Een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie (ABR) in Nederland zijn de regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn in het land tien van deze netwerken opgezet.

GGD Zaanstreek-Waterland maakt, samen met de GGD-en Kennemerland en Hollands Noorden, deel uit van het zorgnetwerk Noord-Holland West.

Wat is een Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie?

Een Regionaal Zorgnetwerk ABR is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties en zorgprofessionals in een regio. Het doel is om het ontstaan van antibioticaresistentie en de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. Dit wordt op regionaal niveau gedaan, omdat is gebleken dat resistente bacteriën zich vooral binnen een regio verspreiden en in veel mindere mate tussen regio’s.

Samenwerking

De belangrijkste taak van de zorgnetwerken is om te zorgen dat er een samenwerking ontstaat die verschillende domeinen overstijgt. Om ABR aan te pakken, is het nodig dat de behandelsector (cure: ziekenhuizen, huisartsen) en zorgsector (care: overige zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg) en de partijen binnen de publieke gezondheid (overheid: o.a. RIVM en GGD-en) nauw samenwerken. Het zorgnetwerk Noord-Holland West is bezig om een regionaal risicoprofiel op te stellen.

Tevens is het puntprevalentieonderzoek (PPO) gestart. Het PPO heeft als doel een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van bepaalde resistente bacteriën bij verpleeghuisbewoners en om na te gaan of dit afwijkt van de aanwezigheid van deze bacteriën onder de algehele bevolking.