Publieksjaarverslag 2022 – digitaal toegankelijke versie

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert, samen met de gemeenten en samenwerkingspartners, de gezondheid en de veiligheid van alle mensen in de regio. Daarbij staat een preventieve en collectieve aanpak voorop. Met specifieke aandacht voor meedoen in de samenleving en ondersteuning van de eigen regie van mensen.
In 2022 startten we met het project GGD 3.0. Het doel is om samen met de gemeenten te komen tot een toekomstbestendige GGD. De ontwikkelingen lopen langs de pijlers: financiën, regionale visie gezondheid en governance & organisatie. GGD 3.0 loopt door tot in 2023.

In maart 2022 vervielen de laatste coronamaatregelen. Hierdoor had corona dit jaar minder invloed op de standaard diensten van GGD Zaantreek-Waterland vergeleken met de 2 voorgaande jaren. Door de maatregelen waren er met name achterstanden bij de Jeugdgezondheidszorg, die we zoveel mogelijk hebben geprobeerd weg te werken. Het personeelstekort is de reden dat dat niet overal is gelukt.

In dit jaarverslag leest u onze belangrijkste resultaten over 2022.

Veel leesplezier!

Corona

  2022 2021
Aantal testen 154.429 258.314
Aantal 1e prikken 2.457 211.000
Aantal 2e prikken 2.596 182.000
Aantal 3e prikken 33  
Aantal 1e boosterprikken 102.885  
Aantal herhaalprikken 60+ 47.171  
Aantal herhaalprikken 12+ 75.898  

Testen

We namen het eerste kwartaal op verschillende (mobiele) locaties coronatesten af. Half april werd zelftesten de norm, alleen bepaalde doelgroepen kwamen daarna nog in aanmerking voor een test bij de GGD. Vanaf die tijd nam het aantal testen dat wij afnamen drastisch af.
1 april sloot de testlocatie Ronde Tocht in Zaandam waar we sinds oktober 2020 coronatesten afnamen. Half juni sloot onze testlocatie aan de Burg. Kooimanweg in Purmerend na bijna 2 jaar in bedrijf te zijn geweest. We hebben vervolgens nog ongeveer 3 maanden in onze coronaprik-/testtent op het Evenemententerrein in Purmerend coronatesten afgenomen. Vanaf het najaar testten we alleen nog in de voormalige Katholieke kerk aan de Boschjesstraat in Koog aan de Zaan, die we in mei 2022 openden. 

Vaccineren

In januari kregen ook kinderen van 6 maanden tot en met 11 jaar de gelegenheid om de basisserie van de coronaprik te halen. Vanaf september mocht iedereen vanaf 12 jaar nog een keer een herhaalprik tegen corona halen. 
Tot eind maart konden ze deze halen bij onze vaste priklocatie PG1 in Zaandam. En tot eind november op onze vaste priklocatie Evenemententerrein in Purmerend. Op 20 september openden we de nieuwe vaste priklocatie AcTivegebouw in Assendelft.
Daarnaast bleven we het hele jaar inzetten op laagdrempelige toegang tot de coronaprik. Inwoners konden daarom hun prik ook halen op verschillende pop-up locaties in de regio, waar we eenmaal in de week aanwezig waren.

Bescherming

Jeugdgezondheidszorg

  2022 2021
Aantal dossiers 0 – 18 jaar 64.203 60.670
Huisbezoeken pasgeborenen 3.209 3.392
Aantal contactmomenten 0-4 jarigen 31.736 30.463
Aantal contactmomenten 5-12 jarigen 5.974 12.513
Aantal onderzoeken op indicatie (0-18 jarigen) 11.027 11.777
22 wekenprik 2.280 2.308

 

Contactmomenten logopedie 2022 2021
Spraak-taalscreeningen van 5-jarigen in het basisonderwijs 4.008 2.514
Consulten logopediespreekuur voor kinderen van 0-4 jaar 2.578 1.793
Consulten met de logopedist 996 1.030

