GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen

""

Vanaf 25 september houdt de GGD een gezondheidsonderzoek onder ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Heeft uw kind een brief gekregen om mee te doen? Houd dan uw brief bij de hand.

Heeft u een brief voor uzelf ontvangen? Ga dan naar: www.ggdzw.nl/gezondheidsmeter.

Informatie over het onderzoek

Inzicht in de gezondheid en leefstijl van kinderen

Dit najaar 2020 vindt de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, Kinderen’ weer plaats. GGD Zaanstreek-Waterland voert dit onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van 0- tot 12-jarige kinderen eens in de vier jaar uit.
De resultaten geven inzicht hoe gezond de kinderen in de gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn. De GGD gebruikt dat om gemeenten te adviseren over gezondheidsbeleid voor kinderen. Met de resultaten van het onderzoek ontwikkelen gemeenten lokaal beleid om de gezondheid en leefstijl van kinderen te verbeteren.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl o.a. beter in hun vel zitten. Ook is gebleken dat een deel van de gezondheidsproblemen op latere leeftijd in de jeugd is te voorkomen of uit te stellen.

Door toeval zijn kinderen uitgekozen om mee te doen. Zij hebben hier een uitnodiging voor gekregen. De vragenlijst invullen kan via internet of op papier.
Dit onderzoek gebeurt strikt vertrouwelijk. We hopen dat er weer veel ouders/verzorgers van 0 tot 12 jarigen meewerken. Hoe meer ouders/verzorgers er meedoen, hoe beter het beeld is dat de gemeenten krijgen van de kinderen. En hoe gerichter ze beleid kunnen maken.

Voor ouders die een uitnodiging hebben gekregen
Jong geleerd is oud gedaan

Dit najaar willen wij van uw kind weten hoe hij/zij opgroeit. En hoe gezond uw kind zich voelt. We zijn ook benieuwd naar zijn/haar leefstijl. Na het beantwoorden van de vragen kunt u informatie krijgen over hoe u aan een goede gezondheid en leefstijl kunt werken voor uw kind. En waar u als ouder terecht kunt voor (opvoed-) vragen over uw kind. Want uit onderzoek blijkt dat een gezonde leefstijl makkelijker op jonge leeftijd is aan te leren. Zodat uw kind er zijn/haar hele leven voordeel van heeft!

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Privacyverklaring GGD Gezondheidsmeter 2020, kinderen

Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid verplicht om één keer in de vier jaar de gezondheidssituatie van hun burgers in kaart te brengen. Dit is nodig als input voor de lokale gezondheidsnota. GGD Zaanstreek-Waterland voert daarom voor de gemeenten in Zaanstreek-Waterland naast de landelijk geharmoniseerde Gezondheidsmonitors ook de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, kinderen’ uit.

Dit onderzoek vindt plaats tussen 25 september en 4 december 2020 onder ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een digitale en wanneer nodig papieren vragenlijst. De verplichting om dit onderzoek uit te voeren is bij wet bepaald in de Wet publieke gezondheid en is nodig om inzicht te krijgen in de gezondheid, welzijn en opvoeding van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Voor de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, kinderen’ verwerken de betrokken partijen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijft GGD Zaanstreek-Waterland op welke manier zij in de genoemde gezondheidsmeter omgaat met de persoonsgegevens uit de ingevulde vragenlijsten, de daaruit komende onderzoeksresultaten en op welke manier de GGD ervoor zorgt dat deze goed worden beschermd.

Doel

De ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, kinderen’ voeren we uit voor de volgende doelen:

  • Het krijgen van inzicht in de gezondheid, welzijn, leefstijl en opvoeding van 0- 12-jarige kinderen.
  • Het ontwikkelen van lokaal beleid om de gezondheid van de bevolking te verbeteren.
  • Het in kaart brengen van risico- en beschermende factoren voor de gezondheidssituatie van de jongste jeugd in regio Zaanstreek-Waterland.


Verwerkt GGD Zaanstreek-Waterland persoonsgegevens van mij en zo ja, welke?

