Publieksjaarverslag 2017

Voorwoord

Met veel plezier presenteren we ons publieksjaarverslag 2017! Samen met gemeenten en partners werken we aan een gezonde en veilige regio. In dit jaarverslag leest u wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en welke resultaten zijn bereikt.

Het jaarverslag is opgebouwd aan de hand van vier pijlers, die gezamenlijk de basistaken beschrijven en in elke gemeente worden uitgevoerd. Daarnaast leest u over taken en nieuwe initiatieven, die GGD Zaanstreek-Waterland op verzoek van een of meerdere gemeenten uitvoert.

De GGD brengt de gezondheidssituatie van de inwoners in kaart en adviseert de gemeente over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, -bevordering en -bescherming. De gezondheidssituatie is in 2017 per gemeente gepresenteerd. De GGD heeft op basis van deze lokale en regionale gezondheidssituatie in overleg met gemeenten haar strategische agenda ’Een gezond en veilig bestaan voor onze inwoners in Zaanstreek-Waterland’ vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de visie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid benadrukt de kracht van mensen en gaat uit van de mogelijkheden om te participeren en eigen regie te voeren.

In 2017 is een flexibele Jeugdgezondheidszorg met gemeenten afgesproken, om kinderen een goede start in het leven te geven en op te kunnen laten groeien tot gezonde en evenwichtige burgers. Daarom houdt de GGD contact met het kind en/of de ouders, volgen we de groei en ontwikkeling van het kind, adviseren we ouders en signaleren tijdig risico’s voor de gezondheid van het kind.

De GGD werkt nauw samen met gemeenten om op lokale vragen in te gaan en samen beleid te ontwikkelen. De professionals van de GGD zijn zich daar elke dag van bewust.Bij het interactieve contact met gemeenten en burgers hoort een eigentijdse vorm van communiceren. Ons vernieuwde publieksjaarverslag is daar een voorbeeld van. Een vernieuwende aanpak waarmee we op een snelle manier een overzicht geven van wat ons het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Wij wensen u veel leesplezier.

Ferdinand Strijthagen
Directeur Publieke Gezondheid

Taken GGD

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland voert enerzijds taken uit die in de wet Publieke Gezondheid zijn beschreven. Deze taken en de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Anderzijds voert de GGD contracttaken uit op verzoek van een of meerdere gemeenten. De GGD werkt voor de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De wethouders Volksgezondheid van deze gemeenten vormen het Algemeen Bestuur.De GGD richt zich op de publieke gezondheid. Centraal daarin staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten, door middel van een collectieve aanpak. Het omvat verschillende taakvelden als monitoring van de gezondheidssituatie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg, medische milieukunde, gezondheidsbevordering en psychosociale hulpverlening bij incidenten en rampen. Daarnaast biedt de GGD een vangnet voor kwetsbare inwoners. Tenslotte voert de GGD in opdracht van gemeenten toezicht uit, onder meer op de kinderopvang en in het kader van de Wmo.

Pijler 1: Monitoren, signaleren en adviseren

De GGD adviseert de gemeente over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, -bevordering en -bescherming. Monitort, signaleert en adviseert op basis van breed beschikbare gegevens. De GGD is hét kenniscentrum voor onderzoek en brengt gezondheidsproblematiek op wijk/buurtniveau in kaart, adviseert over effectieve aanpak, participeert in beleidsnetwerken en legt verbinding tussen partijen.

Onderzoek

Resultaten onderzoeken

Hoeveel mantelzorgers zijn zwaar belast? Is het aantal kinderen met overgewicht toegenomen? Komt eenzaamheid meer voor onder senioren? Inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland konden eind 2016 meedoen aan de gezondheidsenquête van de GGD.

 • Op gezondheidsverkenning.ggdzw.nl staat een overzicht van de gezondheid van de bevolking in de regio. Gegevens worden gebundeld, zodat er per thema een overzicht is van wat de situatie nu is en wat er gedaan kan worden om dit te verbeteren.
 • Op gezondheidincijfers.ggdzw.nl kunt u gericht zoeken naar gezondheidscijfers.

Deze resultaten zijn in 2017 aan gemeenten gepresenteerd als input voor het lokale gezondheidsbeleid.

Burgerpanel GGD Zaanstreek-Waterland

De GGD is in 2017 een burgerpanel gestart van bijna 2.000 leden. Dit panel krijgt een aantal keer per jaar korte vragen. De eerste inzet van het panel was gericht op het onderwerp psychische gezondheid. Met als doel om een beeld te krijgen over de houding van inwoners in Zaanstreek-Waterland tegenover depressie en hoe bekend inwoners zijn met diverse vormen van hulpverlening bij psychische problemen.

