw verzoek om een kopie van het dossier wordt gehonoreerd, kunt u het dossier op vertoon van uw legitimatiebewijs ophalen op één van onze locaties.

Klachten

GGD Zaanstreek-Waterland zal alles in het werk stellen om uw privacy te beschermen. Mocht er des-ondanks toch iets misgaan, laat het ons dan s.v.p. schriftelijk weten. Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, is het mogelijk een klacht bij ons in te dienen. GGD Zaanstreek-Waterland behandelt uw klacht intern en u ontvangt daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

Privacy op de website ggdzw.nl

Informatie die u op de website per digitaal formulier verstrekt (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanvraag/melding), gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland uitsluitend voor het doel waarvoor het is verkregen. Voordat het systeem een digitaal formulier verzendt, en daarmee gegevens definitief opslaat en verwerkt, vraagt het hiervoor toestemming van de bezoeker.
De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. Wij gebruiken deze cookies uitsluitend om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. GGD Zaanstreek-Waterland gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. GGD Zaanstreek-Waterland kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Vragen over privacybeleid

GGD Zaanstreek-Waterland kan haar privacyreglement en privacybeleid wijzigen. Vragen over privacy kunt u richten aan GGD Zaanstreek-Waterland, Functionaris gegevensbescherming en kunt u sturen per e-mail, privacy@ggdzw.nl.