Besluitenlijst Algemeen Bestuur 17 oktober 2019

NR DATUM OVERLEG BESLUIT
1 24 januari 2019 Verslag Dagelijks Bestuur
Het Algemeen Bestuur besluit het vastgestelde notulen van het Dagelijks Bestuur voortaan als ingekomen stuk bij de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur te voegen. Het Dagelijks Bestuur kan daarbij besluiten bepaalde vertrouwelijke onderdelen van de notulen uit te sluiten.
2 24 januari 2019 Doorlichting begroting
Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorgestelde procedure om te komen tot een overzicht van de activiteiten en kosten die in de Gemeenschappelijke Regeling zijn opgenomen met mogelijke denkrichtingen voor bezuinigingen én waarin een overzicht van de projecten en hun kosten wordt opgenomen die nu nog met derde geldstroom worden financierd.
3 24 januari 2019 Kadernota 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de Kadernota 2020 voorlopig vast en besluit deze voor zienswijze naar de gemeenteraden te sturen. In de aanbiedingsbrief van de Kadernota 2020 aan de gemeenteraden zal het proces en de inhoud van de doorlichting worden genoemd.
De Kadernota zal, na het ontvangen van alle zienswijzen, in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2019 definitief worden vastgesteld.
4 24 januari 2019 Governance GGD Zaanstreek-Waterland | Reglement van Orde Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur stelt het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur vast. Daarbij wordt afgesproken dat het vergaderschema en de agenda van het Algemeen Bestuur op de website van de GGD zullen worden gepubliceerd, naast de vastgestelde besluitenlijst.
5 24 januari 2019 Governance GGD Zaanstreek-Waterland | Mandaatregeling
Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde mandaatregeling vast.
6 24 januari 2019 Governance GGD Zaanstreek-Waterland | Model-governancecode
Het Algemeen Bestuur heeft besloten voortaan de model-governancecode van GGDGHOR Nederland te hanteren en heeft besloten deze voor de GGD vast te stellen. De evaluatie van de toepassing van de code zal over één jaar in het Algemeen Bestuur worden geagendeerd.
7 24 januari 2019 Organisatieveranderplan fase III
Het Algemeen Bestuur stelt het Organisatieveranderplan fase III vast.
8 27 maart 2019

Jaarstukken 2018
Het Algemeen Bestuur besluit de door de accountant gewaarmerkte jaarstukken 2018, met inbegrip van de voorgestelde onttrekkingen, voorlopig vast te stellen met de aantekening dat:

 

– er voor de eerstkomende vergadering van het Algemeen Bestuur een nadere toelichting wordt gegeven op de bestemmingsreserves voor projecten.
– Per mail een nadere toelichting wordt gegeven op de tabel structurele exploitatieruimte in de jaarrekening 2018.

Vervolgens besluit het Algemeen Bestuur het resultaat van € 16.103 toe te voegen aan de bestemmingsreserve groot onderhoud en de voorlopig vastgestelde Jaarstukken 2018 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