Beleid

Positieve gezondheid als onderdeel van lokaal gezondheidsbeleid

Positieve gezondheid is gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
(Machteld Huber, www.ipositivehealth.com)

Hoe gaan wij in de regio Zaanstreek-Waterland aan de slag met het begrip positieve gezondheid?

Gezondheidsbeleid vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid maakt het mogelijk om op een andere manier te kijken naar gezondheid en preventie en de rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen. Binnen de directe omgeving waar mensen wonen, werken, recreëren en naar school gaan, zijn aanknopingspunten om aan gezondheid te werken. De vraag moet telkens zijn: ‘Wat kunnen we samen doen om burgers te ondersteunen in het voeren van hun eigen regie? In de regio ontstaan al diverse initiatieven gericht op positieve gezondheid. Een volgende stap is het concretiseren van de verschillende (beginnende) initiatieven die er zijn, deze te verbinden en hierin samen te werken.

GGD Accounthouderschap: versterking binding sociaal domein

De GGD investeert in de relatie met de verschillende partners in het sociaal domein om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in gemeenten. Hiervoor zijn twee accounthouders aangesteld: één voor het gebied Zaanstreek en één voor het gebied Waterland. De accounthouder heeft periodiek overleg met de gemeenten om trends in de publieke gezondheid te bespreken. Op deze wijze kan de GGD in een vroeg stadium en samen met gemeenten een antwoord formuleren op vraagstukken van gemeenten. De GGD is zo in staat vraaggericht te werken en geeft daarmee uitvoering aan de kernwaarden samenwerkend, proactief en ondernemend.

Gezondheid in de omgevingsvisie

De Omgevingswet gaat in 2021 van kracht en wordt de grootste wetswijziging van de laatste jaren genoemd. In deze wet wordt de rol van gezondheid en veiligheid in de leefomgeving bekrachtigd. Wanneer gezondheidsaspecten direct worden meegenomen, resulteert dit in een gezonde, veilige en aantrekkelijke omgeving. Het gaat bij gezondheid in de Omgevingswet niet alleen om de fysieke leefomgeving, maar ook om onderwerpen als meer bewegen, sociale veiligheid, ruimte voor ontmoeting en minder stress.In voorbereiding op de nieuwe wet werken veel provincies en gemeenten al aan de omgevingsvisies. De GGD beschikt over expertise en data en biedt de gemeenten aan hierbij te ondersteunen. De door de Omgevingswet geboden kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen, kunnen hiermee optimaal worden benut.

Gezondheidsbevordering

Gezonde school aanpak

 • Gezonde Scholen presteren beter!
  Vanaf 2011 kunnen scholen in Nederland het vignet Gezonde School behalen. Een ‘Gezonde School’ kiest ervoor structureel aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen te werken.
 • Rol van de GGD: De adviseurs Gezondheidsbevordering van de GGD begeleiden en adviseren scholen naar een Gezonde School.

Aantal scholen in de regio die vignet gezonde school hebben behaald: 11 scholen (9 basisscholen, 1 speciaal basisonderwijs school, 1 voortgezet onderwijsschool). 17 scholen werken toe naar een vignet.

Inspirerende verhalen over de Gezonde School-aanpak, opgehaald tijdens de Inspiratiemiddag Gezonde School in Zaandam op 26 september 2017.www.gezondeschoolzw.zaanstad.nl/inspiratie

Preventieprogramma’s gamen, alcohol, gezond gewicht, seksualiteit en roken

De GGD biedt allerlei preventieprogramma’s aan, zoals:

 • Gamen: informatiebijeenkomst onderwijs
 • Alcoholpreventie:
  • Ik Pas fris de lente in! 30 dagen zonder alcohol. Vanuit de regio Zaanstreek-Waterland hebben 150 mensen deelgenomen aan deze actie.
  • Opgroeien zonder alcohol. Onderdeel van het programma Opgroeien zonder alcohol is een prijsvraag voor leerlingen van groep 7. De winnende slogan is ‘Schenk MIJN glas maar vol, zonder alcohol!’.
 • Gezond Gewicht:
  • Les je dorst
  • Lekker Fit! Peuterproject
  • Tandenpoetsinstructie
 • Seksualiteit:
  • Lentekriebels
  • Lang leve de liefde
  • Sexting en grooming
 • Roken:
  • Stoptober
  • Rookvrije generatie

Samen op weg naar een rookvrije generatie

GGD Zaanstreek-Waterland is ambassadeur van de Rookvrije Generatie. Zo is er blijvend aandacht voor een rookvrije toekomst en een rookvrije zorginstelling. Daarom presenteren de 25 GGD’en het GGD-Actieplan op weg naar een rookvrije generatie.

