Veelgestelde vragen GGD Gezondheidsmeter 2020, Volwassenen en Senioren

De Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020

Wat is het onderzoek ‘Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020’?

De Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020 is een landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefgewoonten onder inwoners van 18 jaar en ouder in Nederland. Voor dit onderzoek worden vanaf 7 september 2020 ruim 1,1 miljoen personen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Alle 25 GGD’en voeren het onderzoek in de eigen regio uit. In de regio Zaanstreek – Waterland hebben vanaf 24 september ruim 40.000 inwoners de vragenlijst ontvangen. De GGD’en voeren in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dit onderzoek uit.

Waarom is er een Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020?

De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond volksgezondheid. Die staan in de Wet publieke gezondheid. Zo moet elke gemeente de gezondheid van de inwoners in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt via de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020 informatie over de gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving van de inwoners. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Ook kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Wie doen er mee aan dit onderzoek?

De doelgroep van het onderzoek zijn personen van 18 jaar en ouder in Nederland. Het CBS verzorgt de steekproeftrekking onder deze doelgroep. De GGD nodigt alleen de in de steekproef geselecteerde personen uit tot het deelnemen aan de Gezondheidsmonitor. De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen de persoon met een uitnodiging de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn krijgen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Waarom werken GGD’en, GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS samen in de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020?

De samenwerking tussen deze organisaties heeft als doel om de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020 zo compleet en goed uit te voeren. Dit houdt in dat ze de vraagstellingen en de onderzoeksmethode zoveel mogelijk hebben afgestemd en ook de onderwerpen waarover cijfers gerapporteerd worden.

Wanneer wordt de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020 verstuurd?

De Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020 vindt door de GGD’en plaats in de periode september t/m december 2020. GGD Zaanstreek-Waterland start op donderdag 24 september met de uitvraag.

De GGD-en laten in de media laten dat er te weinig mensen zijn om bron- en contactonderzoek te doen. Is het dan verstandig om juist nu te komen met dit gezondheidsonderzoek? 

Naast het bestrijden van infectieziekten heeft de GGD meer wettelijke taken. Dit is onder andere het uitvoeren van gezondheidsonderzoek. Er is gesproken met de gemeenten en GGD-en in Nederland om het gezondheidsonderzoek uit te stellen. Maar we vinden allemaal dat het juist nu belangrijk  is om te weten hoe het met mensen gaat. En op wat voor manieren corona effect heeft op ons leven.

Met de resultaten kunnen we aanpassingen doen in beleid, zorg en activiteiten in uw gemeente. Daarvoor is een goed beeld nodig.  De GGD heeft genoeg medewerkers  om de Gezondheidsmeter 2020 uit te voeren.

Voor het doen van testen en het bron- en contactonderzoek heeft de GGD mensen werken met een andere achtergrond. Ook kunnen we het aantal testen nog verder uitbreiden. De capaciteit van het laboratorium en het aantal testmaterialen is helaas nog altijd beperkt. Daarom verhogen de GGD-en op verzoek van het ministerie van VWS het aantal testen niet.

Hoeveel personen ontvangen landelijk een vragenlijst voor de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020?

In totaal ontvangen ruim 1,1 miljoen Nederlanders een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.

Hoeveel personen krijgen in de regio Zaanstreek-Waterland een vragenlijst voor de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020?

GGD Zaanstreek-Waterland nodigt ruim 40.000 mensen uit om de vragenlijst in te vullen (ongeveer 25.000 personen van 18 t/m 64 jaar en ongeveer 15.000 personen van 65 jaar en ouder). In de tabel hieronder is het aantal uitnodigingen per gemeente te zien.

  Aantal verzonden vragenlijsten (afgerond op 10-tal)
Beemster 1860
Edam-Volendam 2480
Landsmeer 1970
Oostzaan 1860
Purmerend 2480
Waterland 1860
Wormerland 1860
Zaanstad 25700

Hoe is bepaald wie een uitnodiging krijgt om mee te doen aan de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020?

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit personen van 18 jaar en ouder. Deze worden willekeurig geselecteerd door een computer. Samen vormt deze groep een doorsnee van de bevolking. Alleen de geselecteerde personen worden uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek en mogen als enige de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet meedoen aan het onderzoek.

