Vanaf nu is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag, gratis bereikbaar op 0800-1205. Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met zorgverleners in de buurt. Voor de regio Zaanstreek-Waterland komen bellers terecht bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg van GGD Zaanstreek-Waterland.

Een melding bij het meldnummer kan het begin zijn van hulp waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken. Bij crisis of gevaar is zoals altijd het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Staatssecretaris Blokhuis is blij met het meldpunt: “Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld een naaste of een buurman, kunnen dit meldpunt bellen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag laten zien, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. In een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden. Het kan gaan om een oude overbuurman die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer de sleutels van de voordeur blijkt te zijn vergeten; misschien is hij dement aan het worden. Of denk aan iemand die door oplopende schulden enorm in de problemen komt, depressief raakt en dakloos dreigt te worden. Om maar een paar schrijnende voorbeelden te noemen.

Vaak gaat het om personen die door een stapeling van problemen hebben zoals schulden, psychische problemen of het verlies van dierbaren. Gebeurtenissen waardoor mensen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.”

Partijen zoals GGD GHOR Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, politie, MIND Korrelatie, ervaringsdeskundigen en regionale meldpunten hebben meegewerkt aan de totstandkoming.

Rol van het landelijk meldpunt

Naasten of buren weten vaak niet waar ze met hun zorgen over een verward persoon terecht kunnen. Regionale en lokale hulpnummers zijn niet altijd even bekend. Eén gratis landelijk nummer, dat naar die nummers doorschakelt, kan daarvoor de oplossing bieden. Het meldpunt komt niet in de plaats van andere mogelijkheden die er zijn om met dit soort situaties om te gaan.

Melding begin van een hulptraject

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met een het lokaal meldpunt in hun wijk, stad of regio. Voor de regio Zaanstreek-Waterland komen bellers terecht bij het Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg van de GGD. Dit Meldpunt pakt de regionale meldingen op. Het kan gaan om bijvoorbeeld het geven van advies en als nodig om het regelen van hulp voor de persoon, over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hoognodig hulptraject.

Bijkomend effect dat verwacht wordt, is dat de politie minder vaak in actie hoeft te komen, omdat de lokale hulp beter bereikbaar wordt. Niet alleen fijn voor de politie, maar ook voor de hulpbehoevenden!

Groep personen met zorgwekkend gedrag is divers

De groep van mensen die verward gedrag laten zien is divers. Het kan gaan om personen met een (licht) verstandelijke beperking, dementie, een psychische aandoening, of levensproblemen zoals schulden of verlies van dierbaren. Het gaat om problemen waardoor mensen de grip op het leven (dreigen) te verliezen. Die daarom zorg of hulp nodig kunnen hebben, maar deze niet altijd zelf opzoeken. Juist daarom is het goed als mensen meer naar elkaar omkijken, en vanuit die zorg voor een ander een melding doen.

Bereikbaarheid lokale en regionale meldpunten

Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 22.00 uur bereikbaar voor niet acute zaken. Belt iemand met zorgen na de openingstijden, dan kan de beller op werkdagen tot 21:00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Mind Korrelatie biedt een adviesgesprek aan waarin bellers informatie krijgen over welke stappen zij zelf kunnen ondernemen. En waar ze hulp kunnen krijgen als ze dat graag willen.

De beller kan er na sluitingstijd ook voor kiezen om bij het meldpunt een voicemailbericht in te spreken, waarna hij tijdens de openingstijden van het betreffende meldpunt wordt teruggebeld. Dat is afdoende, omdat het niet om dringende hulpvragen gaat. Daarvoor is het nummer 112.

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Tegelijk met het landelijke meldpunt is ook de website gelanceerd, met bijvoorbeeld ervaringsverhalen van mensen die ook een melding hebben gedaan en degenen die de telefoon bij een meldpunt aannemen. Ook zijn adviezen te vinden over manieren hoe het beste om te gaan met verschillende typen zorgwekkend gedrag.