Pijler 2: Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

In de wet Publieke Gezondheid is een aantal gezondheid beschermende taken opgenomen waarvoor specialistische deskundigheid van belang is. In de wet is vastgelegd dat de GGD een aantal gezondheid beschermende taken moet uitvoeren. Daarnaast voert de GGD, voor de acht gemeenten, een aantal aanvullende contracttaken uit.

Algemene infectieziektebestrijding

Het doel van de infectieziektebestrijding is om de verspreiding van infectieziekten te voorkomen en te beperken. De GGD geeft daarom voorlichting over infectieziekten aan burgers, instellingen, zorgverleners en behandelt door het vaccineren of het verstrekken van medicatie. Artsen, laboratoria, zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven zijn verplicht bepaalde infectieziekten en uitbraken bij de GGD te melden, zodat die verspreiding kan voorkomen of beperken. In Nederland is er een meldingsplicht voor 46 infectieziekten.

Meldingen en adviezen infectieziekten 2017

Meldingsplichtige ziekten
2016, 215
2017, 185

Vragen en adviezen
2016, 647
2017, 761

Top 2 meldingsplichtige ziekten

 1. Kinkhoest: 75 meldingen
 2. Hepatitis B: 19 meldingen

Top 3 vragen en adviezen

 1. Besmettingsaccidenten
 2. Kinkhoest
 3. Zikavirus

SOA-bestrijding

Aantal eerste SOA/Sense consulten: 1.127

Top 3 soa’s:

 1. Chlamydia (203)
 2. Gonorroe (28)
 3. Syfilis (10)

Gemiddelde leeftijd van bezoekers SOA/Sense spreekuur: 20 – 24 jaar

Tbc-bestrijding

Cijfers tbc 2017

 • Uitvoeren mantouxtesten, 491
 • BCG-vaccinaties, 273
 • Maken röntgenfoto’s, 387
 • Bron- en contactonderzoek, 185

Aantal gediagnostiseerde patiënten 2017

Aantal tbc-patiënten
2016, 15
2017, 21

Aantal ltbi-patiënten (latente tuberculose infectie)
2016, 34
2017, 57

Nieuwe screeningsrichtlijn tbc

In 2017 is een nieuwe wijze van screenen op tuberculose bij immigranten uit risicolanden ingevoerd, waardoor meer tuberculose-infecties worden opgespoord. Immigranten uit risicolanden voor tuberculose (meer dan 50 gevallen op 100.000) krijgen bij binnenkomst in Nederland een screening. Tot 1 januari 2017 was dit door middel van een longfoto, één of vijf keer in twee jaar afhankelijk van het land van herkomst. Vanaf 1 januari 2017 scant de GGD met een Mantouxtest (huidtest) alle immigranten op een latente (slapende) tuberculose infectie. Zo hoeft een immigrant uit een hoog risicoland niet meerdere keren voor een longfoto te komen, maar is de screening binnen één week afgerond, mits de Mantouxtest negatief is. Wanneer er een latente tuberculose infectie wordt aangetoond volgt behandeling. Hiermee voorkomt de GGD het ontwikkelen en verspreiden van tuberculose.

Reizigersadvisering en -vaccinaties

Bezoekers Reizigersspreekuur 2017

Aantal vaccinaties, 8119
Aantal consulten, 6435

Medische Milieukunde

Medische Milieukunde houdt zich bezig met de invloeden van het milieu op de gezondheid van de mens en adviseert de gemeenten en inwoners over potentiële gezondheidsrisico’s van de leefomgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenmilieu. Het binnenmilieu betreft het milieu in huis. Het buitenmilieu omvat alle andere milieu-invloeden om het huis. In 2017 is onder andere geadviseerd over rubbergranulaat op sportvelden, asbest en luchtkwaliteit. Er is elf keer onderzoek gedaan, onder andere naar het binnenmilieu door het meten van CO2, luchtvochtigheid en temperatuur en er zijn locatiebezoeken gebracht aan verschillende wijken.

