Panelonderzoek coronavirus januari 2022

Klik hier voor het pdf-bestand van het Panelonderzoek coronavirus januari 2022 (pdf 204kb).

In december 2021 werd opnieuw een lockdown ingevoerd. De nieuwe,zeer besmettelijke omikronvariant bracht veel onzekerheid over de invloed op ziekenhuisopnames. Boostervaccinaties werden versneld ingepland. Vóór februari kon iedereen een boosterprik inplannen. Besmettingen stegen enorm, maar de druk op de zorg bleef uit. Midden januari werden de maatregelen afgebouwd. Winkels, sportclubs en kappers mochten weer open. Hoe staan inwoners nu tegenover de maatregelen? Laten ze zich testen bij klachten?
En zijn ze bereid om de boosterprik te nemen?

In april 2020 stuurden wij ons panel voor het eerst een vragenlijst over het coronavirus. Dit onderzoek herhaalden wij een aantal keer. De laatste metingen waren tussen 19 en 23 januari 2022. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de coronavragenlijst die panelleden in deze periode invulden. De lokale resultaten vergeleken wij met de landelijke resultaten van het RIVM.

Bereidheid en gedrag ten aanzien van de coronamaatregelen

Hoezeer zijn inwoners eind januari 2022 bereid zich nog aan de maatregelen te houden?

Panelleden in de regio Zaanstreek-Waterland geven in februari aan op sommige punten minder bereid en op sommige punten meer bereid te zijn zich aan de coronamaatregelen te houden. Dit is te zien in de grafiek op de volgende pagina.

De bereidheid is het hoogst op het gebied van:

 • Hoesten/niezen in de elleboog.
 • Voor voldoende frisse lucht zorgen in de woning.
 • Het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer.

De bereidheid is het laagst op het gebied van:

 • Een maximaal aantal bezoekers in huis ontvangen.
 • Dragen van een mondkapje op drukke plekken  buiten.
 • Thuiswerken.
 • Bij klachten in quarantaine gaan.

Is dit onder inwoners van Zaanstreek-Waterland anders dan in heel Nederland?

Vergeleken met de landelijke meting van februari, zijn panelleden van Zaanstreek-Waterland over het algemeen meer bereid zich aan de maatregelen te houden.

De bereidheid nam vooral toe op het gebied van:

 • Bij een positief geteste huisgenoot in quarantaine gaan.
 • Na nauw contact met een mogelijk besmet persoon in quarantaine gaan.
 • Geen handen schudden.
 • Testen bij klachten.

Inwoners zijn iets minder bereid dan de rest van Nederland om

 • Een maximaal aantal bezoekers in huis ontvangen.
 • Bij klachten in quarantaine gaan.

Mentale gezondheid

Hoe beoordelen inwoners in de regio Zaanstreek–Waterland hun mentale gezondheid vergeleken met heel Nederland?

 • Bijna 55% van de panelleden in de regio geeft aan zich enigszins tot zeer eenzaam te voelen. Landelijk is dit met 54% ongeveer hetzelfde.
 • Een klein verschil is te zien als het gaat om gevoelens van angst. Van de panelleden geeft 8% aan (zeer) vaak angstige gevoelens te hebben. Dit is landelijk 5%.
 • Grotere verschillen zijn er op het gebied van stress. Landelijk voelt 12% zich (zeer) vaak gestrest. Regionaal ligt dit met 20% een stuk hoger.

Coronaklachten en besmettingen

Hoezeer hebben inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland last van coronaklachten eind januari en hoeveel inwoners testen positief?

Coronaklachten zijn:
Verhoging, koorts, hoesten, niezen, neusverkouden, loopneus, keelpijn, moeilijk ademen en/of verlies van reuk en smaak.

 • Rond de 29% van de panelleden meldt klachten in de afgelopen 6 weken.
 • 20% van de inwoners geeft aan zelf besmet te zijn (geweest). Dit is bewezen door een PCR-test bij een GGD of andere organisatie en/of met een zelftest. Daarnaast geeft 41% van de panelleden aan iemand binnen of buiten het huishouden te kennen die ook besmet is (geweest).

Klachten – nu en in de afgelopen 6 weken

Klachten nu:
18%, minstens 1 klacht
82%, geen klachten

Klachten in de afgelopen 6 weken:
29%, minstens 1 klacht
71%, geen klachten

Besmetting coronavirus, bewezen met een test of zelftest

20%, ja zelf besmet
41%, ja, iemand in het gezin of huishouden
41%, ja, iemand buiten het huishouden

Testgedrag

Laten inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland zich testen bij klachten?

Meer dan de helft van de panelleden laat zich niet testen als ze minstens één klacht hebben. De overige 48% kiest ervoor dit wel te doen. Van de mensen die geen klachten hebben, laat 17% zich toch testen.

Hoe lang duurt het voordat inwoners in de regio Zaanstreek–Waterland zich laten testen?

In januari laat 51% van de inwoners met klachten zich testen binnen 24 uur. In totaal laat iets minder dan 97% van de inwoners zich binnen een week testen.

Vaccineren

Hoeveel inwoners in de regio zijn voldoende gevaccineerd?

In de regio Zaanstreek-Waterland is 94% voldoende gevaccineerd tegen het coronavirus. Dit wil zeggen: of twee keer gevaccineerd of één keer gevaccineerd met Janssen of één keer gevaccineerd en eerder besmet of korter dan 6 maanden geleden positief getest op corona. Dit is iets lager dan het landelijke cijfer van 96%.