Na het ontvangen van de uitnodiging, zou ik graag willen weten:

Is meedoen aan de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020 vrijwillig?

Ja, deelname aan het onderzoek is helemaal vrijwillig. U bent niet verplicht om mee te doen aan het onderzoek. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte en vragen van de inwoners.

Hoe komt de GGD aan mijn naam- en adresgegevens?

Alle inwoners van Nederland staan in het bevolkingsregister van gemeenten. De namen en adressen zijn willekeurig uit het bevolkingsregister geselecteerd door het CBS.

Hoe kan ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst invullen op papier of via internet. De papieren vragenlijst ontvangt u vanzelf bij de herinneringsbrief. Als u de vragenlijst invult via internet, gaat dit sneller. U slaat dan automatisch de antwoorden over die niet van toepassing zijn. In de brief staat uw persoonlijke inlogcode.

Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat erom dat u het antwoord geeft dat volgens u het beste bij uw situatie past.

Hoeveel tijd kost het invullen van de vragenlijst?

De ene persoon vult de vragenlijst sneller in dan de andere persoon, maar gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst ongeveer 30 minuten.

Mag iemand anders dan ik de vragenlijst invullen?

Nee, het is de bedoeling dat u de vragenlijst voor uzelf invult en dit niet laat doen door anderen. Natuurlijk mag iemand u helpen bij het invullen van de vragenlijst, maar het gaat om uw antwoorden.

GGD Zaanstreek-Waterland stuurt mij de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020. Waarom moet ik de ingevulde vragenlijst naar Research 2Evolve sturen?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft Research 2Evolve gevraagd een aantal taken voor het onderzoek uit te voeren. Zij versturen de uitnodigingen en ontvangen ook de ingevulde vragenlijsten.

GGD Zaanstreek – Waterland en Research 2Evolve hebben hierover een overeenkomst gesloten. Beide organisaties beschermen uw privacy zoals dat in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd. Uw gegevens blijven zo beveiligd.

Wilt u meer weten over hoe wij uw privacy waarborgen? Voor meer informatie kunt u onze privacy verklaring raadplegen. Deze is te vinden op: www.ggdzw.nl/gezondheidsmeter.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk was de door u ingevulde vragenlijst nog niet binnen op het moment dat we de herinneringsbrief verstuurden. Het duurt namelijk een aantal weken om de verzending van brieven voor te bereiden. Het kan daarom zijn, dat uw vragenlijst de herinneringsbrief heeft gekruist. Hierdoor krijgt u toch een herinneringsbrief binnen. U hoeft dan niets te doen.

Privacy en gegevensbescherming

Welke maatregelen zijn er om persoonlijke informatie veilig te houden?

Voor de Gezondheidsmeter Volwassenen en Senioren 2020 werkt de GGD alleen samen met partijen die voldoen aan de beveiligingseisen die de GGD volgens de wet moet handhaven. De GGD werkt voor de Gezondheidsmeter samen met het RIVM en het CBS. Daarnaast werkt GGD Zaanstreek-Waterland samen met het veldwerkbureau Research 2Evolve. Research 2Evolve houdt zich aan de richtlijnen van de MOA (MarktOnderzoekAssociatie) en ESOMAR (EuropeanSociety for Opinion and Marketing Research). Daarnaast hebben zij een ISO 27001 certificaat. Hiermee werken zij volgens de AVG en de gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.

Alle organisaties die betrokken zijn bij de Gezondheidsmeter nemen voldoende maatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Dit is in lijn met de privacywetgeving zoals in de (U)AVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat. Hieronder valt strenge autorisatie voor toegang tot de onderzoeksdata en de veilige opslag binnen Europa van alle onderzoeksgegevens, dataminimalisatie en datavernietiging. Alle afspraken tussen de partijen die meewerken aan de Gezondheidsmeter heeft de GGD vastgelegd in (verwerkers)overeenkomsten.

Worden de gegevens vertrouwelijk behandeld?

Ja. In dit gezondheidsonderzoek beschermt de GGD de privacy zoals dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat. Dat betekent, dat alle betrokken partijen de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en verwerken. De gegevens worden alleen voor statische doelen gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

De online vragenlijst start met een inlogcode en op de papieren vragenlijst staat een streepjescode (nummer). Dan zijn antwoorden van deelnemers toch terug te leiden naar de personen?

