Besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 oktober 2021

NR Datum overleg Besluit
1. 25 januari 2021 Concept-kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit de Kadernota 2022 voorlopig vast te stellen. Het Algemeen Bestuur besluit de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 aan de colleges en gemeenteraden voor zienswijze te sturen. Daarbij zal worden kenbaar gemaakt dat de begroting van de GGD onder druk staat en dat het Algemeen Bestuur hierover de komende maanden verder van gedachten zal wisselen en daarin een aantal ontwikkelingen zal betrekken; genoemd zijn de evaluatie van de aanpak van de coronacrisis, de doorontwikkeling van de GGD (GGD 3.0) en de
huisvestingsopgave. Verder zal er nog een redactieslag plaatsvinden op de Kadernota 2022. De concepten zullen voor verzending aan de colleges en gemeenteraden ter afstemming aan het Algemeen Bestuur worden gestuurd.
2. 25 januari 2021 Suïcidepreventie
Het Algemeen Bestuur besluit met een meerderheid aan stemmen om het project suïcidepreventie met ingang van 2022 in de Gemeenschappelijke Regeling op te nemen. De Kadernota 2022 zal hierop worden aangepast. Zo nodig zal in het debat over de doorontwikkeling van de GGD hierop worden teruggekomen.
3. 2 februari 2021 Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur besluit dat de Kadernota 2022 herschreven wordt aan de hand van de discussie die zojuist gevoerd is. De herschreven Kadernota wordt, met de aangepaste delen in het geel gemarkeerd, opnieuw aan de leden van het Algemeen Bestuur aangeboden. Vervolgens besluit het AB dat hiervoor een extra vergadering van
het Algemeen Bestuur wordt gepland. De termijn waarop deze vergadering plaatsvindt, is afhankelijk van de datum waarop de stukken uiterlijk aan de griffies gestuurd moeten worden, om behandeling van de stukken in de raadsvergaderingen mogelijk te maken. Afstemming hierover vindt plaats met de voorzitter van het ambtelijk overleg zodat ook rekening kan worden gehouden met een termijn waarop het ambtelijk overleg advies kan uitbrengen.
4. 5 maart 2021 Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur stemt in met opnemen in de kadernota 2022 van: de investering IZB en JGZ en de gevraagde investering kantoorautomatisering € 140.000. Het Algemeen Bestuur besluit verder de tekst met betrekking tot de loonschalen uit de tekst van Kadernota 2022 te halen. De aanbiedingsbrief bij de Kadernota 2022 voor de colleges en de gemeenteraden zal met het Dagelijks Bestuur worden afgestemd.
5. 8 april 2020 Algemene reserve
Het Algemeen bestuur stemt in met het voorlopig vasthouden aan het bestaande beleid ten aanzien van de algemene reserve waarmee een percentage van 5% wordt aangehouden van de gemeentelijke bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur besluit verder een extern bureau opdracht te geven een risico-inventarisatie inclusief simulatie uit te voeren als basis voor het vaststellen van de benodigde weerstandsvermogen in de toekomst. De keuze van het bureau en de opdrachtformulering zal namens het Algemeen Bestuur door het Dagelijks Bestuur in afstemming met de GGD worden gedaan.
6. 8 april 2020 Jaarstukken 2020
Het Algemeen Bestuur stelt de Jaarstukken 2020 voorlopig vast. De Jaarstukken worden voor zienswijze aan de gemeenteraden gestuurd. Het Algemeen Bestuur besluit tot aanvulling met € 19.173 van de algemene reserve tot een omvang van maximaal 5% van de gemeentelijke bijdragen. Tevens besluit het Algemeen Bestuur om € 121.141 te bestemmen voor de reeds in 2021 te starten vervanging van verouderde kantoorautomatisering. Hierbij wordt aangegeven dat het Algemeen Bestuur voor bespreking in de gemeenteraden graag een nadere schriftelijke toelichting ontvangt op de extra middelen van € 140.000 voor kantoorautomatisering in de voorlopig vastgestelde Kadernota 2022 in relatie tot de extra middelen voor ICT bij de Kadernota 2021 én de bestemming van € 121.141 van de onderuitputting 2020 voor kantoorautomatisering.
7. 8 april 2020 Afwikkeling beëindiging contract Straathoekwerk
Oostzaan
Het Algemeen Bestuur besluit om de afwikkeling van deze zaak conform artikel 6.4 van het bestuursconvenant aan een onafhankelijke derde voor te leggen die het draagvlak heeft van de GGD en van de gemeente Oostzaan. Het Dagelijks Bestuur wordt gemandateerd om in overleg met de heer Bonenkamp en de directeur hierin verder op te treden. De uitkomst van het arbitragetraject komt voor bespreking terug in de vergadering van het Algemeen Bestuur.
8. 12 mei 2021 Kadernota 2022
Met in achtneming van de zienswijzen stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota 2022 definitief vast.
9. 12 mei 2021 Begroting 2022
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 2022 voorlopig vast en besluit de voorlopig vastgestelde begroting 2022 voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.
10. 12 mei 2021 Tarieven 2022
Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven van plusproducten en projecten 2022 vast.
11. 8 juli 2021 Jaarstukken 2020
Met in achtneming van de reacties en geconstateerd dat er een meerderheid met instemming reageerde, stelt het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2020 definitief vast, waarbij het Algemeen Bestuur kennis heeft genomen van de kanttekening die door raad van Landsmeer gegeven is ten aanzien van de financiële uitdaging waarvoor de gemeente Landsmeer de komende jaren staat. De vastgestelde jaarstukken 2020 met de daarbij ontvangen zienswijzen worden aan de Provincie gestuurd.
12. 8 juli 2021 Begroting 2022
Met in achtneming van de reacties en geconstateerd dat er een meerderheid met instemming reageerde, stelt het Algemeen Bestuur de Begroting 2022 definitief vast. De vastgestelde Begroting 2022 met de daarbij ontvangen zienswijzen worden aan de Provincie gestuurd.
13. 14 oktober 2021 Archiefverordening
Als overheidsorganisatie is de GGD verplicht om haar informatie op te slaan, te bewaren en (waar noodzakelijk) over te dragen in goede, geordende en toegankelijke staat. Om dit mogelijk te maken moeten regels vastgelegd worden in een archiefverordening. Het Algemeen Bestuur stelt de archiefverordening vast.
14. 14 oktober 2021 Jaarplanning 2022
Het Algemeen Bestuur stelt de jaarplanning 2022 vast.
15. 14 oktober 2021 Benoeming directeur Publieke Gezondheid
Het Algemeen Bestuur stemt in met het voornemen tot benoeming van de heer Kok in de functie van interim directeur Publieke Gezondheid. De aanstelling is op basis van inhuur voor in principe 1 jaar. De benoeming is onder voorbehoud van afronding van de contractbespreking en advies van de Ondernemingsraad. Na ontvangst van het OR-advies en overeenstemming over het contract zal de heer Kok vanaf 9 november 2021 kunnen starten
met zijn werkzaamheden voor de GGD. De heer Kok zal zich met name richten op het project GGD 3.0.

Klik hier voor het PDF-bestand van de Besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 oktober 2021 (pdf 117kb).