Infectieziektebestrijding

  2022
Meldingen meldingsplichtige ziekten 97.643 meldingen:
116 overige infecties en 97.527 COVID
Vragen en adviezen (0.a. burgers, ha en scholen) 1943:
1.709 over COVID
234 over overige infecties
Contactonderzoeken 1098
Top 4 meldingsplichtige infectieziekten 23 E coli infectie
16 Pneumokokken infectie
15 MPox
13 Hepatitis B

 

TBC 2022
Mantouxtesten 377
BCG vaccinaties 241
Röntgenfoto’s 845
BCO 172
Nieuwe tbc-gevallen 13
Latente tbc-infecties 59

 

Reizigers 2022
Vaccinaties 7.332
Consulten 5.532

 

Centrum voor Seksuele Gezondheid 2022
Consulten 929

In mei werd monkeypox vastgesteld in Nederland. Om de uitbraak van monkeypox te bestrijden, kregen bepaalde doelgroepen tussen begin augustus en half december een Monkeypox vaccinatie aangeboden. GGD Zaanstreek-Waterland zette 40 1e prikken en 34 2e prikken.

Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ)

 

Meldingen per gemeente 2022 2021
Edam-Volendam 59 63
Landsmeer 16 32
Oostzaan 6 10
Purmerend 207 326
Waterland 25 33
Wormerland 37 40
Zaanstad 399 543
Buiten regio 16 66
Zwervend in regio 7
Missing 5 0
Totaal
770 1.120

 

Politiemeldingen verwarde personen (VSO) 2022 2021
Edam-Volendam 90 68
Landsmeer 28 37
Oostzaan 10 8
Purmerend 487 366
Waterland 35 38
Wormerland 37 47
Zaanstad 488 443
Buiten regio 46 95
Zwerven in de regio 0 0
Totaal 1.221 1.129

Advies

Gezonde School

43 scholen met een vignet Gezonde School in onze regio. (33 PO/8 VO/2 SO)

Per gemeente:

 • Zaanstad: 22
 • Edam-Volendam: 2
 • Oostzaan: 1
 • Wormerland: 3
 • Purmerend: 15
 • Waterland: 2

Deze scholen hebben samen 57 certificaten behaald:

 • 20 Bewegen en sport
 • 19 Voeding
 • 14 Welbevinden
 • 2 Relaties en seksualiteit
 • 1 Roken-, alcohol- en drugspreventie
 • 1 Fysieke veiligheid

Er zijn scholen die hun certificaat na 3 jaar niet verlengen, maar wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Deze scholen tellen niet meer mee als Gezonde School.
Door corona was er soms minder aandacht voor de Gezonde School. Veel certificaten werden daarom ook niet verlengd. In totaal zijn er 11 vignetten verlopen in 2022.

Gezondheidsmonitoren: rapportage GM Jeugd 2021

In 2022 publiceerden wij de rapportage van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd, die we in 2021 afnamen. De voornaamste uitkomst was dat tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs in onze regio zich in 2021 minder gelukkig en minder gezond voelden dan vóór de coronaperiode in 2019 en meer psychische klachten en eenzaamheid ervaarden. Op onze cijferwebsite staan alle uitkomsten van dit onderzoek.

Gezondheidsmonitoren CGM jongvolwassenen en Volwassenen en Senioren 2022

Tussen 21 april en 8 juli konden jongeren tussen de 16 en 25 jaar meedoen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. We hielden de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen tussen 16 september n 15 december. Deze 2 landelijke online vragenlijstonderzoeken deden we samen met alle andere GGD’en. De resultaten van beide Gezondheidsmonitoren publiceren we begin 2023.

MMK

98 meldingen; verzoeken voor beleidsadvies en meldingen van inwoners van de regio rond milieu gezondheidskundige onderwerpen.

Toezicht

Kinderopvang

 

  KOV locaties en internaat Geïnspecteerd Nieuwe locatie Gastouders Geïnspecteerd Nieuwe locatie
Edam-Volendam 18 14 2 38 7 7
Landsmeer 13 10 0 6 1 0
Oostzaan 12 9 2 7 4 0
Purmerend 72 60 8 72 26 4
Waterland 16 16 3 16 5 2
Wormerland 16 13 1 10 4 1
Zaanstad 169 129 11 98 14 7

Door personeelstekort en ziekte zijn niet alle inspecties van kinderopvanglocaties volgens plan uitgevoerd. De GGD heeft prioriteit gelegd bij alle nieuwe inspecties. Betreffende de gastouderinspecties zijn de wettelijk verplichte 5% steekproeven behaald.

