Panelonderzoek Coronavirus november 2020

Klik hier voor het pdf-bestand van het panelonderzoek coronavirus november 2020 (pdf 264kb).

Nederland heeft al een tijd te maken met het coronavirus. De afgelopen maanden heeft de overheid verschillende maatregelen genomen die van invloed zijn op ons dagelijks leven. GGD Zaanstreek-Waterland is samen met het RIVM, GGD-GHOR Nederland een groot onderzoek gestart om te begrijpen hoe inwoners in deze regio denken over de maatregelen. Hoe bereid zijn zij om zich aan deze maatregelen te houden? Hoeveel van hen hebben last van klachten? Zijn zij bereid zich te laten testen?

In april legden wij ons panel voor het eerst een vragenlijst voor over het coronavirus. Dit onderzoek is meerdere keren herhaald. De laatste metingen waren tussen 30 september en 5 oktober en tussen 11 en 16 november.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de coronavragenlijst die inwoners in deze periode invulden. Daarnaast vergelijken we deze met de landelijke resultaten van het RIVM.

Bereidheid ten aanzien van de coronamaatregelen

In hoeverre zijn inwoners bereid zich in oktober en november nog aan de maatregelen houden?

Inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland geven aan dat hun bereidheid om zich aan de coronamaatregelen te houden is afgenomen. Dit is te zien in de grafiek op de volgende pagina. De bereidheid is vooral afgenomen op het gebied van:

 • Thuisblijven bij verkoudheidsklachten.
 • Drukte vermijden.
 • Laten testen bij verkoudheidsklachten.
 • In quarantaine gaan na een bezoek in het buitenland.
 • In quarantaine gaan na nauw contact met een besmet persoon.

Is dit onder inwoners van Zaanstreek-Waterland anders dan in heel Nederland?

Vergeleken met de landelijke meting van november, zijn inwoners van Zaanstreek-Waterland over het algemeen minder bereid zich aan de maatregelen te houden. Zij geven vooral aan minder bereid te zijn om:

 • Drukte te vermijden.
 • Bij verkoudheidsklachten thuis te blijven.
 • Zich te laten testen bij verkoudheidsklachten.
 • In quarantaine te gaan na een bezoek in het buitenland of na nauw contact met een mogelijk besmet persoon.

Ervaren coronaklachten

In hoeverre hebben inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland last van coronaklachten in november?

Coronaklachten zijn:
Verhoging, koorts, hoesten, niezen, neusverkouden, loopneus, keelpijn, moeilijk ademen en/of verlies van reuk en smaak.

 • De meeste inwoners geven in november aan dat zij nu en in de afgelopen weken geen last hebben gehad van coronaklachten.
 • Van de inwoners die antwoordden minstens één klacht te ervaren, liet 48% zich testen.

Is er een verschil met de landelijke resultaten?

 • In heel Nederland ervaren inwoners iets minder klachten dan inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland.
 • Daarnaast laten inwoners zich landelijk met 46% iets minder testen dan in Zaanstreek-Waterland wanneer ze minstens één klacht ervaren.

Testgedrag

Hoe lang duurt het voordat inwoners in de regio Zaanstreek–Waterland zich laten testen?

 • De meeste inwoners die klachten ervaren, laten zich binnen twee dagen testen. In totaal laat 95% van de inwoners zich binnen een week testen.

Verschilt dit met de rest van Nederland?

 • Grote verschillen zijn te zien als we naar de landelijke cijfers kijken. Vergeleken met het hoge percentage van inwoners die zich binnen een week laten testen in Zaanstreek-Waterland, is dit landelijk maar 43% van de inwoners. Meer dan 35% van de Nederlanders laat zich pas na twee weken testen

Mentale gezondheid

Hoe beoordelen inwoners in de regio Zaanstreek–Waterland hun mentale gezondheid vergeleken met heel Nederland?

 • Inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland geven aan meer gestrest te zijn vergeleken met de rest van Nederland. 57% van de inwoners in de regio ervaart soms tot (zeer) vaak gevoelens van stress, terwijl dit in de rest van het land minder dan de helft is.
 • Ruim meer dan de helft van de inwoners van Zaanstreek-Waterland geeft aan zich enigszins tot zeer eenzaam te voelen. Ook geven zij aan vaker zeer eenzaam te zijn dan landelijk door inwoners wordt gerapporteerd.

Waar laten inwoners zich testen?