De inlogcode en de streepjescode gebruiken we alleen om te controleren of de deelnemer al een ingevulde vragenlijst heeft teruggestuurd. Als dat zo is, dan krijgt die persoon geen herinnering meer. Naam- en adresgegevens staan nooit in hetzelfde document als de ingevulde antwoorden. Een paar medewerkers van Research 2Evolve hebben toegang tot alle gegevens met het doel om herinneringen te kunnen versturen. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. De GGD ontvangt van Research 2Evolve alleen het bestand met ingevulde antwoorden.

Zodra het bestand met naam- en adresgegevens niet meer nodig is voor het onderzoek, zal  Research 2Evolve dit bestand vernietigen.

Hoe gaat de GGD om met de telefoon- en e-mailgegevens die deelnemers vrijwillig kunnen invullen bij de vragen over het panel en de prijsverloting?

Deelnemers kunnen vrijwillig hun e-mailadres invullen (voor meedoen aan het GGD-panelonderzoek) en/of hun telefoonnummer doorgeven (voor meedoen aan de prijsverloting). Als de ingevulde vragenlijsten binnenkomen bij Research 2Evolve, koppelen zij deze gegevens los van de ingevulde antwoorden. Zij maken een apart bestand met e-mailadressen voor meedoen aan het GGD-panelonderzoek. Na afloop van het onderzoek krijgt GGD Zaanstreek-Waterland dit bestand van Research 2Evolve ontvangen. Dit bestand heeft geen andere gegevens. De GGD kan daardoor geen e-mailadressen koppelen aan persoonsgegevens of aan ingevulde antwoorden.

Daarnaast maakt Research 2Evolve ook een bestand met telefoonnummers van de mensen die mee willen doen aan de prijsverloting. Na afloop van het onderzoek trekt Research 2Evolve uit dit bestand de prijswinnaars. GGD Zaanstreek-Waterland krijgt deze nummers om de prijzen te kunnen geven. De GGD gebruikt deze gegevens voor geen ander doel  en vernietigt die na de prijsuitreiking. Ook kan de GGD de ingevulde antwoorden niet koppelen aan verdere persoonsgegevens.

Na afloop van het onderzoek vernietigt Research 2Evolve alle persoonsgegevens.

Heeft het onderzoek een privacyverklaring?

Ja, GGD Zaanstreek – Waterland heeft een privacyverklaring over het onderzoek opgesteld. Deze bevat meer informatie over privacyaspecten van het onderzoek. Deze privacyverklaring is te vinden op: www.ggdzw.nl/gezondheidsmeter.

Vragenlijst

Hebben alle GGD’en precies dezelfde vragenlijst verstuurd?

De Gezondheidsmeter van de GGD’en bestaat uit twee delen: basisvragen en aanvullende lokale vragen.

De basisvragen staan in de vragenlijst van alle GGD’en. Alle GGD’en doen dit op precies dezelfde manier. Zo kunnen er voor deze onderwerpen naast lokale en regionale cijfers ook landelijke cijfers berekend worden.

Daarnaast kan elke GGD er voor kiezen om aanvullende lokale vragen toe te voegen. Voor deze onderwerpen kunnen alleen lokale en regionale cijfers berekend worden, geen landelijke cijfers. GGD Zaanstreek–Waterland heeft ook aanvullende lokale vragen toegevoegd aan de Gezondheidsmeter.

Welke basisvragen zijn opgenomen in de GGD Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020, die door elke GGD worden gevraagd?

