Besluitenlijst Algemeen Bestuur 12 mei 2022

NR Datum overleg Besluit
1. 10 maart Kadernota 2023
Het Algemeen Bestuur stemt in met voorlopige vaststelling voor zienswijze van een beleidsarme kadernota. Bij het indienen van de kadernota voor zienswijze aan de raden wordt een Raadinformatiebrief gevoegd waarin de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van GGD 3.0 en de aandachtspunten en de gevolgen van GGD 3.0 voor de begroting 2023. Voor verzending aan de raden wordt de raadsinformatiebrief voor akkoord aan de leden van het Algemeen Bestuur voorgelegd.
2. 10 maart 1e begrotingswijziging 2022
Na de vergadering van 10 maart stelde het Algemeen Bestuur via schriftelijke consultatie alsnog de 1e begrotingswijziging 2022 voorlopig vast en voor indiening voor zienswijze bij de gemeenteraden.
3. 12 mei 1e begrotingswijziging 2022
Met in achtneming van de al ontvangen en nog te ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de 1e begrotingswijziging definitief vast. Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de opmerking van gemeenteraad Zaanstad ten aanzien van de vereiste wijziging GR om een automatisch verhogen of verlagen van de deelnemersbijdrage aan de GR GGD zonder zienswijzeprocedure toe te laten en neemt dit mee in het wijzigingstraject GR.
4. 12 mei Kadernota 2023
Met in achtneming van de al ontvangen en nog te ontvangen zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota 2023 definitief vast.
5. 12 mei Jaarstukken 2021
Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarstukken 2021 voorlopige vast, met inbegrip van de voorgestelde onttrekkingen en stemt in deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Tevens kan het Algemeen Bestuur voorlopig instemmen om het positieve resultaat van € 148.832 te gebruiken ter aanvulling van de algemene reserve met € 37.622 en het overgebleven bedrag van € 111.210 te gebruiken voor de dekking van de projectleider regionale samenwerking Infectieziektebestrijding (€ 70.000) en
€ 41.210 ter incidentele dekking in 2022 van de kosten voor het wegwerken van de achterstand in informatie beheer.
6. 12 mei Begroting 2023
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2023 voorlopig vast en besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2022 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
7. 12 mei Tarieven 2023
Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven van plusproducten en projecten 2023 voorlopig vast. De tarieven worden ter definitieve vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december.
8. 12 mei Plan van aanpak informatiebeheer
Het Algemeen Bestuur stelt het plan van aanpak informatiebeheer definitief vast en besluit de dekking van de incidentele kosten en structurele kosten te betrekken in de bespreking GGD 3.0. Bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken 2021 stemde het
Algemeen Bestuur al voorlopig in met inzetten van € 41.210 van het positieve resultaat 2021 ter incidentele dekking in 2022 van de kosten voor het wegwerken van de achterstand in informatie beheer.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 12 mei 2022 (pdf 59kb).