Aantal uitgevoerde milieuonderzoeken, 11
Aantal gegeven adviezen over milieufactoren, 98

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Jeugdgezondheidszorg

Maximale impact voor een gezonde jeugd: de visie van de Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er op gericht om kinderen een goede start in het leven te geven zodat zij kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige burgers en hun draai vinden in de samenleving. Daarom houdt de JGZ contact met het kind en/of de ouders, volgt de groei en ontwikkeling van het kind en signaleert tijdig risico’s voor de gezondheid van het kind. De JGZ is aanwezig in iedere gemeente en is flexibel om op behoeften en vragen van kind en ouder in te kunnen gaan. Ouders en kinderen krijgen geregeld een uitnodiging en kunnen ook terecht bij inloop- en opvoedspreekuren. Om flexibel in te spelen op de wens van de gemeenten voert JGZ verschillende projecten uit als contracttaak.

Bereik Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar

De JGZ is er voor alle kinderen van -9 maanden tot 18 jaar en hun ouders. In de leeftijd van 0-4 jaar vinden de contacten met de JGZ plaats op het consultatiebureau. Vanaf vier jaar is dit meestal op school.

Opkomstpercentages Periodiek Gezondheidskundig onderzoek

Leeftijdscategorie

Opkomst 0-4 jarigen
95% huisbezoek 2 weken
95% zuigeling bij jeugdarts
92% peuters

Opkomt 4-12 jarigen
95% 5-jarigen bij jeugdarts
100% 5-jarige screening
96% groep 7 bij jeugdverpleegkundige

Opkomst 12-18 jarigen
98% gezondheidsvragenlijst ingevuld en triage voor doktersassistente

Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) beschermt kinderen tegen twaalf ernstige infectieziekten. Alle kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging. De deelname aan het RVP is hoog, afhankelijk van de gemeente is de vaccinatiegraad meer dan 90 procent. Om de vaccinatiegraad verder te verhogen is de GGD in 2017 een onderzoek gestart naar de motivatie van ouders om hun kinderen niet te laten vaccineren. De GGD houdt de vaccinatiegraad per gemeente bij.

Opkomstpercentage vaccinaties 2017

Gemeente

Beemster
Volledige deelname 2-jarigen, 96
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 96,9
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 95,9
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 94,9
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 53,4

Edam-Volendam
Volledige deelname 2-jarigen, 82,9
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 87,4
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 91
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 93,6
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 20,3

Landsmeer
Volledige deelname 2-jarigen, 96,1
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 88,7
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 90,5
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 91,2
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 45,5

Oostzaan
Volledige deelname 2-jarigen, 99
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 94,8
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 93
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 92,1
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 44,2

Purmerend
Volledige deelname 2-jarigen, 95,3
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 93,7
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 93,8
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 93,6
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 55,8

Waterland
Volledige deelname 2-jarigen, 94
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 95,5
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 91,8
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 91,3
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 55

Wormerland
Volledige deelname 2-jarigen, 95,5
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 91,2
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 90,8
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 88,9
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 60,4

Zaanstad
Volledige deelname 2-jarigen, 95,2
D(K)TP voldoende beschermd 5 jarigen, 92,6
D(K)TP volledig afgesloten 10-jarigen, 91,4
BMR volledig afgesloten 10-jarigen, 91,1
HPV volledig afgesloten 14-jarigen, 54,5

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info

Opvoedingsondersteuning

Bij de GGD kunnen de inwoners terecht met vragen over de opvoeding van hun kinderen van 0-18 jaar. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning. De GGD biedt een Opvoedspreekuur, organiseert themabijeenkomsten en geeft cursussen. In 2017 is het Opvoedspreekuur 1.252 keer bezocht. De belangrijkste vragen waren:

Top drie van vragen van ouders over kinderen:

 1. Luisteren/gehoorzamen/grenzen en regels
 2. Ontwikkeling en gezondheid (eten, slapen en zindelijkheid)
 3. Druk/agressief gedrag

Top drie van vragen van ouders:

 1. Grenzen stellen, regels
 2. Beleving van het ouderschap
 3. Verschil aanpak tussen ouders

Logopedie: het belang van vroege signalering

Een kind heeft van nul tot zes jaar een gevoelige periode voor het leren van de taal. Omdat spraak- en taalverwerving op jonge leeftijd plaatsvindt, is het belangrijk problemen daarin zo vroeg mogelijk te signaleren. De taalgevoelige periode kan dan optimaal worden benut. Hoe eerder een taalontwikkelingsstoornis wordt ontdekt, hoe groter de kans van slagen op een goede taalontwikkeling.

 • Opkomst screening spraak-taal door logopedisten: 99%.
 • 767 bezoeken logopedisch spreekuur door ouder(s)/kind.
 • 153 ouders aanwezig bij voorlichtingsbijeenkomst over onder andere taalontwikkeling, taalaanbod, taalstimulering en meertaligheid.

Post- en prenatale cursussen

40% van de (toekomstige) ouders in Zaanstreek-Waterland maakt gebruik van post- en prenatale cursussen.

