Veelgestelde vragen Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 voor scholen

Algemeen

Wat houdt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd precies in?

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra editie van de reguliere Gezondheidsmonitor Jeugd: een grootschalig onderzoek met als doel inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Het is een landelijk onderzoek, waarbij we alle scholen vragen om mee te doen. Het onderzoek voeren we normaliter elke 4 jaar uit, de laatste keer was in 2019. Dit is een extra meting, gefinancierd door het ministerie van VWS, om de impact van de coronacrisis op jongeren in kaart te brengen.

Net als bij de “gewone” Gezondheidsmonitor Jeugd vragen we uw medewerking voor de afname van een vragenlijst bij alle leerlingen uit klas 2 en klas 4 op uw school. Zij vullen tijdens een lesuur een vragenlijst in via internet. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De afname vindt plaats in het najaar (sept-okt-nov 2021), de school kiest zelf een geschikt moment in die periode. Na afloop ontvangt uw school een op maat gemaakt schoolrapport (maart 2022).

Waarom is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd nodig?

Normaliter vindt de Gezondheidsmonitor Jeugd elke vier jaar plaats. Dit jaar is een extra uitvraag ingelast vanwege corona. Tijdens en na de coronacrisis is het belangrijk om goed zicht te hebben hoe het gaat met de Nederlandse jongeren en wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als eenzaamheid, maar ook aan verslechterde beweeggewoontes die er door de crisis wellicht zijn ingeslopen. Mogelijke effecten van de coronacrisis op psychisch, emotioneel, sociaal en/of lichamelijk vlak kunnen ook binnen uw school hun uitwerking hebben. De resultaten zullen input leveren voor de (na)zorg aan jongeren tijdens en na de coronacrisis.

Landelijk wordt er door het RIVM en de GGD’en al (gedrags)onderzoek gedaan onder de bevolking van 16 jaar en ouder. Een grootschalig onderzoek onder jongeren / scholieren is nog niet gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft daarom extra geld toegekend aan de GGD’en om dit onderzoek te kunnen uitvoeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt ook landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid, het welzijn en leefstijl van leerlingen weer een boost te geven.

Welke onderwerpen worden (extra) uitgevraagd?

Op dit moment zijn we nog druk bezig om de onderwerpen en vragen te bepalen voor de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Een nieuw landelijk onderwerp is bijvoorbeeld eenzaamheid. De vragenlijst zal in juni gereed zijn. Een deel van de onderwerpen uit 2019 komt zeker terug, zoals ervaren gezondheid, stress en middelengebruik. Zo kunnen we in ieder geval de gezondheidssituatie van jongeren tijdens/na de coronacrisis vergelijken met die in 2019. De docenten krijgen de vragenlijst vooraf ter inzage zodat ze weten welke onderwerpen aan bod komen.

Is deelname aan het onderzoek verplicht?

Nee, de deelname van uw school aan het onderzoek is niet verplicht, maar wordt natuurlijk wel zeer op prijs gesteld. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren (en dus scholen) meedoen aan het onderzoek. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat de GGD, de gemeenten en de overheid krijgen van hoe het gaat met de jeugd. Het klassikaal invullen van een vragenlijst stimuleert het invullen en verhoogt de respons! Samen hebben we een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid om de gezondheid van jongeren te ondersteunen, zeker in tijden van crisis.

Doen alle scholen aan dit onderzoek mee?

Alle scholen worden gevraagd om deel te nemen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van hoe het gaat met de jeugd. En hoe gerichter er beleid kan worden gemaakt!

Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen?

Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit gezamenlijk op school wordt gedaan in de klas dan wanneer ze dat thuis moeten doen. Het geeft dus een betere respons. Ook voorkómen we zo dat ouders “meekijken” bij het invullen, we willen echt dat jongeren 100% eerlijk kunnen zijn, ook op gevoelige onderwerpen zoals de thuissituatie, alcohol, roken en drugs.

Wanneer moet ik beslissen om mee te doen? We weten immers nog niet of we volgend schooljaar weer fysiek les mogen geven.

