Privacyverklaring GGD gezondheidsmeter 2020, volwassenen en senioren

De GGD Zaanstreek-Waterland doet één keer per 4 jaar in opdracht van de gemeenten in haar regio onderzoek naar de gezondheid, welzijn en leefstijl van volwassenen en senioren. Dit onderzoek heet de GGD gezondheidsmeter 2020, volwassenen en senioren. Het vindt plaats tussen 25 september en december 2020 onder volwassenen (18 – 65) en senioren (65+)  met een digitale, en indien nodig papieren, vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid.

De GGD gezondheidsmeter 2020 voeren alle GGD’en in Nederland op dezelfde manier en periode van het jaar uit. Dit doen de GGD’en op verzoek van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). VWS heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de opdracht gegeven de GGD’en hierbij te ondersteunen. Daarnaast is ook het CBS (Centraal Bureau Statistiek) gevraagd hun ondersteuning te verlenen. De GGD Gezondheidsmeter is een samenwerking tussen GGD’en, GGD GHOR Nederland (de landelijke vereniging van GGD’en), het RIVM en het CBS.

Voor de GGD gezondheidsmeter 2020 verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Zaanstreek-Waterland hoe zij in de GGD gezondheidsmeter omgaat met:

  • de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten,
  • de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten,
  • en op welke manier de GGD ervoor zorgdraagt dat deze goed worden beschermd.

Doel

De GGD Gezondheidsmeter 2020 voeren we uit met de volgende doelen (specifiek voor de doelgroep volwassenen en ouderen):

  • Het verkrijgen van inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking.
  • Het ontwikkelen van lokaal en landelijk beleid om de gezondheid van de bevolking te bevorderen.

Verwerkt GGD Zaanstreek-Waterland persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om de bovenstaande doelen te bereiken, gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland digitale vragenlijsten. Hiermee worden gegevens over u verzameld. GGD Zaanstreek-Waterland heeft de opdracht gegeven aan Research 2Evolve om deze digitale vragenlijsten te versturen naar de groep personen en de ingevulde vragenlijsten te verzamelen. Het RIVM ontvangt van elke GGD een regionaal bestand met de verzamelde gegevens die ze samenvoegen tot één landelijk gegevensbestand. GGD Zaanstreek-Waterland, Research 2Evolve en het RIVM zorgen ervoor dat herkenbaarheid zoveel mogelijk beperkt wordt. Het CBS werkt ook mee aan dit onderzoek. Het CBS heeft wel de mogelijkheid om gegevens direct te herleiden naar u als persoon maar doet dit enkel voor doelen die in lijn zijn met de Wet op het CBS.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geslacht, geboortejaar, huishoudsamenstelling, burgerlijke staat, vrijwilligerswerk, opleiding, werksituatie, rondkomen.
  • Bijzondere persoonsgegevens: Lengte en gewicht; roken, e-sigaret, heat-burn; alcoholgebruik; bewegen; chronische aandoeningen; beperkingen; angst en depressie; ervaren gezondheid; stress; regie over eigen leven; eenzaamheid; mantelzorg geven; ouderen mishandeling; geluidhinder; corona-gerelateerde vragen.
  • Lokale vragen: Elke GGD heeft de optie om lokale vragen te stellen om zo meer te weten te komen over wat speelt in de eigen regio. GGD Zaanstreek-Waterland vraagt naar de volgende lokale gegevens: drugsgebruik; voeding; slapen; ervaren mate van belemmering door chronische aandoeningen; valincidenten (bij personen van 65 jaar en ouder); zorggebruik; niet ontvangen zorg; dagelijkse verrichtingen suïcidale gedachten; zingeving; geluk; sociale contacten; huiselijk geweld (bij 18 t/m 64-jarigen); geurhinder; stof-, roet- of rookhinder; wonen, woonomgeving en hitte.
  • Ook vraagt GGD Zaanstreek-Waterland of mensen mee willen doen aan het GGD Panel (zo ja, dan is een e-mailadres nodig) en aan de prijsverloting (zo ja, dan hebben we naam en telefoonnummer nodig). Uiteraard zijn mensen hier helemaal vrij in en kunnen ze ook besluiten niet mee te doen, dan hebben we hun gegevens niet nodig.

Op welke wijze gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland  de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Zaanstreek-Waterland maakt rapportages voor gemeenten en overige partijen op basis van de verzamelde gegevens. GGD Zaanstreek-Waterland plaatst de rapportages over de regio en de afzonderlijke gemeenten op haar vrij toegankelijke Gezondheidsatlas. Deze is te vinden op: gezondheidincijfers.ggdzw.nl. Door alleen te rapporteren over groepen zorgen we dat gegevens in deze rapportages niet te herleiden zijn naar personen.

De landelijke samenwerkingspartners, RIVM, GGD GHOR Nederland en CBS kunnen voor onderzoek en publicatie gebruik maken van de in de GGD Gezondheidsmeter verzamelde gegevens. Ook voor deze onderzoeken geldt dat in de uiteindelijke rapportages alleen over groepen wordt gerapporteerd.

Grondslag uitvoering

GGD Zaanstreek-Waterland voert dit onderzoek uit ter vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk monitoring van de publieke gezondheid op basis van Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheid).

Bij het uitvoeren van de GGD Gezondheidsmeter gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de wettelijke taken die GGD Zaanstreek-Waterland  namens de gemeenten uitvoert.