Om de doelen die hierboven staan te bereiken, gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland (digitale) vragenlijsten. Hiermee verzamelen we gegevens over u. GGD Zaanstreek-Waterland heeft de opdracht gegeven aan Research 2Evolve om deze digitale vragenlijsten te versturen naar de groep personen en de ingevulde vragenlijsten te verzamelen.

In de vragenlijsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Persoonsgegevens: geografische indicator, geslacht, gezinssamenstelling, leeftijd (in jaren), opleiding ouders/ verzorgers, beeldschermgebruik /gamen/ social media gebruik, moeite met rondkomen.
  • Bijzondere persoonsgegevens: zorggebruik, mondgezondheid, alcohol (voorbeeldgedrag en afspraak), bewegen (buitenspelen, fietsen/lopen naar school/lid sportclub/ schoolgym/zwemdiploma), (cyber)pesten, psychosociale gezondheid, roken passief/afspraken, geluk, stress, voeding (ontbijt, fruit, groenten, drinken water, zoete drankjes), weerbaarheid, etniciteit, luchtwegklachten, slaapgedrag, opvang, huiselijk geweld, schoolbeleving en –afwezigheid, sociale steun, opvoeding (hulp krijgen/nodig, steun,), leefomgeving, coronacrisis, zwangerschap.
  • Ook vraagt GGD Zaanstreek-Waterland of mensen mee willen doen aan het GGD Panel (zo ja, e-mailadres nodig) en aan de prijsverloting (zo ja, telefoonnummer nodig). Natuurlijk bent u hier helemaal vrij in en kunt u besluiten niet mee te doen, dan hebben we uw gegevens niet nodig.


Hoe gebruikt
GGD Zaanstreek-Waterland de gegevens van de ingevulde vragenlijsten?

GGD Zaanstreek-Waterland maakt rapportages voor gemeenten en andere partijen met de verzamelde gegevens. GGD Zaanstreek-Waterland plaatst de rapportages over de regio en de acht gemeenten op haar vrij toegankelijke Gezondheidsatlas. Deze is te vinden op: gezondheidincijfers.ggdzw.nl. Er zijn maatregelen genomen om te zorgen dat gegevens in deze rapportages niet te terug te brengen zijn naar personen, door alleen te rapporteren over groepen.

Grondslag van dit onderzoek

GGD Zaanstreek-Waterland voert dit onderzoek uit om een taak van algemeen belang te vervullen, namelijk monitoring van de publieke gezondheid vanuit de Wet publieke gezondheid (artikel 2 lid 2a en b en artikel 5a Wet publieke gezondheid).

Bij het uitvoeren van de GGD Gezondheidsmeter gebruikt GGD Zaanstreek-Waterland alleen de gegevens die voor het uitvoeren van de wettelijke taken die GGD Zaanstreek-Waterland namens de gemeenten uitvoert, noodzakelijk zijn.

Meedoen aan de GGD Gezondheidsmeter is vrijwillig

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens heeft GGD Zaanstreek-Waterland uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Dit staat uitgelegd in de wetgeving. GGD Zaanstreek-Waterland vraagt daarom aan het begin van de vragenlijst of u akkoord bent met het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens die we hierboven noemen. Vult u liever de schriftelijke versie van de vragenlijst in, dan vindt u daarin ook uitleg over het geven van toestemming: als u de schriftelijke vragenlijst invult en aan ons terugstuurt, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Voor de andere gewone persoonsgegevens kan GGD Zaanstreek-Waterland een beroep doen op bovengenoemde wettelijke grondslag.

Wie ontvangen de met de ‘GGD Gezondheidsmeter 2020, kinderen’ verzamelde gegevens?

Binnen GGD Zaanstreek-Waterland hebben alleen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de onderzoeksgegevens, toegang tot de onderzoeksgegevens. De antwoorden behandelen en verwerken we strikt vertrouwelijk.

GGD Zaanstreek-Waterland maakt gebruik van Research 2Evolve om de technische afname van de digitale vragenlijst en de tijdelijke dataopslag mogelijk te maken. Deze externe partij is verbonden aan strenge voorwaarden zoals beveiligingsmaatregelen en de plicht tot geheimhouding. Er is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin deze voorwaarden zijn vastgelegd.

De acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland ontvangen rapportages op groepsniveau van ons.

Alleen voor onderzoeksdoeleinden kunnen we anoniem gemaakte gegevens aan andere organisaties verstrekken. GGD Zaanstreek-Waterland houdt zich aan de hiervoor vastgestelde wetgeving en interne afspraken. GGD Zaanstreek-Waterland geeft geen onderzoeksgegevens aan commerciële bureaus, verzekeringsbedrijven e.d.

Hoe lang worden gegevens die verzameld zijn met de GGD Gezondheidsmeter bewaard?

De GGD gezondheidsmeter 2020 heeft het doel om de gezondheidssituatie van kinderen te volgen in de tijd (monitoren). Dit betekent dat GGD Zaanstreek-Waterland ook in de toekomst beschikking moet blijven houden over de ingevulde vragenlijsten zodat zij de eerdergenoemde doelen kan behalen en de eerder genoemde taken goed kan blijven uitvoeren.

Welke rechten heb ik?

Als betrokkene heeft u de volgende rechten waarop u zich voor deze verwerking kan beroepen. Voor meer uitleg op wat deze rechten betekenen wijzen wij u graag op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw rechten kunt u uitoefenen door contact op te nemen met Research 2Evolve via 0800 – 33 333 00.

Recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid

Een verzoek tot inzage, rectificatie of vergetelheid is alleen mogelijk in de fase waarin wij gegevens verzamelen. Na deze eerste fase verwijderen wij alle herleidbare gegevens waardoor het voor ons niet meer mogelijk is om uw gegevens te herleiden.

Recht op informatie

Om hieraan te voldoen is deze online privacyverklaring gemaakt. Heeft u aanvullende vragen dan leggen wij in het laatste deel van deze verklaring uit hoe u deze kunt stellen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om door u aangeleverde persoonsgegevens in een digitaal (machine leesbaar) formaat terug te ontvangen. Dit geldt alleen voor de gegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven en in de eerste fase van het onderzoek. Dit is t/m 1 december.

Intrekken van toestemming

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens vragen wij uw toestemming. Het staat u vrij deze toestemming in te trekken. Evenals bij het recht op inzage, rectificatie, beperking of vergetelheid is het alleen mogelijk hieraan te voldoen in de eerste fase van dit onderzoek. Dit is t/m 1 december.

Vrijheid van deelname en recht op bezwaar

Meedoen aan de GGD gezondheidsmeter 2020 is vrijwillig. Op elk moment kunt u het meedoen stoppen, zonder het geven van een reden. U heeft ook het formele recht op bezwaar dat u kan inzetten. Dit is t/m 1 december.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

GGD Zaanstreek-Waterland heeft een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen over de GGD Gezondheidsmeter 2020. U kunt dit overzicht met de antwoorden hier vinden: www.ggdzw.nl/gmkind.

Als u vragen heeft over uw rechten en hoe die kunnen worden uitgeoefend in het kader van dit onderzoek of een klacht willen indienen, dan kunt u altijd contact opnemen met privacy@ggdzw.nl of met Research 2Evolve via 0800 – 33 333 00.

Als u vragen heeft over het onderzoek of hoe GGD Zaanstreek-Waterland met de ingevulde vragenlijsten omgaat, dan kunt u contact opnemen met: onderzoek@ggdzw.nl

Bent u het niet eens met de uitkomst van uw klacht of verzoek of hoe uw klacht of verzoek is afgehandeld, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient.

Voor meer informatie over hoe GGD Zaanstreek-Waterland omgaat met uw privacy, zie ons algemene privacyreglement.

Verklaring is gemaakt op 23 september 2020

Geen brief ontvangen?

Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u graag meedoen aan onderzoek van de GGD, meldt u zich dan aan voor ons panel. U ontvangt ongeveer 4 keer per jaar per mail een vragenlijst. U kunt dan vragen beantwoorden over gezondheid en leefstijl en een mening geven over het beleid en de zorg in de gemeente. U kunt zich aanmelden via: www.ggdzw.nl/panel.