Privacyverklaring Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

GGD Zaanstreek-Waterland doet één keer per vier jaar in opdracht van de gemeente onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmonitor Jeugd. Het vindt van september tot en met november 2019 plaats onder leerlingen in de klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs met een digitale vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald (Wet publieke gezondheid).

Alle GGD’en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde manier uit en in dezelfde periode van het jaar. Dit doen ze op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Gezondheidsmonitor Jeugd is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Zaanstreek-Waterland op welke manier zij in de Gezondheidsmonitor Jeugd omgaat met de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en hoe de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beschermd.

Doel Gezondheidsmonitor Jeugd

De GGD voert de Gezondheidsmonitor Jeugd uit voor:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs.
 • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van jongeren te bevorderen.
 • De gezondheidssituatie van jongeren onder de aandacht van scholen te brengen en hen aanzetten tot de ontwikkeling van gericht preventief gezondheidsbeleid.
 • Het geven van gericht advies aan jongeren op basis van de zelf gegeven antwoorden.
 • Het verkrijgen van cijfers waarmee betrokken partijen mogelijk fondsen kunnen werven om gerichte gezondheidsbevorderende activiteiten te kunnen ondernemen.

Verwerkt GGD Zaanstreek-Waterland persoonsgegevens van mij/mijn kind en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland digitale vragenlijsten. De Gezondheidsmonitor Jeugd vraagt niet naar persoonsgegevens, zoals naam en adres, waardoor een leerling direct kan worden herkend. In een enkel geval is het echter mogelijk dat een leerling door een combinatie van de ingevulde gegevens toch herkenbaar is. Dat is dan een bijeffect. De GGD zorgt ervoor dat dit risico van herleidbaarheid beperkt is door beveiligingsmaatregelen.

Welke onderwerp komen er in de vragenlijsten aan bod?

Dat zijn de volgende onderwerpen:

 • Algemene gegevens: leerjaar, opleidingsniveau, leeftijd (in jaren), geslacht, gezinssamenstelling, postcodecijfers (PC4)
 • Moeite met rondkomen
 • Ervaren gezondheid
 • Slapen
 • Geluk, psychosociale gezondheid en stress
 • Psychische gezondheid
 • Ingrijpende gebeurtenissen (w.o. mantelzorg) en mishandeling
 • Bewegen, voeding, alcoholgebruik, roken, cannabisgebruik
 • (Cyber)pesten, weerbaarheid
 • Sexting, gamen/social mediagebruik
 • Seksualiteit
 • School(beleving)
 • Leefomgeving en veiligheid

Hoe gebruikt de GGD de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Zaanstreek-Waterland maakt rapportages voor gemeenten en scholen op basis van de verzamelde gegevens. In deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk.
De landelijke samenwerkingspartners, RIVM en GGD GHOR Nederland kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de gegevens. Ook in deze rapportages is herkenning van een leerling niet mogelijk.

Grondslag uitvoering Gezondheidsmonitor Jeugd

GGD Zaanstreek-Waterland voert dit onderzoek uit ter uitvoering van een wettelijke plicht (artikel 2 lid 2a en b Wet publieke gezondheid) en een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid.
Bij het uitvoeren van de Gezondheidsmonitor Jeugd gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken, die GGD Zaanstreek-Waterland namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.
Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd is vrijwillig. Er is geen toestemming vereist van ouders/verzorgers en/of leerlingen voor deelname aan het onderzoek. Leerlingen en/of ouders/verzorgers bepalen zelf om wel of niet mee te doen aan het onderzoek. Ook voor het benaderen van ouders/verzorgers en/of leerlingen voor deelname aan het onderzoek en het gebruiken van de antwoorden uit de vragenlijsten is geen toestemming vereist. GGD Zaanstreek-Waterland kan namelijk een beroep doen op bovengenoemde wettelijke grondslagen.

Wie ontvangen de met het Gezondheidsmonitor Jeugd verzamelde gegevens?