 • Het overgrote deel van de inwoners in Zaanstreek–Waterland laat zich testen bij de GGD teststraat. Dit geldt ook voor de rest van Nederland.
 • Landelijk laten meer mensen zich testen bij een ziekenhuis, huisarts of bij een bedrijf via de werkgever, dan de inwoners in onze regio.

Wat zijn de redenen dat inwoners zich niet laten testen?

 • Milde klachten waarvan men denkt dat het geen corona is, is de grootste reden om geen test te doen.
 • Vergeleken met de landelijke cijfers, geven inwoners van Zaanstreek-Waterland aan meer angst te hebben voor een positieve uitslag. Opvallend is het hogere percentage ‘anders’ wat helaas niet in de resultaten is beschreven.

Inwoners Zaanstreek-Waterland minder bereid om zich aan de maatregelen te houden

Inwoners van Zaanstreek-Waterland hebben steeds meer moeite om zich aan de maatregelen te houden. Zij geven aan minder bereid te zijn hun gedrag aan te passen. Vooral testen bij verkoudheidsklachten en thuisblijven, of in quarantaine gaan bij klachten, een bezoek aan het buitenland of na contact met een besmet persoon, krijgen steeds minder steun.

Vergeleken met de landelijke cijfers doet de regio Zaanstreek-Waterland het een stuk slechter. Op alle maatregelen die de GGD onderzocht laten inwoners in onze regio een veel lagere bereidheid zien om zich aan deze maatregelen te houden.

Op het gebied van mentale gezondheid laten inwoners van de regio weten dat zij regelmatig tot vaak gevoelens van stress en eenzaamheid ervaren. Deze gevoelens ervaren zij vaker en heftiger dan inwoners landelijk aangegeven.

In de regio laten inwoners zich wel iets meer testen dan het landelijk gemiddelde als ze minstens één klacht ervaren. Ook is het positief dat bijna alle respondenten die klachten ervoeren en zich lieten testen, dit binnen een week lieten doen. Hiermee zijn ze sneller dan de rest van Nederland.

Het is belangrijk om de bereidheid om zich aan de coronamaatregelen te houden te verhogen. Zeker nu het aantal besmettingen flink zijn gestegen in de regio Zaanstreek-Waterland. Daarom adviseert de GGD het belang van deze maatregelen te blijven benadrukken om een verdere stijging van het aantal besmettingen af te remmen.

Achtergrondkenmerken

Alle acht gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd. De vragenlijst werd opgestuurd naar panelleden van GGD Zaanstreek-Waterland. Daarnaast is de vragenlijst ook verspreid onder alle inwoners via (social) media. In totaal hebben 625 panelleden en inwoners eind september/begin oktober de vragenlijst ingevuld en 856 panelleden en inwoners in november.

Vooral vrouwen (75%) en hoger opgeleiden (56%) hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn daarom niet zomaar te vertalen naar de (gemiddelde) mening van de inwoner van de regio. Ze geven wel een indicatie.

43% werkt in een cruciale beroepsgroep, zoals de zorg en onderwijs. 11% heeft een beroep wat valt onder de cruciale processen zoals veiligheid en stroomvoorziening. Van de respondenten heeft 37% kinderen en 83% werkt gewoonlijk. De werksituatie is voor iets meer dan de helft van de inwoners veranderd. Voor 13% ligt het werk stil of is het minder. 24% werkt thuis. Hier vallen ook mensen onder die zowel thuis werken als naar werk gaan. 5% is werkloos waarvan 75% aangeeft dat dit het gevolg is van de coronacrisis.

Heeft u hulp nodig? Zoek contact!

 • Voor medische vragen met betrekking tot uw eigen gezondheid: bel uw huisarts.
 • Voor vragen over mentale gezondheid, zie www.steunpuntcoronazorgen.nl
 • Voor een luisterend oor: De Luisterlijn 0900 0767 (24/7)
 • Voor (praktische) hulp: Rode Kruis Hulplijn 070 4455888
 • Nazorg voor corona patiënten, zie www.c-support.nu

Of kijk op www.ggdzw.nl of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Resultaten panelonderzoek coronavirus november 2020
GGD Zaanstreek-Waterland, Epidemiologie – onderzoek@ggdzw.nl – Zaandam, december 2020.
Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van de volgende bronvermelding: Panelonderzoek corona november 2020. GGD Zaanstreek-Waterland, december 2020