De basisvragen gaan over de volgende onderwerpen:

 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Huishoudsamenstelling
 • Burgerlijke staat
 • Lengte en gewicht
 • Roken en e-sigaret
 • Alcoholgebruik
 • Bewegen
 • Chronische aandoeningen
 • Beperkingen (met name beperkingen in zicht, gehoor en mobiliteit)
 • Angst en depressie
 • Ervaren gezondheid
 • Stress
 • Regie over eigen leven (dit wordt uitgevraagd met een aantal stellingen, bijvoorbeeld: Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen)
 • Eenzaamheid (dit wordt uitgevraagd met een aantal stellingen, bijvoorbeeld: ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen)
 • Mantelzorg geven
 • Vrijwilligerswerk
 • Ouderenmishandeling* (dit wordt uitgevraagd met een aantal stellingen, zoals: Is het in de afgelopen 12 maanden weleens voorgekomen dat iemand in de thuissituatie u heeft beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden?)
 • Geluidhinder**
 • Slaapverstoring door geluid
 • Opleiding
 • Werksituatie
 • Rondkomen
 • Corona-gerelateerde vragen

* Alleen basisvraag voor de doelgroep Senioren (65 jaar en ouder)

** Alleen basisvraag voor de doelgroep volwassenen (18 tot 65 jaar)

Welke aanvullende lokale vragen heeft GGD Zaanstreek-Waterland opgenomen in de vragenlijst?

GGD Zaanstreek-Waterland stelt aanvullende lokale vragen over de onderwerpen:

 • Drugs
 • Voeding
 • Valincidenten*
 • Suïcidale gedachten
 • Zingeving
 • Opvoeding
 • Wonen en leefomgeving
 • Ontvangen zorg
 • Slapen
 • Mantelzorg en ondersteuning
 • Zelfstandig uitvoeren taken in huis en hulp daarbij*
 • Geluk
 • Sociale contacten
 • Huiselijk geweld**
 • Specifieke chronische aandoeningen
 • Geluidhinder*
 • Hinder stof, roet of rook
 • Hitte
 • Tijdstip van eventuele slaapverstoring door geluid.
 • Woonduur in woning en buurt

* Alleen voor de doelgroep senioren (65 jaar en ouder)

** Alleen voor de doelgroep volwassenen (18 tot 65 jaar)

Waarom heeft GGD Zaanstreek – Waterland voor deze lokale vragen gekozen?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft deze vragen gekozen om:

 • onderwerpen die in de regio relevant zijn in kaart te kunnen brengen;
 • lopende projecten in de regio te kunnen onderbouwen;
 • informatie die gemeenten wensen en die van belang kan zijn voor het schrijven van gezondheidsbeleid te krijgen.

Resultaten van het onderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De GGD deelt de lokale en regionale resultaten met de gemeenten in de regio. Deze gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek als basis voor het Gemeentelijk Gezondheidsbeleid, wat ze één keer per vier jaar opstellen. Daarnaast kunnen gemeenten en GGD’en op basis van de resultaten gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het RIVM en het CBS levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Wanneer en waar maakt GGD Zaanstreek- Waterland de resultaten van de GGD Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020 bekend?

Naar verwachting maakt GGD Zaanstreek – Waterland aan het eind van de zomer van 2021 de resultaten bekend. De resultaten komen in ieder geval op de website van de GGD, deze is te vinden op: www.ggdzw.nl.

Deelnemers krijgen geen persoonlijk bericht over de resultaten. Dat kan niet, omdat de naam- en adresgegevens van de deelnemers na het sluiten van de dataverzameling zijn vernietigd.

Wanneer worden de landelijke cijfers van de GGD Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020 bekend gemaakt?

Het RIVM maakt de landelijke cijfers bekend in juni 2021.

Wat waren de resultaten van de GGD Gezondheidsmeter in 2012 en 2016?

In 2012 en 2016 heette het onderzoek de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Senioren. Deze resultaten zijn te vinden op gezondheidincijfers.ggdzw.nl en gezondheidsverkenning.ggdzw.nl. Dit zijn dezelfde onderzoeken als de GGD Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020.

Waar kan ik de resultaten van het onderzoek vinden?

De resultaten van het onderzoek worden juni 2021 openbaar gemaakt op de website van de GGD: www.ggdzw.nl.

Contact

Hoe kan ik contact opnemen?

Meer informatie over de Gezondheidsmeter Volwassen en Senioren 2020 kunt u vinden op www.ggdzw.nl/gezondheidsmeter. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk van Research 2Evolve. Mail naar servicedesk@r2e.nl of bel 0800 333 3300 (gratis) op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.

Heeft u geen uitnodiging gehad en toch een vraag over het onderzoek? Dan kunt u mailen naar onderzoek@ggdzw.nl.