Verwijsindex

Klik hier voor het PDF-bestand van de folder Verwijsindex (pdf 123 kb)

Samenwerken voor de beste hulp aan uw gezin

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een kind of een jongere extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Een professional besteedt dan extra zorg aan uw zoon of dochter. Soms zijn er niet direct zorgen om uw kind, maar wil een professional laten zien dat hij of zij betrokken is bij uw gezin, zodat er goed kan worden samengewerkt. Het is belangrijk dat organisaties die uw gezin ondersteunen dit van elkaar weten. De Verwijsindex is een digitaal systeem dat organisaties erbij helpt elkaar te informeren wie ze ondersteunen. U leest in deze folder hoe de Verwijsindex werkt.

Wat is de verwijsindex?

Professionals kunnen in de Verwijsindex hun zorg en/of betrokkenheid bij uw zoon of dochter aangeven. Dit digitale systeem heeft als doel professionals die betrokken zijn bij uw gezin met elkaar in contact te brengen om samen met u de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden.

Waarom is er een verwijsindex?

Het komt voor dat er binnen uw gezin vanuit meerdere professionals hulp of begeleiding wordt geboden en dat ze dat niet van elkaar weten. Dat is jammer, want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. De Verwijsindex zorgt voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

Wat staat er in de verwijsindex?

In de Verwijsindex staat een signaal. Het signaal bevat alleen de naam, het adres en de geboortedatum van uw kind, gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de betrokken professional. Er staat geen inhoudelijke informatie in. Er staat dus niet in waarom de professional betrokken is bij uw kind of uw gezin.

Hoe werkt de verwijsindex?

Een professional geeft een signaal af en gaat gewoon verder met zijn werk: hulp of begeleiding bieden aan uw kind of uzelf. Op het moment dat een andere professional een signaal afgeeft, ontstaat er een match. De professionals krijgen een mailtje en moeten dan met elkaar contact opnemen om hun betrokkenheid af te stemmen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met u en/of uw kind. Het signaal van een professional is maximaal twee jaar actief. Na twee jaar (of eerder als de zorg eerder is gestopt) wordt het signaal inactief. Dan krijgt de professional die het signaal heeft gegeven geen mail meer over nieuwe signalen, maar het signaal is nog wel zichtbaar voor nieuwe partijen. Zo kan gebruik gemaakt worden van de informatie uit het verleden.

Informatieplicht en samen afstemmen

Voordat de professional een signaal afgeeft in de Verwijsindex vertelt hij/zij aan u dat hij dit gaat doen. Hierdoor weet u vaak als eerste dat er een match gaat ontstaan. U kunt dan al samen met de professional bespreken hoe en waar u de informatie wilt uitwisselen: schriftelijk, een gezinsbijeenkomst, een gesprek of wellicht op een andere passende manier.

Wie doet er mee met de verwijsindex?

Aan de Verwijsindex doen veel organisaties mee die zich bezig houden met jeugd en/of met ouders van jeugd. U kunt denken aan: huisartsen, jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, maatschappelijk werk, jongerenwerk, Veilig Thuis, leerplicht, thuisbegeleiding en jeugdhulpaanbieders.

Privacy

De Verwijsindex is een digitaal systeem dat alleen toegankelijk is voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en jongeren werken. Signalen zijn alleen zichtbaar voor professionals die betrokken zijn bij uw gezin. Uiteraard is de privacy rondom de Verwijsindex volgens de wet geregeld. De instellingen gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

De informatie in deze folder is van toepassing op de Verwijsindex van regiogebied Groot Amsterdam, waar gewerkt wordt onder de naam Multisignaal. De Verwijsindex is een landelijk werkend systeem, maar per regio of per gemeente kunnen andere keuzes gemaakt zijn hoe de Verwijsindex gebruikt wordt.

Wat zijn uw rechten?

Registratie in de Verwijsindex gebeurt in principe met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan het kind zelf (vanaf 16 jaar alleen het kind zelf). Betrokkenen hebben een aantal rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op een kopie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

U kunt via de gemeente waar u woonachtig bent gebruik maken van uw rechten.

U kunt bezwaar maken

U als ouder (of verzorger) kunt eventueel bezwaar aantekenen bij uw gemeente tegen het gebruik van persoonlijke gegevens van uw kind. Hier zijn wel goede redenen voor nodig. U kunt het verzoek indienen bij de gemeente waar uw kind is ingeschreven.

© ggdzw 2017

GGD Zaanstreek-Waterland
Postbus 2056 ■ 1500 GB Zaandam
Telefoon (0900) 254 54 54
Website www.ggdzw.nl
E-mail info@ggdzw.nl