De GGD treft vóór de zomervakantie alle voorbereidingen voor het onderzoek. Daarom is het fijn als we zo snel mogelijk van u horen of uw school meedoet. Niemand weet hoe het onderwijs er na de zomervakantie uit zal zien, maar op dit moment gaan wij er vanuit dat er in september weer fysiek onderwijs mogelijk is. Mocht gaandeweg blijken dat ten tijde van de afname fysiek onderwijs toch niet mogelijk is, dan komt de GGD met een alternatief. Dan kunnen de leerlingen de vragenlijst bijvoorbeeld alsnog digitaal vanuit huis invullen, maar dan wel tijdens een online lesuur onder supervisie van een docent.

Gezondheidsmonitor Jeugd vorige keren

Hebben we de vorige keer ook meegedaan aan de monitor?

Alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs uit Zaanstreek-Waterland hebben in 2019 meegedaan aan de Gezondheidsmonitor Jeugd. Daarom is het zinvol om nu weer mee te doen, omdat de veranderingen door de coronacrisis zichtbaar worden. Er kan een gericht schoolrapport opgesteld worden dat bruikbaar is voor uw eigen school. Daarnaast kunnen we cijfers op gemeentelijk niveau analyseren. Deze gemeentelijke cijfers zijn heel belangrijk. Voor veel onderwerpen geldt namelijk dat deze niet alleen door de school opgelost kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van drugs dat zich vaak juist ook buiten de schoolpoorten afspeelt.

We hebben in 2019 ook al meegedaan aan de Gezondheidsmonitor Jeugd. Waarom is er nu alweer een monitor?

Dit is een extra afname van de Gezondheidsmonitor Jeugd, in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van VWS. We willen onderzoeken hoe de gezondheid van jongeren door de coronacrisis is veranderd en waar jongeren eventueel extra behoefte aan hebben. Wat heeft de inperking van sociale contacten bijvoorbeeld met jongeren gedaan? Daarom is het belangrijk om opnieuw een meting te doen, zodat we gericht kunnen inzetten op de problemen die nu spelen bij de jeugd.

Werkwijze en tijdsinvestering

Hoe is de uitvoering van het onderzoek?

De GGD vraagt alle leerlingen uit klas 2 en 4 op uw school mee te doen aan dit onderzoek.
In het hele land vindt de afname van het onderzoek plaats in de periode september tot en met november van het schooljaar 2021-2022. Als school kunt u het samen met een GGD-medewerker het onderzoek binnen deze periode inplannen, één lesuur per klas. Vooraf krijgen leerlingen en hun ouders informatie via een (digitale) brief.

Tijdens dit lesuur vullen de leerlingen uit klas 2 en 4 een digitale vragenlijst in via internet. Dit kan op een computer, tablet, laptop of smartphone. Leerlingen hoeven niet in te loggen met een code, maar elke leerling gaat naar de website van het onderzoek en kan direct starten met invullen.
De vorige keer werkten we met inlogkaartjes, maar dat is nu niet meer nodig.
De GGD behandelt en verwerkt de antwoorden van de leerlingen strikt vertrouwelijk. Leerlingen worden niet gevraagd naar hun naam, adres, geboortedatum of andere persoonsgegevens.

Wat wordt er verwacht van de school?

 • Voorafgaand aan het onderzoek ouders en leerlingen digitaal of per brief informeren.
 • Eén lesuur per klas (voor de klassen 2 en 4) in te roosteren (bijvoorbeeld tijdens het mentoruur) in de periode tussen eind september en 26 november, waarbij de leerlingen de beschikking hebben over een computer, laptop, tablet (of smartphone) met internet.
 • Een docent die bij de afname in de klas aanwezig is en leerlingen een korte instructie geeft. De docent ontvangt hiervoor vooraf duidelijke instructies.

Onze school is onderzoeksmoe. We krijgen zo veel verzoeken voor onderzoek.

