Veelgestelde vragen Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 voor leerlingen, ouders/verzorgers

Algemeen

Waarom is deze extra vragenlijst van de Gezondheidsmonitor Jeugd nodig?

Normaal gesproken krijgt Nederlandse jeugd elke vier jaar een vragenlijst tijdens de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit jaar is een extra vragenlijst vanwege corona. Tijdens en na de coronaperiode is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe het gaat met de Nederlandse jeugd en wat zij nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid, maar ook aan verslechterde beweeggewoontes die er door de coronatijd misschien zijn ingeslopen. De coronaperiode kan invloed hebben op psychisch, emotioneel, sociaal en lichamelijk vlak. De resultaten leveren input voor de (na)zorg aan jongeren tijdens en na de coronacrisis.

Landelijk doen RIVM en de GGD’en onderzoek naar het welbevinden onder de bevolking van 16 jaar en ouder. Een grootschalig onderzoek onder jeugd is nog niet gedaan. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) geeft GGD’en daarom extra geld om dit onderzoek uit te voeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt ook landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen een boost te geven.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats in september, oktober en november 2021.

Hoe krijgen leerlingen informatie over de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd’?

Alle leerlingen krijgen via school een mail met informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Leerlingen doen vrijwillig mee aan het invullen van de vragenlijst. Leerlingen kunnen op elk moment deelname weigeren, zonder het geven van een reden. Leerlingen die niet meedoen kunnen iets anders doen in de klas.

Hoe krijgen ouders van leerlingen informatie over de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd’?

Ouders van klas 2 en 4 leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen via school een e-mail met informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Leerlingen kunnen op elk moment deelname weigeren, zonder het geven van een reden. Als ouders/verzorgers niet willen dat hun kind meedoet, vragen wij hen dit te bespreken met hun kind zodat hij/ zij de vragenlijst niet invult. Hun kind kan dan iets anders doen in de klas.

Zijn leerlingen verplicht om deel te nemen aan de ‘Corona Gezondheidsmonitor 2021’?

Nee, deelname aan de Corona Gezondheidsmonitor 2021 is geheel vrijwillig. Alle ouders of verzorgers én leerlingen krijgen vooraf informatie over het onderzoek. Wilt u niet dat uw kind meedoet aan de ‘Corona Gezondheidsmonitor 2021’? Bespreek dit met uw kind zodat hij of zij de vragenlijst niet invult. Uw kind kan dan iets anders doen in de klas. Ook leerlingen kunnen op elk moment deelname weigeren, zonder het geven van een reden. Maar voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk jeugd meedoet aan het onderzoek.

Wat hebben leerlingen zelf aan deze extra vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst kan jongeren zelf aan het denken zetten over een gezonde leefstijl. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, lezen aan het eind van de vragenlijst websites met goede en betrouwbare informatie.
De vragenlijst is ook bedoeld om de juiste (na)zorg te bieden aan jongeren na de coronaperiode, met gezondheidswinst als gevolg.

Is de vragenlijst van tevoren in te zien?

Nee, dat is niet mogelijk. Zo voorkomen we dat de leerling van tevoren nadenkt over de antwoorden. Of dat de leerling de antwoorden van tevoren met anderen bespreekt. Dat is niet wenselijk, want dit kan leiden tot sociaal wenselijke antwoorden.

Waarom krijgen de jongeren geen uitnodiging om de vragenlijst thuis in te vullen?

Het is bekend dat meer jongeren de vragenlijst invullen als zij dit gezamenlijk in de klas doen. Ook voorkómen we zo dat ouders ‘meekijken’ bij het invullen. We willen echt dat jongeren helemaal eerlijk zijn, ook over gevoelige onderwerpen zoals alcohol, roken, drugs en seksualiteit.

Privacy

Hoe zit het met de privacy van leerlingen?

Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Leerlingen hoeven niet in te loggen. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zo weten we op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam, geboortedatum, adres of BSN-nummer. Voor elk onderzoek is het verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Lees hier de privacyverklaring van de Corona Gezondheidsmonitor 2021.

Voldoet het onderzoek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Uiteraard voert de GGD dit onderzoek uit volgens de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek nemen we voldoende beveiligingsmaatregelen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo vullen leerlingen de vragenlijst in op een beveiligde website.

Hoe veilig is het systeem dat de GGD gebruikt voor de vragenlijst?

De ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ is een landelijk onderzoek. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland en alle GGD’en in Nederland werken hierbij samen. I&O Research (ISO 27001 gecertificeerd) programmeerde de vragenlijst. Het softwarepakket voor de online vragenlijst komt van Unicom Intelligence.
Artax host de vragenlijst op een ISO 27001 gecertificeerde, dedicated server. Een gespecialiseerde externe partij test de beveiliging van de server regelmatig met een pen & hacktest. Daaruit blijkt dat de omgeving goed is beveiligd en geen kwetsbaarheden heeft. GGD GHOR Nederland en I&O Research hebben daarnaast een verwerkersovereenkomst gesloten.

Resultaten

Wat gebeurt er met de resultaten van de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’?

GGD’en en het RIVM verwerken de verzamelde gegevens. Het RIVM publiceert de gegevens op volksgezondheidenzorg.info. GGD Zaanstreek-Waterland zet de resultaten in rapporten. Deze komen te staan op de website van GGD Zaanstreek-Waterland. En op onze cijferwebsite. Gemeenten, het ministerie van VWS en andere organisaties gebruiken de resultaten voor de ontwikkeling en bijsturing van hun beleid om de gezondheid en het welzijn van jongeren te verbeteren.
De school krijgt van de GGD een rapportage (schoolprofiel) met daarin de gemiddelde resultaten. Met deze rapportage krijgt de school een indruk van de leefstijl en gezondheid
van de leerlingen en de factoren die daarop van invloed zijn. Maar ook van hoe de leerlingen de sfeer op school ervaren. De school is eigenaar van de schoolrapportage en bepaalt zelf of andere organisaties de gegevens mogen inzien.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

De verwachting is dat in april of mei 2022 de eerste resultaten bekend zijn en de school de rapporten krijgt. Het regiorapport voor de gemeenten verschijnt waarschijnlijk in juni of juli 2022.

Kan ik een verslag krijgen van de resultaten?

U kunt het rapport van de regio en gemeenten in juni of juli 2022 bekijken op de website van GGD Zaanstreek-Waterland. De schoolrapporten zijn eigendom van de scholen, de GGD maakt deze niet openbaar. De school zelf kan wel resultaten van het onderzoek naar buiten brengen, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of de website van de school.

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk scholen meedoen aan de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd’?

Hoe meer scholen meedoen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd, hoe meer de resultaten van het onderzoek overeenkomen met de werkelijke situatie van de gezondheid en het welzijn van jongeren in de regio.

Hoe heeft GGD Zaanstreek-Waterland middelbare scholen geselecteerd voor de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’?

De GGD heeft alle middelbare scholen gevraagd om mee te doen. Om betrouwbare informatie te verzamelen over de gezondheid van de jeugd is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen. Wanneer (vrijwel) alle scholen meedoen, kunnen we ook cijfers op gemeenteniveau analyseren. Dit is belangrijk voor het lokale gezondheidsbeleid. Hoe meer scholen meedoen, hoe beter het beeld is dat lokale en landelijke bestuurders krijgen van de jeugd. En hoe gerichter zij beleid kunnen maken.