Zwaarbelaste mantelzorgers 2016 per GGD-regio

GGD-regio Percentage
GGD Amsterdam 17,1
GGD Brabant Zuid-Oost 14,1
GGD Drenthe 18,1
GGD Flevoland 16,3
GGD Fryslãn 11,9
GGD Gelderland-Zuid 12,3
GGD Gooi en Vechtstreek 16,5
GGD Groningen 13,0
GGD Haaglanden 17,3
GGD Hart voor Brabant 13,4
GGD Hollands Midden 13,5
GGD Hollands Noorden 12,1
GGD IJsselland 13,5
GGD Kennemerland 14,1
GGD Limburg-Noord 12,2
GGD Noord- en Oost Gelderland 12,9
GGD regio Utrecht 14,7
GGD Rotterdam-Rijnmond 14,6
GGD Twente 11,0
GGD West-Brabant 14,0
GGD Zaanstreek-Waterland 17,7
GGD Zeeland 11,2
GGD Zuid-Holland Zuid 16,6
GGD Zuid-Limburg 15,1
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 15,5

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 GGD’en, CBS en RIVM