9 27 maart 2019 Decentralisatie Rijksvaccinatieprogramma
Het Algemeen Bestuur besluit het Rijksvaccinatieprogramma met ingang van de begroting 2020 op te nemen in de Gemeenschappelijke Regeling en voor 2019 het Rijksvaccinatieprogramma als contracttaak te behandelen en de gemeenten derhalve over 2019 een factuur te sturen voor het bedrag ter grootte van de, ten opzicht van de in 2018 bekende bedragen, toegenomen bijdrage uit de septembercirculaire 2018.
10 27 maart 2019 Begroting 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de Begroting 2020 voorlopig vast. De voorlopig vastgestelde begroting 2020 wordt voor zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd.
11 27 maart 2019 Tarieven Plusproducten en projecten 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de voorgestelde tarieven van plusproducten en projecten 2020 vast.
12 4 juli 2019 Jaarstukken 2018
Met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden en onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de gemeenteraad van Beemster, stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2018 vast.
13 4 juli 2019 Kadernota 2020
Met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden stelt het Algemeen Bestuur de kadernota 2020 vast.
14 4 juli 2019 Begroting 2020-2023
Met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden en onder voorbehoud van een positieve zienswijze van de gemeenteraad van Beemster, stelt het Algemeen Bestuur de begroting 2020-2023 vast.
15 4 juli 2019 Financiële werkgroep doorlichting GGD-begroting
De heer Van Nieuwkerk verzoekt of ook Waterland een vertegenwoordiger kan afvaardigen in de financiële werkgroep die de GGD-begroting gaat doorlichten. Het Algemeen Bestuur stemt in met het verzoek.
16 4 juli 2019 Voordracht nieuwe accountant
Het Algemeen Bestuur beslist in te stemmen met de benoeming van accountantskantoor Verstegen tot accountant van de GGD met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van drie jaar met twee maal de mogelijkheid tot verlening met één jaar.
17 4 juli 2019 Bestemmingsreserve frictiekosten projecten
Het Algemeen Bestuur spreekt af bij de voorlopige vaststelling van de Jaarrekening 2019 te besluiten dat de drie bestemmingsreserve frictiekosten projecten zullen vrijvallen en de
vrijgevallen gelden zullen worden terugbetaald aan de gemeenten.
18 17 oktober 2019 Wet normalisatie rechtpositie ambtenaren
Het Algemeen Bestuur besluit, met het oog op de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra), met ingang van 1 januari 2020 aan te sluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging voor niet-gemeenten van de VNG en alsdan niet meer de rechtspositie van de gemeente Purmerend te volgen maar regelingen vast te leggen in een personeelshandboek GGD. Verder besluit het Algemeen Bestuur om de Ondernemingsraad meer bevoegdheden te geven voor het vaststellen van interne
regelingen en om over te gaan naar lokaal overleg over deze onderwerpen.
19 17 oktober 2019 Bestuursrapportage 2019
Het Algemeen Bestuur stelt de bestuursrapportage 2019 vast. De bestuursrapportage wordt aan de Provincie gestuurd.
20 17 oktober 2019 Begrotingswijziging 2019 en 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de begrotingswijziging 2019 en 2020 voorlopig vast en deze begrotingswijzigingen voor zienswijze aan de gemeenteraden voor te leggen. Daarbij zal worden aangegeven dat dit soort begrotingswijzigingen met een autonoom karakter voortaan niet meer voor zienswijze aan de gemeenteraden zullen worden voorgelegd maar achteraf via de jaarrekening verantwoord zullen worden. In de brief aan de gemeenteraden zal worden ingegaan op de dekking voor deze begrotingswijzigingen vanuit de september-circulaire.
21 17 oktober 2019 Tarieven 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven 2020 voor projectmatige werkzaamheden en reizigersvaccinatie vast. Het Algemeen Bestuur stelt het tarief 2020 voor de inspectie kinderopvang in principe vast. Het Algemeen Bestuur vraagt een nadere inhoudelijke en financiële onderbouwing van de tarieven inspectie kinderopvang. De heer Strijthagen geeft aan dat deze onderbouwing aan het Algemeen Bestuur per email zal worden verstrekt. Het Algemeen Bestuur besluit dat als deze onderbouwing binnen een gestelde termijn niet tot nadere vragen leidt, het tarief voor 2020 voor de inspectie kinderopvang definitief vastgesteld is.
22 17 oktober 2019 Concept-kadernota 2021
Het Algemeen Bestuur besluit om de concept-kadernota 2021voorlopig vast te stellen. Het Algemeen Bestuur besluit in de concept-kadernota de gevraagde investeringen voor nieuwkomers, infectieziektebestrijding en digitalisering niet te
vermelden. Deze gevraagde investeringen zullen in een oplegger bij de concept-kadernota 2021 worden toegelicht en voorzien van een advies van het Algemeen Bestuur. Over de inhoud van deze toelichting zullen de gemeenten gevraagd worden mee te kijken. De concept-kadernota 2021 en de toelichting zullen voor zienswijze aan de gemeenteraden worden aangeboden. Verder zal aan de gemeenteraden worden voorgesteld de concept-kadernota 2021 en de gevraagde investeringen toe te lichten in een regionale raadsledenbijeenkomst.
23 17 oktober 2019 Jaarplanning 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarplanning 2020 vast.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 17 oktober 2019 (pdf 115kb)