Binnen GGD Zaanstreek-Waterland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. Zij behandelen en verwerken de antwoorden strikt vertrouwelijk.
GGD Zaanstreek-Waterland maakt gebruik van een externe partij om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht.
GGD Zaanstreek-Waterland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een leerling onherkenbaar is in de gedeelde gegevens.

Het RIVM ontvangt de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin de antwoorden op de vragenlijsten zo zijn bewerkt dat herkenning van een leerling niet mogelijk is.

De GGD, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan. In de uitzonderlijke gevallen, wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een leerling kunnen herleiden, nemen zij maatregelen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen om de ingevulde vragenlijsten goed te beveiligen. Zoals genoemd hebben alleen onderzoekers die betrokken zijn bij de Gezondheidsmonitor Jeugd toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien zijn de onderzoekers gebonden aan geheimhouding van persoonsgegevens.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de Gezondheidsmonitor Jeugd bewaard?

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft het doel om de gezondheidssituatie van de jongeren te volgen in de tijd (monitoren). GGD Zaanstreek-Waterland bewaart nog gedurende twintig jaar de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken juist kan uitvoeren.

Het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten tien jaar, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

De Gezondheidsmonitor Jeugd heeft als uitgangspunt dat het geen gebruik maakt van

persoonsgegevens. In een heel enkel geval is een leerling door een combinatie van de ingevulde gegevens wellicht herkenbaar. Dit betekent, dat in die gevallen een leerling en ouders/verzorgers bepaalde rechten toekomen. Zie ook:” bij wie kan ik terecht met vragen”.

Recht op weigering

Deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd is vrijwillig. Op elk moment kunnen ouders/verzorgers of leerlingen deelname weigeren, zonder opgave van reden. Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen via school een brief met informatie over het onderzoek. Zowel leerlingen als ouders/verzorgers kunnen weigeren met een weigeringsformulier naar een e-mail adres te sturen.

Als een leerling deelneemt, vult hij/zij tijdens een lesuur in de klas de digitale vragenlijst in. Een leerling kan vragen overslaan of het invullen stoppen.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. In de brief met informatieflyer, die een leerling of ouders/ verzorgers via school ontvangt, staat een verwijzing naar deze privacyverklaring.

 Recht op verwijdering

Deze rechten kunnen alleen worden uitgeoefend als een leerling nog beschikt over de inloggegevens. Zonder inloggegevens is de ingevulde vragenlijst namelijk niet terug te vinden in het gegevensbestand.

Recht op inzage, rectificatie, beperking

Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend. Bij een verzoek tot inzage, rectificatie of beperking is het namelijk niet na te gaan of de gepresenteerde inloggegevens daadwerkelijk van de leerling zijn die het verzoek doet. Dit omdat de inloggegevens willekeurig aan leerlingen worden uitgedeeld. Er is geen registratie waarin de inloggegevens gekoppeld zijn aan identificerende gegevens van de leerling.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Als leerlingen en ouders/verzorgers vragen hebben over hun rechten en hoe ze die kunnen uitoefenen in het kader van dit onderzoek dan kunnen zij contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, te bereiken via privacy@ggdzw.nl.

Indien leerlingen en/of ouders/verzorgers een klacht willen indienen, kunnen zij contact opnemen met:
GGD Zaanstreek-Waterland via een brief naar Postbus 2056, 1500 GB Zaandam t.n.v. de directeur of per e-mail aan directie@ggdzw.nl. Bij dit verzoek dient een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs overlegd te worden. We gebruiken een kopie van het legitimatiebewijs uitsluitend om uw identiteit te controleren en bewaren de kopie niet.

Als leerlingen en/of ouders/verzorgers vragen hebben over het onderzoek of hoe GGD Zaanstreek-Waterland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunnen zij contact opnemen met de onderzoekers, te bereiken via epi@ggdzw.nl.

Voor meer informatie over hoe GGD Zaanstreek-Waterland omgaat met de privacy van een leerling, zie ons algemene privacyreglement: www.ggdzw.nl/privacy/