Top 3 post- en prenatale cursussen:

 1. Postnatale bijeenkomsten
 2. Zwanger, gezond & fit
 3. Borstvoeding

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming: Maatschappelijke gezondheidszorg

Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg 2017 per gemeente

Meldpunt Overlast & Bemoeizorg krijgt meldingen over probleemsituaties van hulpvragers of van mensen die zich zorgen over iemand maken. Daarnaast werkt het Meldpunt samen met de politie en partners aan de opvang van mensen met verward gedrag op straat om die mensen zo snel mogelijk naar hulpverlening te leiden (=vroegsignalering).

Beemster
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 16
Aantal meldingen Vroegsignalering, 15

Edam-Volendam
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 39
Aantal meldingen Vroegsignalering, 59

Landsmeer
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 9
Aantal meldingen Vroegsignalering, 29

Oostzaan
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 11
Aantal meldingen Vroegsignalering, 8

Purmerend
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 179
Aantal meldingen Vroegsignalering, 345

Waterland
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 16
Aantal meldingen Vroegsignalering, 27

Wormerland
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 35
Aantal meldingen Vroegsignalering, 25

Zaanstad
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 358
Aantal meldingen Vroegsignalering, 317

Zwervend in regio
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 17
Aantal meldingen Vroegsignalering, 2

Buiten regio
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 25
Aantal meldingen Vroegsignalering, 46

Totaal
Aantal meldingen Meldpunt Overlast & Bemoeizorg, 705
Aantal meldingen Vroegsignalering, 873

Meldpunt Onverzekerden in de Zorg

Het Rijk en de gemeenten werken samen aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag. Eén van de problemen rond verwarde personen is het niet verzekerd zijn voor zorgkosten. Om dit probleem aan te pakken stelt het ministerie van VWS een subsidieregeling in voor het bekostigen van medische zorg aan onverzekerden. De landelijke GGD-organisatie heeft op 1 maart 2017 een landelijk meldpunt voor registratie geopend: www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl. Meldingen van zorgaanbieders gaan naar de regionale GGD die de gemeente informeert, zodat deze de onverzekerde kan voorzien van een zorgverzekering.

Aantal ontvangen meldingen ‘Onverzekerden in de Zorg’ regio Zaanstreek- Waterland: 19

Pijler 3: Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises

Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in het kader van rampen taken uit op het terrein van infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.

Nieuw crisisplan

De GGD kan worden ingeschakeld bij crisissituaties op het gebied van de publieke gezondheid: infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. Daarvoor heeft de GGD het Crisisplan Publieke Gezondheid ontwikkeld. De GGD ondersteunt de gemeenten en organisaties bij crisissituaties waarbij maatschappelijke onrust ontstaat en betrokkenen psychosociale schade kunnen oplopen. De GGD werkt hierin samen met Slachtofferhulp, de wijkteams en de GGZ. Gezamenlijk kunnen deze instellingen snel een Psychosociaal Opvangteam formeren met maatschappelijk werkers en psychologen. Afhankelijk van het incident wordt bekeken welke disciplines nodig zijn. In 2017 is de GGD bij twee incidenten ingezet.

Pijler 4: Toezicht

De GGD verricht toezichthoudende taken. Zo inspecteert het alle kindercentra en toetst of zij voldoen aan de gestelde eisen van de Wet Kinderopvang en de kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Ook houdt de GGD toezicht op technische hygiënezorg, zoals bij tatoeëren, piercen en/of permanente make-up. Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moet het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aantal reguliere inspecties kinderopvang 2017

Kinderdagverblijven, 130
Buitenschoolse opvang, 120
Gastouderbureaus, 7
Gastouders, 49
Peuterspeelzalen, 19
Inspectie nieuwe gastouders, 63
Inspectie nieuwe kinderopvanglocaties, 25
Inspectie internaat, 1

Aantal inspecties technische hygiënezorg

Inspectie locaties voor tattoo, piercing en permanente make-up, 17
Hercontroles lopende vergunningen, 9

Contracttaken

De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de organisatie al uitvoert.

WMO-toezicht

In 2017 is het project Wmo-toezicht gestart met zeven gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland. Met de toezichthouder van de gemeente Zaanstad is nauwe samenwerking. De GGD houdt toezicht op de dienstverlening van voorzieningen die de gemeenten financieren onder de noemer van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als de aanbieder niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen overlegt de GGD met de aanbieder hoe die de situatie kan verbeteren. In het uiterste geval legt de gemeente handhavende maatregelen op. Iedere cliënt en inwoner van de regio kan een (dreigende) calamiteit, geweldsvoorval of signaal melden bij de GGD. Vanaf januari 2018 gaat de GGD ook regulier themagericht toezicht houden.

