Zelfmoordpreventie

""

Vijf mensen per dag, 1917 mensen per jaar. Dat is het aantal mensen dat wij in Nederland verliezen door zelfmoord. De (h)erkenning, veiligheid, behandeling en organisatie van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag kan en moet beter. Alle gemeenten in de regio en GGD Zaanstreek-Waterland zetten daarom in op intensievere samenwerking van partijen binnen én buiten de zorgsector. Zo willen we een daling van het aantal suïcides in onze regio bewerkstelligen.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.
Telefoon 113 of gratis via 0800-0113. Of kijk op 113.nl.

113 Zelfmoordpreventie is er ook voor mensen die zich zorgen maken over iemand met suïcidale gedachten en voor (zorg)organisaties en -professionals. De overleglijn is op werkdagen bereikbaar via 020-311 38 88 tussen 10:00 en 16:00 uur.

Factsheet over zelfmoord

Lees meer over suïcide en suïcidale gedachten in de regio Zaanstreek-Waterland.

Suïcidepreventietraining

Hoe herken en begeleid je iemand met zelfmoordgedachten?

Wie verloren er een kind aan zelfdoding in 2017?

113 Zelfmoordpreventie zoekt ouders die in 2017 een kind verloren door zelfdoding voor een verdiepend onderzoek.

Hoe kunnen we samen zelfmoord voorkomen?

U kunt als professional binnen het onderwijs, de zorg, gemeente, politie, spoorsector, GGD, kerk, (sport)vereniging of een andere organisatie een bijdrage leveren aan het voorkomen van zelfmoord. Bijvoorbeeld door het volgen van een suïcidepreventietraining. En door samen te zorgen voor een sluitende ketensamenwerking.

We zoeken actief de samenwerking op met professionals uit diverse sectoren volgens de Supranet community-aanpak. Deze aanpak bestaat uit 4 pijlers die we gelijktijdig inzetten:

  • trainen van professionals in de verschillende sectoren
  • inzetten op risicogroepen
  • het ontwikkelen van een sluitende keten
  • het voeren van een publiekscampagne

We doen dit in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie. In 2017 en 2018 zijn in onze regio al meer dan 180 professionals getraind.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen aan de gezamenlijke aanpak om suïcide te voorkomen? E-mail ons dan voor meer informatie, suicidepreventie@ggdzw.nl.

Zelfmoordpreventietraining: herkennen van zelfmoordgedachetn

Hoe herkent u signalen van iemand met zelfmoordgedachten? Hoe gaat u hierover in gesprek met iemand? Wat kunt u zeggen? Wat niet? Hoe verwijst u naar de juiste instanties? Hoe betrekt u de omgeving zo goed mogelijk? Deze vragen staan centraal in de training suïcidepreventie, waarin u daadwerkelijk oefent met deze gespreksvoering.

Voor wie is de training?

De training is bedoeld voor mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het herkennen van signalen van suïcidaal gedrag en mensen met zelfmoordgedachten naar verdere hulp begeleiden. Bijvoorbeeld professionals in het onderwijs, wijkteams, de zorg en de sociaal economische sector, zoals schuldhulpverlening, of een andere beroepsgroep waar u met (soms kwetsbare) mensen te maken hebt.

De training is geaccrediteerd voor de volgende professionals:
• Artsen en verpleegkundigen (BIG-register)
• Maatschappelijk werkers en diverse agogen (Registerplein)
• Voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ)
• Gedragswetenschappers (BIG-register of SKJ)

Aandacht voor zelfmoord op scholen

Het aantal zelfmoorden onder jongeren is in 2017 landelijk fors toegenomen. Wij ondersteunen middelbare scholen en mbo in omgaan met zelfmoordgedachten bij leerlingen. Dit doen we bijvoorbeeld door scholen te helpen bij het ontwikkelen van suïcideprotocollen. Daarnaast brengen we samenwerkingspartners, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en leerplichtambtenaren met elkaar in contact. We geven voorlichting en trainingen voor docenten, zorgcoördinatoren en mentoren, maar bijvoorbeeld ook voor conciërges. Zo leren ze zelfmoordgedachten bij jongeren te herkennen en krijgen ze handvatten om hiermee om te gaan.

  • Meer weten? Neem gerust contact met ons op, suicidepreventie@ggdzw.nl.