Wat doet de GGD?

""

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek-Waterland werkt iedere dag aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in de regio.  Vanuit het gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’ zetten we in op het positief benaderen van gezondheidsvraagstukken. Want gezondheid is veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat om ‘lekker in je vel zitten’, zodat je mee kan doen aan de samenleving. De gemeenten en GGD in Zaanstreek Waterland willen hun inwoners helpen zich positief gezond(er) te voelen en gezonde keuzes te maken, in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag.

De GGD zet zich in voor een gezonde samenleving

De minister van VWS heeft de kerntaken van de GGD’en in Nederland samengevat in vier pijlers. Deze pijlers staan niet los van elkaar, maar worden in samenhang uitgevoerd. We doen dit voor de 7 gemeenten in onze regio: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad,  Het gaat om:

1. Monitoring, signalering en advisering

De GGD adviseert de gemeenten over hun beleid op het gebied van gezondheidspreventie, -bevordering en -bescherming. Daartoe behoort het monitoren en signaleren van gezondheidsrisico’s. We adviseren op basis van breed beschikbare gegevens, onder andere uit eigen onderzoek. De GGD is kenniscentrum voor onderzoek en brengt gezondheidsproblematiek op wijk-/ buurtniveau in kaart, adviseert over effectieve aanpak, participeert in beleidsnetwerken en legt verbinding tussen partijen.

Hieronder vallen onder andere: epidemiologie, gezondheidsbevordering, advisering lokaal gezondheidsbeleid.

2. Uitvoerende taken van gezondheidsbescherming

In de Wet publieke gezondheid zijn een aantal gezondheid beschermende taken opgenomen waarvoor specialistische deskundigheid van belang is. In de wet is vastgelegd dat een aantal gezondheid beschermende taken door de GGD moeten worden uitgevoerd. Daarnaast voert de GGD een aantal aanvullende contracttaken uit. Welke dit zijn, kan per gemeente verschillen.

Hieronder vallen onder andere: infectieziektebestrijding, medisch milieukunde, maatschappelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg.

3. Publieke gezondheid bij rampen en crises

Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in het kader van rampen taken uit op het terrein van infectieziektebestrijding, medische milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen.

Hieronder valt de inzet, coördinatie, onderzoek of advies bij crises (zoals een infectieziekte-uitbraak, brand met gevaarlijke stoffen, zedenzaak, gezinsdrama) en de inzet en coördinatie van de psychosociale hulpverlening bij incidenten en calamiteiten.

4. Toezicht houden

De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels)

Hieronder valt de inspectie van en toezicht op: de kinderopvang, huid penetrerende instellingen in verband met infectieziektepreventie (tattooshops, schoonheidsspecialisten met permanente make-up), en op door de gemeente aangewezen instellingen, zoals opvanglocaties asielzoekers.