In 2017 zijn er 2 calamiteiten gemeld bij WMO-toezicht.

Er zijn zeven signalen binnengekomen over de kwaliteit van dienstverlening. Twee daarvan gaven aanleiding tot onderzoek.

Voorzieningen die onder het toezicht vallen

 1. Voorzieningen die onder het toezicht vallen zijn: individuele begeleiding, dagbesteding, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, logeervoorziening en kortdurend verblijf, hulpmiddelen, woningaanpassing, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en GGZ-inloop.
 2. Aanbieders van Wmo-voorzieningen in onze regio zijn onder meer Leviaan, Odion, Leger des Heils, Prinsenstichting, Parnassia en Heliomare.

Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland

Cijfers

 • 975 bellers op landelijk telefoonnummer (0800) 2000
 • 117 adviezen
 • 007 meldingen
 • 95 tijdelijk huisverboden
 • 74 acute crisis
 • 103 bedaanvragen
 • 231 onderzoeken
 • 14 klachten voor interne bemiddeling. Eén klacht is doorgestuurd naar de Klachtencommissie.
  De Klachtencommissie is eind mei geïnstalleerd en bestaat uit de volgende leden:
  De heer J. Bloemendal
  Mevrouw J.S. Kluyver-Korssen
  Mevrouw C.J.M.M. van de Gevel
  Mevrouw C. Bon

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In 2017 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de Veilig Thuis organisaties bezocht om toezicht te houden op de kwaliteit van de onderzoeken van Veilig Thuis. De inspecties concludeerde dat Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland aan de kwaliteitseisen voldoet.

Suïcidepreventie

Proeftuin suïcidepreventie

Zaanstreek-Waterland is één van de zes regio’s in Nederland waar voor een proefperiode van twee jaar een proeftuin suïcidepreventie is gestart. Alle acht gemeenten in deze regio steunen dit initiatief. In de proeftuinen bundelen zorg, onderwijs, gemeenten, politie, spoorsector, GGD, kerken, (sport)verenigingen en andere partijen de krachten om het aantal suïcides te verminderen. Onderdeel van de aanpak is het trainen van mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp. Er is veel interesse in de zogenaamde suïcidepreventietraining. In 2017 zijn meer dan 120 mensen getraind. De GGD ontwikkelde een factsheet, waarin gegevens uit verschillende onderzoeken naar suïcide en suïcidale gedachten in onze regio zijn weergegeven. Lokale en landelijke publiekscampagnes brengen het thema regelmatig onder de aandacht bij inwoners om het taboe over zelfdoding te doorbreken.

Kwetsbare personen en GGZ in de wijk

Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag.

Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen. In november 2017 is daarom in Purmerend en Zaanstad voor twee jaar een pilot gestart om de samenwerking met andere partijen rondom mensen met verward gedrag te verbeteren en escalatie van psychosociale problematiek te voorkomen. De betrokkenen krijgen training en coaching in de nieuwe manier van werken. Aandacht is er voor hoe je signalen van verwardheid herkent, wat je dan kunt doen en wie je in kunt schakelen om passende hulp te regelen.

Zorg- en Veiligheidshuis

Zorg- en Veiligheidshuis: Complexe zaken effectiever aangepakt door samen te werken onder één dak. Per 1 juni 2017 werken voor alle acht gemeenten samen onder één dak:

 • Meldpunt Overlast & Bemoeizorg
 • Veilig Thuis
 • Veiligheidshuis

In onze regio neemt het aantal complexe zaken toe bij het Meldpunt Overlast & Bemoeizorg/Meldpunt Bijzondere Zorg (MOB/MBZ), de Beschermingstafel, Veilig Thuis, het Veiligheidshuis, politie en de lokale wijkteams. Er is daarom een nieuwe aanpak ingezet. Door integraal samen te werken op één locatie pakken de betrokken organsiaties complexe casuïstiek effectiever aan. De eerste stap was samenwerking onder één dak op de hoofdlocatie van de GGD. In 2018 wordt toegewerkt naar een gezamenlijke werkwijze en één meldpunt.

Straathoekwerk

Straathoekwerk heeft als doel kwetsbare jongeren te leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen keuzes en gedrag. Zij leren inzichten en vaardigheden om zelfstandig hun leven vorm te kunnen geven en volwaardig in de samenleving te kunnen participeren. De GGD voert deze taak uit in Zaanstad en Oostzaan.

