Ketensamenwerking

""

Onder de noemer Suïcidepreventie Actienetwerk (Supranet Community), werkt GGD Zaanstreek-Waterland sinds 2016, samen met 113 Zelfmoordpreventie, aan het terugdringen van het grote aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland. Landelijke pleegden 2018 1.829 mensen zelfmoord. Dit aantal is drie keer zo groot als het aantal jaarlijkse verkeersdoden.

Suïcidepreventie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De herkenning, veiligheid, behandeling en organisatie van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag kan veel beter in ons land. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de zorgsector, maar heeft alleen succes in een zogeheten ‘systeemaanpak’. Dit betekent:

  1. Lokale betrokkenheid van professionals uit verschillende domeinen, op bestuurlijk en uitvoerend niveau.
  2. Gelijktijdige implementatie van effectieve suïcidepreventiemaatregelen.
  3. Commitment van partijen op de lange termijn voor borging van de aanpak in de werkprocessen, structuren en bekostiging.

Stuurgroep suïcidepreventie

Sinds de start van de suïcidepreventieaanpak in Zaanstreek-Waterland werken we samen met een stuurgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende ketenpartners: huisartsen, ggz Parnassia, Stichting Zorg & Zelfdoding en vertegenwoordiging van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en de GGD die ook de coördinatie uitvoert.