Hoe bereid zijn inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland om een boosterprik te nemen vergeleken met de inwoners van heel Nederland?

Van de panelleden in de regio is 93% bereid een boosterprik te nemen. Dit aantal is bijna gelijk aan het landelijke cijfer. Een klein deel twijfelt nog. Op het moment van schrijven, heeft bijna 62% van alle inwoners in Nederland een boosterprik genomen.

Vertrouwen en communicatie

Hoeveel vertrouwen hebben de inwoners in de regio in de aanpak van de overheid? Hoezeer staan zij achter de coronamaatregelen vergeleken met de rest van Nederland?

Wij vroegen panelleden in de regio wat zij van de maatregelen tegen het coronavirus vinden. Vergeleken met de landelijke cijfers, zijn inwoners in de regio iets minder positief over de aanpak van de overheid. In Zaanstreek-Waterland geeft 36% van de inwoners aan negatief te zijn over de aanpak van de overheid. Landelijks is dit met 33% iets lager.

Een groot deel van de inwoners in de regio vindt dat er teveel coronamaatregelen gelden. Landelijk verschilt dit niet veel. Wel vindt 8% in de regio dat er juist veel te weinig maatregelen gelden. Landelijk is dit maar 4%.

Hoe ‘corona-moe’ zijn inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland?

Zo’n 58% van de panelleden zijn het zat om over corona te horen. Landelijk ligt dit lager met 49%. Verder heeft de regio steeds minder zin om tegen het virus te vechten. Ook proberen inwoners van onderwerp te veranderen, omdat ze er niet meer over willen praten. Deze gevoelens zijn sterker in de regio dan in de rest van Nederland.

Hoge vaccinatiebereidheid en bereidheid om aan de maatregelen te houden. Maar testen bij klachten is laag en onvrede maatregelen en coronamoeheid nemen toe.

Regionaal zijn panelleden nog steeds bereid zich aan de maatregelen te houden. Deze bereidheid is hoger dan de landelijke cijfers. Dit geldt vooral voor geen handen schudden. Ook wordt in quarantaine gaan bij contact met een positief getest huisgenoot of mogelijk besmet persoon nageleefd. Bij klachten zelf zijn panelleden weer minder bereid om in quarantaine te gaan. Ook laat meer dan de helft zich niet testen bij klachten. Mogelijk vinden mensen het door de beschikbaarheid van zelftesten en milde(re) klachten het minder nodig om naar de GGD te gaan.

Op het gebied van mentale gezondheid voelt meer dan de helft zich eenzaam. In de regio voelen panelleden zich ook gestrester dan de rest van Nederland. Eén op de vijf voelt zich (zeer) vaak gestrest. Angstige gevoelens komen minder vaak voor.

In januari geeft ruim een derde van de regio aan weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de overheid. Daarnaast geeft meer dan de helft aan dat er teveel maatregelen gelden. Ze zijn, vergeleken met de landelijke cijfers, ook meer corona-moe. Ze zijn het zat om over corona te horen. Ook hebben ze steeds minder zin om tegen het virus te vechten.
Daar staat tegenover dat de bereidheid om te vaccineren hoog blijft. Ruim negen op de tien van de panelleden zijn voldoende gevaccineerd. Hetzelfde aantal is bereid om een boosterprik te nemen.

GGD Zaanstreek-Waterland adviseert inwoners om voorzichtig te blijven, vooral kwetsbare mensen. Daarnaast adviseert de GGD om te blijven testen bij klachten, ook bij milde klachten. Ook is duidelijke communicatie nodig over welke maatregelen blijven gelden op het gebied van testen en quarantaine. Hierbij moet rekening worden gehouden met de coronamoeheid van inwoners. De invloed van het versoepelen van de maatregelen op besmettingen en ziekenhuisopnames blijft ook van belang.

Achtergrondkenmerken

Alle zeven gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd. GGD Zaanstreek-Waterland stuurde de vragenlijst naar de panelleden. Daarnaast is de vragenlijst verspreid onder alle inwoners via (social) media. In totaal hebben 582 panelleden en inwoners eind januari 2022 de vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn vergeleken met de landelijke resultaten.

Vooral vrouwen (71%) en hoger opgeleiden (57%) hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn daarom niet zomaar te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoner van de regio. Ze geven wel een aanduiding.

42% werkt in een cruciale beroepsgroep, zoals de zorg en onderwijs. Zo’n 10% heeft een beroep dat valt onder de vitale processen, zoals veiligheid en stroomvoorziening. Van de deelnemers heeft 35% minderjarige kinderen in huis wonen. Daarnaast heeft 58% betaald werk, is 4% werkloos en 21% met (vervroegd) pensioen.

Heeft u hulp nodig? Zoek contact!

 • Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid bel uw huisarts.
 • Voor vragen over mentale gezondheid, zie www.steunpuntcoronazorgen.nl
 • Voor een luisterend oor: De Luisterlijn 0900 0767 (24/7)
 • Voor (praktische) hulp: Rode Kruis Hulplijn 070 4455888
 • Nazorg voor corona patiënten, zie www.c-support.nu

Of kijk op www.ggdzw.nl of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Resultaten panelonderzoek coronavirus januari 2022

GGD Zaanstreek-Waterland, Epidemiologie – onderzoek@ggdzw.nl – Zaandam, maart 2022.

Overname van gegevens is toegestaan, indien voorzien van de volgende bronvermelding: Panelonderzoek corona januari 2022.
GGD Zaanstreek-Waterland, maart 2022.