Deelname aan de GGD Gezondheidsmeter 2020 is vrijwillig

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Zaanstreek-Waterland echter uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit staat beschreven in de huidige wetgeving. GGD Zaanstreek-Waterland vraagt daarom aan het begin van de digitale vragenlijst of u akkoord bent met het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd. Vult u liever de schriftelijke versie van de vragenlijst in, dan vindt u daarin ook uitleg over het geven van toestemming: als u de schriftelijke vragenlijst invult en aan ons terugstuurt, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Voor de overige gewone persoonsgegevens kan GGD Zaanstreek-Waterland een beroep doen op bovengenoemde wettelijke grondslag.

Wie ontvangen de met de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen verzamelde gegevens?

Binnen GGD Zaanstreek-Waterland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

GGD Zaanstreek-Waterland maakt gebruik van Research 2Evolve om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Ook ontvangt Research 2Evolve de ingevulde schriftelijke vragenlijsten van de respondenten die de vragenlijst op papier invullen. Research 2Evolve scant deze vragenlijsten, zodat de ingevulde antwoorden in het digitale databestand kunnen worden opgenomen. Deze externe partij is gebonden aan strikte voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en geheimhoudingsplicht. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.

GGD Zaanstreek-Waterland kan beslissen gegevens te delen met derden voor onderzoek. In dat geval zorgt de GGD ervoor dat een persoon niet kan worden herkend in de gedeelde gegevens.

Het RIVM en het CBS ontvangen de resultaten van de ingevulde vragenlijsten, exclusief de specifieke lokale vragen, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen.
Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt in het convenant.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, ontvangt alleen een bestand, waarin geen gegevens zitten waardoor personen herkenbaar zouden kunnen zijn. GGD GHOR Nederland kan daarmee als landelijke koepel de GGD’en ondersteunen bij de uitvoer van analyses op landelijk niveau.

De GGD, het RIVM, GGD GHOR Nederland en het CBS hebben privacy hoog in het vaandel staan.
In de uitzonderlijke gevallen wanneer de antwoorden van de vragenlijst naar een persoon kunnen herleiden, worden maatregelen genomen om de herleidbaarheid te beperken.
Daarnaast treffen alle partijen technische en organisatorische maatregelen zodat de ingevulde vragenlijsten goed worden beveiligd. Zoals genoemd hebben alleen medewerkers die betrokken zijn bij de GGD Gezondheidsmeter toegang tot de ingevulde vragenlijsten. Bovendien hebben de onderzoekers een geheimhoudingsplicht getekend.

Hoe lang worden de gegevens die verzameld zijn met Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen bewaard?

Het Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen heeft het doel om de gezondheidssituatie van ouderen en volwassenen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Zaanstreek-Waterland ook in de toekomst beschikking dient te houden over de ingevulde vragenlijsten. Zo kan zij de eerdergenoemde doelen behalen en de eerder genoemde taken juist blijven uitvoeren. Dit bestand met ingevulde vragenlijsten bevat geen identificerende gegevens, het zijn zogeheten gepseudonimiseerde gegevens. GGD Zaanstreek-Waterland hanteert een bewaartermijn van 20 jaar voor Gezondheidsmonitors (waaronder de GGD Gezondheidsmeter valt). De gegevensbestanden worden bewaard voor de termijn van 20 jaar, zodat van een aantal achtereenvolgende Gezondheidsmonitors trendgegevens kunnen worden gepresenteerd. Na 20 jaar wordt de maatschappij als zodanig veranderd beschouwd dat onderzoeksgegevens geen betekenis meer hebben.

Het RIVM en het CBS bewaart de ingevulde vragenlijsten ook, zodat zij de GGD’en kunnen ondersteunen. Dit is vastgelegd in de afspraken die de samenwerkende partijen hebben gemaakt.

Welke rechten heb ik?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen.

Voor meer toelichting op wat deze rechten inhouden verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid

Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is alleen mogelijk in de fase waarin wij gegevens verzamelen. Na deze eerste fase verwijderen wij alle herleidbare gegevens, waardoor het voor ons onmogelijk wordt om uw gegevens te herleiden zonder aanvullende informatie van het CBS.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring opgesteld. Heeft u aanvullende vragen dan is in het laatste deel van deze verklaring toegelicht hoe u deze kunt stellen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Dit geldt enkel voor de gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven.

Intrekken van toestemming

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Het staat u vrij deze toestemming in te trekken. Evenals bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek, dit is t/m 1 december 2020.

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar

Deelname aan de GGD Gezondheidsmeter 2020 is vrijwillig. Op elk moment kan deelname worden geweigerd, zonder opgave van reden. U heeft echter ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten wanneer u daar gebruik van wil maken door specifiek een op u van toepassing zijnde situatie.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen over de GGD Gezondheidsmeter 2020. U kunt dit overzicht met de antwoorden hier vinden: https://www.ggdzw.nl/ggd-gezondheidsmeter/

Als u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunt u hierover altijd contact opnemen via privacy@ggdzw.nl.

Als u vragen heeft over het onderzoek of hoe GGD Zaanstreek-Waterland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunt u contact opnemen via onderzoek@ggdzw.nl.

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Voor meer informatie over hoe GGD Zaanstreek-Waterland omgaat met uw privacy, zie ons algemene privacyreglement.

Verklaring is opgesteld op 7 september 2020