Overzicht Straathoekwerk

Inloopspreekuren i.s.m. Jongerenloket, 201
Jongeren aangemeld voor trajectbegeleiding*, 53
Jongeren in kurtdurende begeleiding**, 212
Aantal gegeven trainingen, 4

* minimaal 6 maanden, ** maximaal 6 gesprekken

Jeugd Preventie Programma

Het Jeugd Preventie Programma biedt vroegtijdig adequate hulp aan jeugdigen gericht op gedragsverandering en het voorkomen van afglijden in criminaliteit.

Overzicht Jeugd Preventie Programma

Aantal trajecten uitgevoerd en afgerond*, 44
Lopende trajecten*, 14
Aantal gegeven trainingen, 5

*excl. inzet in Jeugdteams

Project VoorZorg Zaanstreek-Waterland

VoorZorg is een opvoed-, leefstijl, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen preventieve verpleegkundige ondersteuning tijdens hun zwangerschap en de eerste twee levensjaren, zie www.voorzorg.info. De GGD voert deze taak uit in alle acht gemeenten.

Beemster
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 0
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 0

Edam-Volendam
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 0
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 1

Landsmeer
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 0
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 0

Oostzaan
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 1
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 2

Purmerend
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 13
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 12

Waterland
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 0
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 0

Wormerland
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 3
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 3

Zaanstad
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 18
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 25

Totaal
Cliënten in VoorZorg op 31-12-17, 35
Cliënten in VoorZorg op 1-1-17, 43

Project Cursusbureau Zaanstreek: brengt vraag en aanbod van cursussen samen

Het Cursusbureau Zaanstreek is de plek waar (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor een cursus of themabijeenkomst over opvoeden en opgroeien. Het is sinds januari 2017 onderdeel van de Centra Jong en de Jeugdteams in de Zaanstreek. Op de nieuwe website www.cursusbureauzaanstreek.nl staat het complete aanbod van cursussen en bijeenkomsten.

Aantal cursussen en themabijeenkomsten

Zaanstreek
Aantal cursussen, 137
Aantal themabijeenkomsten, 126

Waterland
Aantal cursussen, 50
Aantal themabijeenkomsten, 40

Drie meest aangevraagde themabijeenkomsten:

 • Social media
 • Positief opvoeden
 • Weerbaarheid

Project Centrale Zorgverleners aan de slag in Zaanstad

In Zaanstad zijn ongeveer 4.800 kinderen (2-18 jaar) met overgewicht, waarvan 1.100 met zwaar overgewicht (obesitas). JOGG-Zaanstad streeft naar een daling van het aantal kinderen en jongeren met overgewicht. Om dit te realiseren zijn in 2017 vier Centrale Zorgverleners aan de slag gegaan in twee gezondheidsnetwerken in Zaanstad: Zuidoost en Noord. De Centrale Zorgverlener is contactpersoon voor alle betrokken professionals. Zij overlegt met het gezin welke ondersteuning en/of zorg nodig en passend is en houdt over meerdere jaren in de gaten hoe het met het gewicht van het kind gaat. Het is een pilot, met als doel dat gezinnen met overgewicht aan de slag gaan met een gezonde leefstijl.

Gezinnen aangemeld voor het project Centrale Zorgverleners, 130

Project Purmerend inzet professionals in de wijk voor kinderen onder de vier jaar

In Purmerend zijn ook in 2017 extra jeugdverpleegkundigen, pedagogen en logopedisten ingezet in de wijk Overwhere/Wheermolen. In samenwerking met de peuterspeelzalen en kinderopvang kunnen ze meer aandacht besteden aan de allerjongsten, zodat kinderen en gezinnen heel laagdrempelig een steuntje in de rug kunnen krijgen, zowel bij opvoedvragen als bij de spraak-taal ontwikkeling. In 2018 vindt uitrol van deze werkwijze plaats in de andere wijken in Purmerend.

Project Flexibilisering PGO groep 7 Team Jeugd Waterland

Bij een tiental scholen in Purmerend krijgen niet alle kinderen uit groep 7 meer standaard een oproep voor de jeugdverpleegkundige van de GGD. Alle ouders krijgen een vragenlijst om in te vullen en de Jeugdverpleegkundige weegt en meet alle kinderen. Deze gegevens zijn wel of niet aanleiding om kinderen met hun ouders uit te nodigen voor een afspraak. Een afspraak maken op verzoek van ouders kan altijd.

Over de GGD

Financieel overzicht

Dit financieel overzicht betreft zowel de Gemeentelijke Regeling als de contracttaken.