Dat begrijpen wij, er komt veel op scholen af en er lopen meerdere onderzoeken. Uw school kan ook echt iets hebben aan dit onderzoek. Argumenten:

 • U kunt de resultaten inzetten voor de monitoring in het kader van het Deltaplan Jeugd*, waarbij het een voorwaarde is inzicht te krijgen in het mentale welzijn van jongeren.
 • U wilt zelf misschien ook beter inzicht krijgen in de gezondheid van uw leerlingen? Doordat u voornamelijk digitaal contact heeft met leerlingen, heeft u mogelijk minder goed zicht op hoe het met uw leerlingen gaat. Dit onderzoek geeft een beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van klas 2 en klas 4 leerlingen op uw school in/na de coronacrisis.
 • Tijdens deze crisis is duidelijk geworden dat een gezonde leefstijl en preventie ontzettend belangrijk zijn. Om jongeren (preventief) te kunnen ondersteunen en onderwijs en beleid te kunnen afstemmen op de behoeften van jongeren is inzicht in bepaalde onderwerpen een belangrijke stap.
 • U ontvangt van ons een schoolrapport. Het rapport maakt duidelijk hoe het met de leerlingen in klas 2 en 4 op uw school gaat.
 • De GGD gaat met de resultaten op gemeentelijk niveau in gesprek met gemeenten. Als uw school bijvoorbeeld knelpunten ervaart, is dit een goede manier om met gemeenten in gesprek te gaan.

*Achtergrondinformatie Deltaplan Jeugd (GGD GHOR Nederland, 26-3-2021):
Vanwege stijgende zorgen over de (mentale) gezondheid van jongeren als gevolg van de coronapandemie en de lockdown, hebben de wethouders Jeugd en verscheidene gemeenten een brandbrief naar de kamer gestuurd. Deze brandbrief bevat de oproep om een actieplan te ontwikkelen voor deze doelgroep. Onder andere de VNG, Jeugdzorg Nederland en Sociaal Werk Nederland hebben de brief medeondertekend. Om de jongeren en jeugd in Nederland meer perspectief te bieden, is er het zogeheten Deltaplan Jeugd in de maak. Dit plan heeft als doel de coronaschade op het mentaal welzijn van jongeren op korte termijn te beperken. Het ministerie van VWS heeft hierin het voortouw genomen na een Kamerbrede motie van Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (4 februari 2021).
GGD GHOR Nederland is, net als Gezonde School, één van de partijen die mede invulling geeft aan het Deltaplan Jeugd.

We hebben geen tijd voor het onderzoek.

De GGD doet er alles aan om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de scholen en om dit elke keer weer te verbeteren. Zo werken we alleen nog maar met digitale vragenlijsten en ook de communicatie van de school naar ouders bieden we digitaal aan. Ook werken we niet meer met papieren inlogkaartjes. De school ontvangt één link waarmee de leerlingen de vragenlijst direct kunnen invullen.
Meedoen aan het onderzoek hoeft geen grote inbreuk te zijn op het lesrooster. Het invullen van de vragenlijst is mogelijk binnen één (mentor)lesuur. De docent ontvangt vooraf duidelijke instructies over het onderzoek.

De computerlokalen zitten al allemaal vol.

Het onderzoek start pas na de zomervakantie. Misschien is het mogelijk om nu alvast afspraken te maken over de computerlokalen? Het is ook mogelijk de vragenlijst in te laten vullen op een tablet, laptop of smartphone.

Kunnen de leerlingen de vragenlijst op hun smartphone invullen?

Ja dat kan, maar de vragen zijn beter leesbaar op het scherm van een computer, laptop of tablet.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De vragenlijst kan door een gemiddelde leerling binnen één lesuur worden ingevuld. Het is bekend dat leerlingen van het vmbo langer over de vragenlijst doen dan leerlingen van havo of vwo.

Kunnen de jongeren de vragenlijst ook thuis invullen?

De afname vindt juist op school plaats, zodat jongeren eerlijk en anoniem kunnen antwoorden, zonder dat hun ouders misschien over de schouder meekijken. Bovendien is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als dit klassikaal op school gebeurt.

 

Resultaten

Wat heeft onze school er eigenlijk aan?

Na afloop ontvangt u van ons een schoolrapport. We streven ernaar dit gereed te hebben in maart 2022. De resultaten gaan over bijvoorbeeld psychische gezondheid, eenzaamheid, stress en lichaamsbeweging. U kunt de resultaten gebruiken als input voor uw schoolgezondheidsbeleid. Omdat uw school al eerder heeft meegedaan, is het mogelijk trends binnen uw school te signaleren. Bij deze extra meting kunnen mogelijke (korte- en lange termijn) effecten van de coronacrisis in beeld worden gebracht waarop u als school actief kunt inspelen. Nazorg door verschillende partijen, waaronder de school, is belangrijk om eventuele negatieve gevolgen van de coronacrisis op korte en lange termijn positief om te buigen.

 • De GGD gaat met de resultaten op gemeentelijk niveau in gesprek met gemeenten. Als uw school ergens knelpunten ervaart, is dit een goede manier om met gemeenten in gesprek te gaan.
 • Ook regionaal en landelijk levert het onderzoek data op, het biedt dus handvatten voor lokaal en nationaal gezondheidsbeleid. Met als doel gezondheidswinst voor jongeren.

Wat hebben onze leerlingen er zelf aan?

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Leerlingen die meer willen weten of vragen hebben worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar contactgegevens en websites met goede en betrouwbare informatie.

Uiteindelijk is deze extra uitvraag ook bedoeld om de juiste (na)zorg te kunnen bieden aan jongeren na de afgelopen periode. Het doel is dat dit onderzoek leidt tot gezondheidswinst voor jongeren in het post-corona tijdperk.

Ik zie geen reden om mee te doen, wij krijgen al elk jaar een schoolrapport (van de Jeugdgezondheid van de GGD).

Het klopt dat beide onderzoeken op elkaar lijken. Het JGZ-onderzoek ‘Zeg Jij ‘t Maar’ richt zich echter nadrukkelijk op individuele zorg. Jongeren krijgen op basis van hun antwoorden (indien nodig) een gesprek met een Jeugdverpleegkundige. Dit is heel belangrijk voor gezondheidsbevordering op individueel niveau.

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 kijkt juist naar de gezondheid op groepsniveau. Leerlingen hoeven hun naam nergens in te vullen en hierdoor antwoorden jongeren vaak eerlijker op gevoelige onderwerpen, zoals drugs, de thuissituatie en mentale gezondheid.
De vragen zijn gevalideerd en het onderzoek wordt landelijk op dezelfde manier en in dezelfde periode uitgevoerd. Dat houdt in, dat het mogelijk is uitkomsten te vergelijken met regionale of landelijke uitkomsten en met cijfers van vóór de coronacrisis (uit 2019). Hierdoor biedt de monitor betere mogelijkheden voor collectieve preventie. Deze keer zal het onderzoek ook meetbaar maken wat de effecten van de coronacrisis zijn voor de schoolgaande jeugd. Dit biedt handvatten voor ondersteuning en preventie. Zowel de monitor als het JGZ onderzoek zijn wettelijke taken van de GGD.

Wat gebeurt er met de uitslagen van de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd?

GGD’en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwerken en analyseren de verzamelde gegevens. Als school ontvangt u een schoolrapport. Hierin verwerken wij de gemiddelde resultaten op groepsniveau (bijvoorbeeld klas en/of onderwijsniveau) mits er voldoende leerlingen hebben meegedaan.
Als uw school op grond van de rapportage advies nodig heeft dan kan de GGD hierbij ondersteunen. De landelijke overheid en gemeenten gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid van jongeren te verbeteren.

 

Privacy en gegevensbescherming

Hoe zit het met de privacy van leerlingen en de school?

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen maar vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, op die manier weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. Zo kunnen we de gegevens op schoolniveau rapporteren. In de vragenlijst zelf vragen we niet naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. We vragen wel de 4-cijferige postcode, omdat we de gegevens ook op gemeente- en wijkniveau willen analyseren. We kijken daarbij heel zorgvuldig of de resultaten die openbaar gepubliceerd worden, niet herleidbaar zijn tot individuen of een school.
Het schoolrapport dat u van ons ontvangt, zetten wij niet op onze website en sturen wij ook niet aan derden door. Daarover beslist alleen de school zelf. De school is eigenaar van het schoolrapport en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen inzien.

Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Uiteraard voeren wij dit onderzoek uit conform de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek nemen partijen voldoende beveiligingsmaatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de jongeren hun vragenlijst invullen.

Krijgen leerlingen en hun ouders zelf ook informatie over het onderzoek en de privacy?

Ja, de GGD stelt een e-mail op voor ouders en leerlingen met daarin alle informatie over het onderzoek. Deze e-mails kan de school aan het begin van het nieuwe schooljaar versturen naar ouders en leerlingen. U hoeft dus geen e-mailadressen aan de GGD aan te leveren. Dat mag ook niet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (privacywetgeving).

Zijn jongeren verplicht om de vragenlijst in te vullen?

Nee, deelname aan het onderzoek is altijd geheel vrijwillig. Vooraf informeren we alle ouders én de leerlingen over het onderzoek. De GGD stelt daarvoor een e-mail op. De school verstuurt deze e-mails aan het begin van het nieuwe schooljaar. Ouders kunnen aangeven dat zij niet willen dat hun kind meedoet en ook jongeren zelf mogen dit (ter plekke) aangeven. Ze mogen op ieder moment stoppen met invullen. De school zorgt ervoor dat jongeren, die niet meedoen, een vervangende activiteit aangeboden krijgen.

Afstemming en relatie met JGZ-onderzoek

De GGD  neemt al vragenlijsten af bij ons op school, waarom zijn er twee onderzoeken/ vragenlijsten? Wat is het verschil?

De Jeugdgezondheid van de GGD neemt op school inderdaad ook een digitale vragenlijst af als voorbereiding op het individuele contactmoment met de leerlingen in de klassen 1 en 3. Dit onderzoek ‘Zeg Jij Het Maar’ vindt jaarlijks plaats en heeft een ander doel, namelijk individuele zorg. Leerlingen die hulp nodig hebben of behoefte hebben aan een gesprek kunnen bij collega’s van de Jeugdgezondheid terecht. Dit instrument is minder geschikt voor monitoring en collectieve preventie, de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is dit wel.

In opdracht van het ministerie van VWS voeren alle 25 GGD’en de landelijke Corona Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder leerlingen van klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Het is een grootschalig onderzoek dat landelijk zoveel mogelijk op dezelfde wijze en in dezelfde periode plaatsvindt. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd biedt informatie op groepsniveau. Jongeren hoeven hun antwoorden niet te delen en antwoorden zijn niet door anderen in te zien. Aangezien uw school eerder heeft meegedaan aan de 4-jaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd is het mogelijk om trends en ontwikkelingen in de gezondheid, leefstijl en welzijn van leerlingen te signaleren in de tijd. Voordeel van gelijktijdige afname in het hele land is dat er landelijke referentiecijfers komen, zodat de school- en regioresultaten nu ook kunnen worden gespiegeld aan landelijke resultaten.

Integratie van beide vragenlijsten tot één vragenlijst is niet mogelijk, omdat de JGZ-vragenlijst niet anoniem kan worden afgenomen én omdat de vraagstellingen in de JGZ-vragenlijsten een ander doel beogen dan monitoring en daarmee niet vergelijkbaar zijn.

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd en de JGZ-vragenlijst in een schema.

  (Corona) Gezondheidsmonitor Jeugd (GM Jeugd) JGZ vragenlijst
Wettelijke grondslag

Wet publieke gezondheid (WPG) artikel 2 lid 2a en b.

In dit artikel staat dat de gemeente zorg draagt voor het verwerven van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking en dat elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, op landelijk gelijkvormige wijze gegevens hierover verzameld moeten worden. Om hieraan te voldoen voert de GGD 1 x per 4 jaar de GM jeugd uit.

Wet publieke gezondheid (WPG) artikel 5 sub a en d.

In dit artikel staat dat de JGZ verplicht is om op systematische wijze de gezondheidstoestand van jongeren te volgen en ontwikkelingen te signaleren. Ook het geven van voorlichtingen, advies, instructie en begeleiding behoort tot de wettelijke verplichting. Om hieraan te voldoen gebruikt de JGZ o.a. vragenlijsten.

Doel instrument

Collectief

Het doel van de GM Jeugd is gemeenten, scholen, GGD en ketenpartners vergelijkbare informatie over de gezondheid, welbevinden, leefstijl en vrijetijdsbesteding van de jeugd op groepsniveau te bieden en hiermee een onderbouwing van hun gezondheids- en jeugdbeleid. Daarnaast draagt de GM Jeugd bij aan landelijk inzicht in de gezondheidssituatie van de jeugd.

Individueel

Het doel van de JGZ-vragenlijst is jongeren te laten nadenken over hun gezondheid en leefstijl, hun problemen tijdig te signaleren en hen door advies, voorlichting of verwijzing te helpen deze op te lossen. Het onderzoek stimuleert jongeren tot nadenken over zichzelf, geeft de mogelijkheid vragen te stellen over voor hen relevante gezondheids-thema’s en biedt betrouwbare digitale gezondheidsinformatie.

Vragenlijst

De GM Jeugd bestaat uit:

 • Een basisvragenlijst bestaande uit landelijk gestandaardiseerde vraagstellingen over gezondheid, welbevinden, leefstijl en vrije tijd die alle GGD’en op dezelfde manier afnemen;
 • Aanvullende vraagstellingen over onderwerpen die gemeenten relevant vinden.

De JGZ-vragenlijst biedt:

 • Vraagstellingen gericht op vroegtijdig signaleren van mogelijke gezondheidsproblemen. Ook vraagstellingen waarbij contact met een JGZ professional wenselijk is, zoals suïcidegedachten, zelfbeschadiging en mishandeling;
 • De mogelijkheid om vragen te stellen over verschillende gezondheidsthema’s aan de jeugdverpleegkundige en/of hier digitale informatie  over te ontvangen.
Anoniem/niet anoniem uitgevoerd Anoniem uitgevoerd.

Niet anoniem uitgevoerd:

De jeugdverpleegkundige heeft toegang tot een samenvatting met de antwoorden van de leerling. Zij heeft vervolgens een gesprek met de leerling op basis van zijn/haar antwoorden en vragen. Zij noteert bijzonderheden in het Digitaal Dossier.

Doelgroep Klas 2 alle niveaus, klas 4 alle niveaus Klas 1 en 3
Frequentie 1 x per 4 jaar, extra tussenmeting 2021 i.v.m. corona Elk schooljaar
Wat krijgt de school

Input voor gezondheidsbeleid

Een uitgebreid eigen schoolrapport, niet openbaar. Inclusief vergelijking met 4 jaar geleden (in dit geval 2 jaar geleden) en vergelijkbare scholen in de regio.

Samenvatting school

De JGZ (en Adviseur Gezondheidsbevordering) koppelt middels een rapport een selectie aan bevindingen terug aan school.

Rapportage gemeente

Vergelijking met de gemeente, de regio en Nederland

De (corona) GMJ is gericht op het landelijk op gelijkvormige wijze verzamelen van gegevens over de gezondheidssituatie. De monitor levert voor gemeenten representatieve informatie over de gezondheid, welbevinden, leefstijl en vrije tijd van jongeren die wonen in hun gemeente, trends daarin en een vergelijking met GGD regio en Nederland.

Vergelijking binnen de GGD regio

De verschillende JGZ organisaties in Nederland gebruiken verschillende, niet vergelijkbare vragenlijsten. ‘Zeg Jij Het Maar’ geeft inzicht in onderwerpen waar de jongeren vragen over hebben en/of informatie over willen, plus signalen over mogelijke gezondheidsproblemen (zoals overgewicht).

Hoe stemt de GGD de uitvoering van beide vragenlijsten op elkaar af?

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd vindt plaats naast de ‘Zeg Jij Het Maar’ vragenlijst van de JGZ.  Om de contactmomenten van de JGZ volgens planning te laten verlopen wordt samengewerkt en afgestemd tussen de onderzoekers van GGD en het JGZ team op uw school.

Wat is de relatie met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)?

Het NPO vraagt uw school een plan van aanpak te maken voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Voor de aanvraag van het NPO kan advies gevraagd worden aan het JGZ-team.

Bij deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd ontvangt u in 2022 een schoolrapport waarmee u inzicht krijgt hoe u uw schoolgezondheidsbeleid (nog) verder kunt versterken op het gebied van gezondheid, welbevinden en leefstijl van uw leerlingen.