Privacyverklaring Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Het coronavirus beheerst al meer dan twee jaar onze samenleving. Ook voor jongvolwassenen heeft dit verstrekkende gevolgen. GGD Zaanstreek-Waterland onderzoekt samen met de andere 24 regionale Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (“GGD’en”), gemeente Utrecht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (“RIVM”) daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen. Dit onderzoek heet de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Alle inwoners van Nederland met de leeftijd 16 tot en met 25 jaar kunnen deelnemen aan het onderzoek.

De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 wordt door alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en periode van het jaar uitgevoerd. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”). VWS heeft het RIVM de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke koepel van de 25 GGD’en) en het RIVM. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid.

Voor de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. De regionale GGD’en, het RIVM en de gemeente Utrecht zijn verantwoordelijk voor deze verwerking van persoonsgegevens.

Voor de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Zaanstreek-Waterland op welke manier zij in de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Het corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 wordt uitgevoerd voor de volgende doelen, specifiek voor de doelgroep jongvolwassenen:

  • het benaderen van een persoon voor deelname aan het onderzoek;
  • het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking in verband met de coronapandemie;
  • het analyseren van de vragenlijsten om te komen tot landelijke en regionale inzichten, dat leidt tot het verkrijgen van overzichten op groepsniveau; en
  • het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van de bevolking te bevorderen.

Verwerkt GGD Zaanstreek-Waterland persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruik t GGD Zaanstreek-Waterland digitale vragenlijsten, hiermee worden gegevens over jou verzameld. GGD Zaanstreek-Waterland heeft de opdracht gegeven aan I&O Research om deze digitale vragenlijsten via Social Media uit te zetten en de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. Als je besluit om, de vragenlijst in te vullen, worden jouw persoonsgegevens verzameld.

Het RIVM ontvangt vervolgens van I&O Research een landelijk bestand met de verzamelde gegevens. De vragenlijst is zo opgesteld dat er geen direct herleidbare persoonsgegevens worden gevraagd. Door de combinatie van antwoorden kan het mogelijk zijn om te herleiden van wie de antwoorden zijn. GGD Zaanstreek-Waterland, I&O Research en het RIVM zorgen ervoor dat herkenbaarheid zoveel mogelijk beperkt wordt zodat de gegevens niet meer tot jou kunnen worden herleid. De onderzoekers mogen ook geen pogingen doen om de antwoorden naar jou te kunnen herleiden.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, postcode, thuissituatie, opleiding, werksituatie, rondkomen (financiële situatie).
  • Bijzondere persoonsgegevens: migratieachtergrond (geboorteland), Lengte en gewicht, roken, alcoholgebruik, drugsgebruik, sporten, bewegen, somatisch onvoldoende verklaarde klachten, psychische gezondheid, ervaren gezondheid, stress, tevredenheid met jezelf, vertrouwen in de toekomst, veerkracht, weerbaarheid, eenzaamheid; mantelzorg geven; huiselijk geweld, mishandeling, zorg- en ondersteuningsbehoefte, uitgestelde zorg, suïcidegedachten, impact corona, relaties, verkering, trauma.

Klik hier voor een inkijkexemplaar van de vragenlijst van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

Op welke wijze gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Zaanstreek-Waterland maakt rapportages voor gemeenten op basis van de verzamelde gegevens. Er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.
Het RIVM kan voor onderzoek en publicatie ook gebruik maken van de in de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd, waardoor personen niet direct herkenbaar zijn.

Grondslag uitvoering corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

GGD Zaanstreek-Waterland voert dit onderzoek uit ter vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheidWpg”). Naast het feit dat gemeenten verplicht zijn om één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie van hun burgers in kaart te brengen, zijn gemeenten ook verplicht vanuit de Wpg om Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) uit te voeren. De COVID-19 pandemie raakt samenlevingen wereldwijd en bedreigt de gezondheid op korte en lange termijn.

Bij het uitvoeren van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland alleen de gegevens die voor het uitoefenen van de wettelijke taken die de GGD namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn. Deelname aan de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is voor de respondenten vrijwillig. Je kan op ieder moment in de vragenlijst stoppen. Ook kunnen bepaalde vragen worden overgeslagen, als je deze niet wil invullen. Vanaf dat je start met invullen met de vragenlijst worden jouw gegevens opgeslagen.

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben de 25 regionale GGD’en en gemeente Utrecht een grondslag in artikel 9, lid 2, sub i AVG, welke stelt dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Deze taak is uitgewerkt in de Wpg, zoals hierboven is gesteld.

Om duidelijk te maken dat in de vragenlijst zal worden gevraagd naar jouw gezondheid, wordt voor de start van de vragenlijst gevraagd om aan te vinken dat je begrijpt dat in de vragenlijst deze vragen worden gesteld. Daarom moet bij de volgende tekst een vinkje worden gezet voor de vragenlijst kan worden gestart: Ik begrijp dat ik met het beantwoorden van deze vragenlijst gegevens over mijn gezondheid invul, welke op groepsniveau worden geanalyseerd door het RIVM en de GGD uit mijn regio.

Wie ontvangen de met de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 verzamelde gegevens?

Binnen GGD Zaanstreek-Waterland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.
De GGD maakt gebruik van I&O Research om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.
GGD Zaanstreek-Waterland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.
Het RIVM ontvangt de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt in een convenant.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin geen gegevens zitten waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoer van analyses op landelijk niveau. Ook andere partijen kunnen een aanvraag indienen voor extra data-analyses. Ook in dit bestand zitten geen gegevens waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn en worden enkel geleverd na beoordeling of deze partij de gegevens mag ontvangen.

GGD Zaanstreek-Waterland, het RIVM en GGD GHOR Nederland hebben privacy hoog in het vaandel staan.
In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een persoon kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend en mogen zij geen acties uitvoeren waardoor de gegevens antwoord herleid kunnen worden naar een persoon.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bewaard?

De corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft het doel om de gezondheidssituatie van jongvolwassenen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Zaanstreek-Waterland ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerdergenoemde taken juist kan blijven uitvoeren. De GGD Zaanstreek-Waterland bewaart de onderzoeksgegevens van de corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 20 jaar.

Ook het RIVM bewaart de ingevulde vragenlijsten, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Het RIVM bewaart de vragenlijsten 10 jaar na afronding van het onderzoek. Vooralsnog gaat het om een doorlopend onderzoek en gaat deze termijn dus nog niet in. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

Als betrokkene bij de verwerking van gegevens heb je een aantal rechten. Omdat de vragenlijst zo is opgesteld dat ze pseudoniem zijn, en we ze niet meer kunnen herleiden naar de persoon die ze heeft ingevuld, tenzij in zeer uitzonderlijke gevallen en met onevenredige inspanning, is de uitoefening van deze rechten beperkt.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Indien je vragen hebt over jouw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht wilt indienen, dan kun je altijd contact opnemen met: Mien Vermue via privacy@ggdzw.nl.

Indien je vragen hebt over het onderzoek of hoe GGD Zaanstreek-Waterland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kun je contact opnemen met: Monique van Egmond via epi@ggdzw.nl

Voor meer informatie over hoe GGD Zaanstreek-Waterland omgaat met jouw privacy, zie ons algemene privacyreglement: https://www.ggdzw.nl/privacy/

Ben je het niet eens met de uitkomst van je klacht of verzoek of hoe je klacht of verzoek is afgehandeld, dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

<Deze verklaring is opgesteld op 20-04-2022>