Inspecties tattoo, piercing en permanente make-up:

 • Zaanstad: 14
 • Oostzaan: 2
 • Purmerend: 9
 • Edam-Volendam: 3
 • Oosthuizen: 1
 • Landsmeer: 1

Contracttaken

Straathoekwerk

Activiteit 2022 2021
Inloopspreekuur 195 206
Melding jongeren 43 39
Trainingen 2 Girls Only 2 Girls Only
JPP trajecten totaal 36 41
JPP trajecten afgerond 31 36
Kortdurende contacten 159 239

Veilig Thuis

 

  2022 2021
Telefoontjes 5.246 (mrt-dec) 6.385
Adviezen 2.609 2.704
Meldingen 1.929 1.812
Tijdelijke huisverboden 81 78
Acute crisis 187 246
Onderzoeken 103 131
Voorwaarden en Vervolg 223 204

*Aantal telefoontjes in 2022 was van mrt – dec.

Cursusbureau

  2022 2021
Cursussen 119 124
Deelnemers 1.734 1.902
Themabijeenkomsten en webinars 78 62

 

Trainingen Aantal keer Aantal deelnemers
Sociale vaardigheid 9 72
Rots en Watertraining 11 90
Plezier op school 2 24
Borstvoedingsbijeenkomsten 5 125
Peuter in zicht 3 26

Organisatie

Aantal medewerkers met GGD dienstverband

497 medewerkers

105 Strategie en ontwikkeling

 • Beleid
 • Epidemiologie
 • Gezondheidsbevordering
 • Medische Milieukunde
 • Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg
 • Projecten
 • Veilig thuis

8 Toezicht

 • Inspecties kinderopvang
 • Technische hygiënezorg

81 Bedrijfsvoering

 • Directie/ambtelijk secretaris
 • Juridisch/kwaliteit
 • Organisatieondersteuning
 • Publieksdienstverlening
 • Secretariële ondersteuning

53 Corona

 • Team Bron- en Contactonderzoek
 • Team Testen
 • Team Vaccinatie
 • Team beleidsadvies, onderzoek en informatie

243 Preventie en zorg

 • Gezondheidsondersteuning
 • Infectieziektebestrijding
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Straathoekwerk

223 Externen

 • Ten behoeve van corona

85 Externen

 • Overige GGD-werkzaamheden

Klachten

Aantal: 235
153 corona (QR code en herstelbewijs, maken van afspraken voor vaccinatie en testen, last na een vaccinatie)
82 overig (zie top 3)

Top 3:

 1. Bejegening, werkwijze en verzetten afspraak Jeugdgezondheidszorg
 2. Rapportage, bejegening en werkwijze Veilig Thuis
 3. Werkwijze MABZ

Meldingen incidenten cliëntenzorg en dienstverlening (MICD) zijn meldingen door collega’s over werkprocessen van de GGD en gaat over de verbetering van de zorg. Een commissie bestaande uit medewerkers uit alle onderdelen van de GGD analyseert en onderzoekt mogelijkheden tot verbetering. De verantwoordelijk manager bespreekt de mogelijkheden tot verbetering met het team en voert ze door.

2022: 124 MICD (Ongewenst gedrag, prikaccidenten en vaccinatiefouten)
2021: 373 MICD

Psychosociale hulpverlening

2021: bij 11 incidenten ingezet
2022: bij 10 incidenten ingezet, onder andere ondersteuning van het onderwijs bij de aanpak van seksueel overschrijdend gedrag, een verkeersongeluk waarbij leerlingen van het voortgezet onderwijs betrokken waren, een ongeluk op een basisschool en verschillende suïcides.

Inkomsten uit:

Gemeenschappelijke regeling: € 14.316.702
Contracttaken: € 9.066.990
Financiering overig: € 549.822
Financiering derden: € 2.946.106
Corona: € 25.390.415*

*De GGD’en declareren de totale meerkosten van de bestrijding van corona bij het Rijk.