Regulier en projecten Realisatie baten Realisatie lasten Begroting
Programma 1: Monitoren, signaleren en adviseren 1.677.759 1.729.973 1.431.241
Programma 2: Algemene gezondheidszorg 1.795.083 1.764.819 1.643.828
Programma 2: Maatschappelijke gezondheidszorg 4.526.249 4.483.261 3.895.016
Programma 2: Jeugd gezondheidszorg 16.334.935 16.090.680 14.201.371
Programma 3: Publieke gezondheid bij ongevallen en rampen 268.993 265.730 249.824
Programma 4: Toezicht houden 481.809 531.691 435.061
Paragraaf bedrijfsvoering 3.819.983 3.844.035 3.427.857
Totaal 28.904.812 28.710.190 25.284.198
       
    Realisatie Begroting
Resultaat voor bestemming   194.622 113.000
Toevoeging aan reserves   142.720 113.00
Onttrekking aan reserves   182.673
Resultaat voor bestemming en na mutaties in reserves   234.575

Klachten

In 2017 zijn 63 klachten ingediend. Dit is een stijging ten opzicht van 2016 (49 klachten). De meeste klachten werden telefonisch en schriftelijk afgehandeld. Driemaal is de klager uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek met de leidinggevende en/of betrokken medewerkers en de klachtenfunctionaris. Bijna 95% van de klachten is naar tevredenheid via interne bemiddeling afgehandeld. Zes klachten zijn nog in behandeling. Eén klacht is voor de rechter gekomen. Er zijn geen klachten gemeld bij de Geschillencommissie Publieke Gezondheid.

Overzicht top drie meest voorkomende klachten

 • Planning JGZ
 • Bejegening
 • Werkwijze

Meldingen Incidenten Cliëntenzorg en Dienstverlening

MICD: commissie Meldingen Incidenten Cliëntzorg en Dienstverlening. Doel van de werkzaamheden van de commissie is kwaliteitsverbetering in de zorg en dienstverlening door de GGD.

MICD meldingen per team

Team Jeugd, 23
Team Infectieziekten, 15
Team MOB/MBZ, 4
Team Veilig Thuis, 2
Team Organisatieondersteuning, 4
Totaal, 48

Kwaliteit

GGD Zaanstreek-Waterland in mei 2017 opnieuw HKZ gecertificeerd.

De GGD is opnieuw HKZ gecertificeerd. In mei 2017 hebben onafhankelijke auditors van Lloyds een driedaagse audit uitgevoerd in verband met de hercertificering. Het eindoordeel van Lloyds was positief. Het bureau was erg te spreken over hoe de GGD inspeelt op alle veranderingen en ontwikkelingen, de contacten met de gemeenten heeft opgebouwd en onderhoud, de uitvoering van het primaire proces heeft gedocumenteerd en de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft vormgegeven.

17 interne audits uitgevoerd

Onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de interne audits. Door de interne audits uit te voeren is het mogelijk op basis van de bevindingen verbetermaatregelen te formuleren en acties uit te voeren waardoor de GGD de dienstverlening kan verbeteren.

Aantal medewerkers GGD Zaanstreek-Waterland per 31-12-2017

Aantal medewerkers in 2017

 • Op 31-12-2017 waren 334 medewerkers in dienst bij de GGD (exclusief stagiaires/payrollers/externen/ZZP’ers, etc.).
 • Op 31-12-2017 waren 12 stagiaires in dienst.
 • Op 31-12-2017 waren 86 externen in dienst (dit zijn payrollers, externen via andere bureaus en ZZP’ers).
 • Totaal waren op 31-12-2017 432 medewerkers in dienst incl. stagiaire, payrollers en externen/ZZP’ers.
 • Verloop 2017
  • In 2017 zijn 63 medewerkers in dienst gekomen en 23 medewerkers vertrokken.
  • In 2017 zijn 17 stagiaires gestart en 15 ook weer gestopt.
  • In 2017 zijn 78 externen bij de GGD begonnen en 79 ook weer gestopt.
  • In 2017 zijn in totaal 158 medewerkers in dienst gekomen (incl. stagiaires, payrollers/externe) en 117 uit dienst gegaan.
 • Ziekteverzuim 2017
  • 5,04% excl. zwangerschap GGD medewerkers, excl. externen.
  • 5,74% incl. zwangerschap GGD medewerkers, excl. Externen.

Organisatiestructuur GGD Zaanstreek-Waterland: https://www.ggdzw.nl/over-ggd-zaanstreek-waterland/.

Samenstelling Bestuur 2017

Dagelijks bestuur 2017:

Algemeen bestuur 2017: