Jaarplan suïcidepreventie

Bekijk hier het Excel-overzicht van het jaarplan.

Media

Doel

Durven en leren praten over suïcide.

Subdoelen

 1. Er is een duidelijke, onafhankelijke en toegankelijke website voor de regio mbt zelfmoordpreventie voor: inwoners en professionals.
 2. A. diverse social media kanalen zijn opgezet met een constante stroom van berichten.
  B. De social media berichten worden door instanties en gemeente gedeeld op de eigen social media kanalen.
 3. Er is gebruik gemaakt van reguliere media om inwoners te informeren.

Actie/maatregel

 • duidelijkheid over: doelstelling en doelgroepen, plaats en positie van website.
 • eenduidigheid over de vorm en berichtgeving, tevens duidelijkheid over eigen social media kanalen.
 • stuurgroepleden bekijken mogelijkheden binnen eigen organisatie over de verspreiding van de berichten.
 • in 2021 wordt een campagne gepland ism 113 om regionaal bewoners, professionals en bestuurders te informeren. Bv ahdv een artikel in de media en/of een webinar over en voor een specifieke (nader te bepalen) doelgroep.

Verantwoordelijken

Projectcoordinator / stuurgroepleden

Contactberoepen

Doel

Professionals opleiden, bijscholen en toerusten

 Subdoelen

 1. 1a. De bestaande/ reeds bekende doelgroepen uit alle gemeente zijn op de hoogte van het aanbod.
  1b. De bestaande doelgroepen zijn voorgelicht, bijgeschoold en/of opgeleid.
 2. 2.1.a. Er is duidelijkheid over de deskundigheid van de medewerkers van ggz.
  2.1.b. Profielen van deze medewerkers zijn in kaart gebracht.
  2.1.c. er is een gericht scholingsaanbod voor deze medewerkers.
  2.2.a. Er is duidelijkheid over de deskundigheid van de huisartsen/POH.
  2.2.b. Profielen van de huisartsen / POH zijn in kaart gebracht.
  2.2.c. er is een gericht scholingsaanbod voor de huisartsen/ POH.

Actie/maatregel

 • ZPG presenteert het aanbod aan de doelgroep en motiveert hen hier gebruik van te maken.
 • Er wordt een poule gevormd van mensen die de voorlichting, bijscholing of training kunnen verzorgen.
 • Inventarisatie naar scholingsgraad/deskundigheid.
 • Indeling welke zorgprofessionals hebben welke deskundigheid nodig.
 • Scholingsprogramma opstellen en uitvoeren.
 • Inventarisatie naar scholingsgraad/deskundigheid.
 • Indeling welke zorgprofessionals hebben welke deskundigheid nodig.
 • Scholingsprogramma opstellen.

Verantwoordelijken

Projectcoordinator/GGD, ggz Parnassia, 113, huisartsen

Onderwijs

Doel

Suicidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaal-economische sector

Subdoelen

 1. Het onderwijs is bekend met het scholingsaanbod van ZPG en maakt hier gebruikt van.
 2. Er is een na-zorg module ontwikkeld.
 3. Het is duidelijk welk lesmateriaal goed aansluit bij de behoefte van jeugdige.

Actie/maatregel

 • De scholen (zorgcoordinatoren) worden actief benaderd met het aanbod en bestuurders over het belang/ de ernst.
 • De reeds bestaande nazorg module van de GGD gericht op kalamiteiten is bekend en eventueel aangepast.
 • Diverse landelijke lesprogramma’s zijn in kaart gebracht en uitgezet binnen de ‘ gezondeschool’.

Nazorg

Doel

Bereik van specifieke doelgroepen vergroten

Subdoelen

Het is duidelijk wat het nazorgtraject inhoudt en welke partijen hierbij samenwerken.

 Actie/maatregel

 • Bestaande nazorg modules/ de ontwikkeling hiervan is in kaart gebracht en voorstellen ter uitbreiding over de gehele keten zijn beschreven.

Verantwoordelijk

Stichting Zorg & Zelfdoding

Ketensamenwerking

Doel

Veiligheid en effectiviteit van de zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionales, naasten en ervaringsdeskundigen.

Subdoelen

Er is ketensamenwerking opgezet. Welke bestaat uit de partijen: GGD, GGZ, huisartsen en ziekenhuizen. De partijen hebben een commitment uitgesproken voor een 2-jaarlijkse ketenbijeenkomst gedurende 2 jaar om suïcidepreventie te adresseren.

Het is duidelijk of er meer partijen in de regio zijn die aansluiten.

 1. 1a. Partijen inventariseren knelpunten in de keten.
  1b. Partijen zijn op de hoogte van de dagelijkse praktijk m.b.t. suïcidaliteit binnen de keten.
  1c. Het is duidelijk hoe partijen elkaar kunnen ondersteunen.
 2. Monitoren suïcidale gedachten (regionaal); op basis van jeugd-en volwassen monitor factsheet jaarlijks.

Verantwoordelijken

Projectcoordinator/GGD, ggz, 113, huisartsen

Omgeving

Doel

Barrières opwerpen voor dodelijke middelen.

Subdoelen

Gebouwveiligheid bevorderen op risicoplekken in de publieke ruimte en wooncomplexen.

Actie/maatregel

Binnen alle gemeente is zicht op de risicoplekken en komt er een voorstel ter verbetering.

Verantwoordelijk

Gemeenten

Landelijk

Doel

Opzet van een landelijk lerend systeem.

Actie/maatregel

Er wordt deelgenomen aan een landelijk lerend systeem van 113.

Verantwoordelijken

Projectcoordinatie/GGD/113