Per 1 oktober 2018 moeten gemeenten een sluitende ketenaanpak gereed hebben voor mensen met verward gedrag. Binnen de politie-eenheid is deze opgave opgepakt door de drie directeuren publieke gezondheid (GGD’en Zaanstreek-Waterland, Hollands Noorden en Kennemerland). Zij rapporteren over de resultaten aan de stuurgroep, waarin twee burgemeesters, drie wethouders volksgezondheid, de officier van justitie, de politie, de bestuurders van GGZ-organisaties zitting hebben.

De GGD’en ontwikkelen in nauwe samenwerking met ketenpartners (gemeenten, GGZ, politie en andere zorginstellingen) een uniforme ketenaanpak op het niveau van politie-eenheid Noord-Holland, maar die binnen de eigen regio en gemeente aan kan sluiten op lokale organisatievormen. Niet alle geplande resultaten zullen per 1 oktober gerealiseerd zijn, maar voor alle schakels van de keten lopen projecten.

Het melden van niet-acute verwardheid

Voor de regionale meldkamer wordt gewerkt met een protocol, waardoor snel een onderscheid gemaakt kan worden tussen niet-acute en acute psychische zorg. Vanuit de regionale meldkamer wordt bij niet-acute verwardheid doorgeschakeld naar de lokale meldpunten. In Zaanstreek-Waterland is dit het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg. Dit Meldpunt wordt een onderdeel van het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland en zal een ruimere beschikbaarheid en bereikbaarheid krijgen.
Voor hulpverleners en vrijwilligers in bijvoorbeeld buurtcentra wordt de training Mental Health First Aid gegeven, een soort EHBO voor psychische problemen. Dit stelt hen in staat beter signalen van verwardheid te herkennen en eerste acties uit te zetten.

Inzet van straattriage

Samen met Parnassia GGZ en politie wordt een vorm van straattriage ontwikkeld om ter plaatse van een incident aanvullende diagnostiek te kunnen doen en op maat te kunnen ingrijpen. Hieraan is ook het project Vervoer gekoppeld. Verwarde burgers die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven, worden vervoerd door een vervoersbedrijf, afgeleide ambulance of in ernstige gevallen per gewone ambulance. Het doel hiervan is om het inzetten van de politie als vervoerder te voorkomen. Tijdelijke opvang of nadere screening is in samenwerking met Parnassia GGZ beschikbaar. Voor tijdelijke woonvoorzieningen zijn zowel in Zaanstad als Purmerend initiatieven ontplooid.